Procedură : 2019/2565(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-0100/2019

Texte depuse :

B8-0100/2019

Dezbateri :

Voturi :

PV 12/02/2019 - 9.3
CRE 12/02/2019 - 9.3

Texte adoptate :


PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 157kWORD 53k
6.2.2019
PE635.318v01-00
 
B8-0100/2019

depusă în conformitate cu articolul 108 alineatul (6) din Regulamentul de procedură


prin care se solicită un aviz din partea Curții de Justiție asupra compatibilității cu tratatele a Acordului de parteneriat în domeniul pescuitului sustenabil dintre Uniunea Europeană și Regatul Maroc, a protocolului său de punere în aplicare și a unui schimb de scrisori care însoțește respectivul acord (2019/2565(RSP))


Linnéa Engström, Paloma López Bermejo, Marco Affronte, Yannick Jadot, Ian Hudghton, Ana Miranda, José Bové, Klaus Buchner, Maria Heubuch, Jakop Dalunde, Julia Reda, Ska Keller, Bodil Valero, Malin Björk, Soraya Post, Margrete Auken, Romeo Franz, Nils Torvalds, Renata Briano, Isabelle Thomas, Edouard Martin, Jean Lambert, Keith Taylor, Max Andersson, Reinhard Bütikofer, Izaskun Bilbao Barandica, Eva Joly, Jill Evans, Michèle Rivasi, Bas Eickhout, Miroslavs Mitrofanovs, Tilly Metz, Helga Trüpel, Florent Marcellesi, Barbara Lochbihler, Judith Sargentini, Bart Staes, Indrek Tarand, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Heidi Hautala, Philippe Lamberts, Karima Delli, Alyn Smith, Igor Šoltes, Josep‑Maria Terricabras, Jordi Solé, Martin Häusling, Sven Giegold, Monika Vana, Terry Reintke, Michel Reimon, Ángela Vallina, Dennis de Jong, Anne‑Marie Mineur, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Lynn Boylan, Martina Anderson, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Sofia Sakorafa, Sabine Lösing, Helmut Scholz, Xabier Benito Ziluaga, Martin Schirdewan, Patrick Le Hyaric, Marie‑Christine Vergiat, Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Marisa Matias, Martina Michels, Merja Kyllönen, Stefan Eck, Rina Ronja Kari, Neoklis Sylikiotis, Kostadinka Kuneva, Eleonora Forenza, Norbert Neuser, Tiemo Wölken, Birgit Sippel, Bernd Lange, Dietmar Köster, Babette Winter, Evelyne Gebhardt, Ulrike Rodust, Susanne Melior, Sylvia‑Yvonne Kaufmann, Constanze Krehl, Jens Geier, Joachim Schuster, Jude Kirton‑Darling, Marita Ulvskog, Sergio Gaetano Cofferati, Anna Hedh, Olle Ludvigsson, Aleksander Gabelic, Jytte Guteland, Guillaume Balas, Karoline Graswander‑Hainz, Karin Kadenbach, Evelyn Regner, Josef Weidenholzer, Ana Gomes, Thomas Waitz, Michael Cramer

Rezoluția Parlamentului European prin care se solicită un aviz din partea Curții de Justiție asupra compatibilității cu tratatele a Acordului de parteneriat în domeniul pescuitului sustenabil dintre Uniunea Europeană și Regatul Maroc, a protocolului său de punere în aplicare și a unui schimb de scrisori care însoțește respectivul acord (2019/2565(RSP))  
B8‑0100/2019

Parlamentul European,

–  având în vedere Acordul de parteneriat propus în domeniul pescuitului sustenabil dintre Uniunea Europeană și Regatul Maroc, protocolul său de punere în aplicare și schimbul de scrisori care însoțește respectivul acord,

–  având în vedere decizia Consiliului privind semnarea, în numele Uniunii, a Acordului de parteneriat în domeniul pescuitului sustenabil dintre Uniunea Europeană și Regatul Maroc, a protocolului său de punere în aplicare și a unui schimb de scrisori care însoțește respectivul acord,

–  având în vedere articolul 218 alineatul (11) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Carta Națiunilor Unite, în special articolul 73 din capitolul XI privind teritoriile care nu se autoguvernează,

–  având în vedere Convenția de la Viena cu privire la dreptul tratatelor dintre state și organizații internaționale sau între organizațiile internaționale, în special articolele 34 și 35 din aceasta,

–  având în vedere Rezoluția 34/37 a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite,

–  având în vedere hotărârea Tribunalului Uniunii Europene din 10 decembrie 2015 pronunțate în cauza T-512/12(1),

–  având în vedere hotărârea Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) din 21 decembrie 2016 pronunțate în cauza C-104/16 P(2),

–  având în vedere hotărârea CJCE din 27 februarie 2018 în cauza C-266/16(3),

–  având în vedere ordonanța Tribunalului Uniunii Europene din 19 iulie 2018 pronunțată în cauza T-180/14(4),

–  având în vedere ordonanța Tribunalului Uniunii Europene din 30 noiembrie 2018 pronunțată în cauza T-275/18(5),

–  având în vedere articolul 108 alineatul (6) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât, în temeiul articolului 21 din Tratatul privind Uniunea Europeană, UE și statele sale membre au obligația de a respecta principiile Cartei Organizației Națiunilor Unite și dreptul internațional; întrucât articolul 1 alineatul (2) și articolul 55 din Carta ONU includ respectarea principiului autodeterminării popoarelor;

B.  întrucât CJUE a stabilit, în hotărârea sa din 21 decembrie 2016, că acordurile de asociere și liberalizare dintre UE și Maroc nu oferă un temei juridic pentru includerea Saharei Occidentale și, prin urmare, nu se pot aplica acestui teritoriu, întrucât Sahara Occidentală nu face parte din Maroc; întrucât, în consecință, Curtea a precizat la punctul 106 din hotărârea respectivă că populația din Sahara Occidentală ar trebui considerată parte terță în relațiile UE cu Marocul și pentru ca orice astfel de aranjament bilateral să se aplice Saharei Occidentale, ar trebui obținut consimțământul populației acestui teritoriu; întrucât Comisia consideră că Curtea nu a definit exact modul în care ar trebui exprimat acest consimțământ;

C.  întrucât CJUE, în hotărârea sa din 27 februarie 2018 în cauza C-266/16 a considerat că Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului dintre Comunitatea Europeană și Regatul Maroc, care a intrat în vigoare la 28 februarie 2007, nu este aplicabil din punct de vedere juridic teritoriului Saharei Occidentale și apelor adiacente;

D.  întrucât, la punctul 64 din hotărârea pronunțată în cauza C-266/16, CJUE consideră că teritoriul Saharei Occidentale nu intră sub incidența noțiunii de „teritoriu al Marocului” în sensul articolului 11 din Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului;

E.  întrucât, la punctul 69 din hotărârea pronunțată în cauza C-266/16, CJUE consideră că termenul „ape asupra cărora statul [respectiv] are dreptul să își exercite suveranitatea sau jurisdicția”, astfel cum este prevăzut la articolul 2 litera (a) din Acordul de parteneriat din 2007, nu acoperă apele adiacente teritoriului Saharei Occidentale;

F.  întrucât Comisia și Serviciul European de Acțiune Externă au organizat consultări pentru a „implica în mod adecvat” populația din Sahara Occidentală, astfel cum solicită Consiliul în directivele de negociere; întrucât nu se poate stabili cu certitudine dacă măsurile luate de Comisie respectă cerința de obținere a consimțământului din partea populației din Sahara Occidentală formulată de CJUE;

1.  consideră că există o incertitudine juridică în ceea ce privește compatibilitatea acordului propus cu tratatele și, în special, cu hotărârile CJUE din 21 decembrie 2016 în cauza C-104/16 P și din 27 februarie 2018 în cauza C-266/16;

2.  decide să solicite avizul CJUE asupra compatibilității cu tratatele a Acordului de parteneriat în domeniul pescuitului sustenabil dintre Uniunea Europeană și Regatul Maroc, a protocolului său de punere în aplicare și a unui schimb de scrisori care însoțește respectivul acord, în special cu hotărârile CJUE din 21 decembrie 2016 în cauza C-104/16 P și din 27 februarie 2018 în cauza C-266/16;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a lua măsurile necesare pentru a primi avizul CJUE și de a transmite Consiliului și Comisiei prezenta rezoluție spre informare.

 

(1)

Hotărârea Tribunalului din 10 decembrie 2015, Front populaire pour la libération de la sagua-el-hamra et du rio de oro (Front Polisario) / Consiliul Uniunii Europene, T-512/12, ECLI:EU:T:2015:953.

(2)

Hotărârea Curții de Justiție din 21 decembrie 2016, Consiliul / Front Polisario, C-104/16 P, ECLI:EU:C:2016:973.

(3)

Hotărârea Curții de Justiție din 27 februarie 2018, Western Sahara Campaign UK/Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs and Secretary of State for Environment, Food and Rural Affairs, C-266/16, ECLI:UE:C:2018:118.

(4)

Ordonanța Tribunalului din 19 iulie 2018, cauza Front Polisario / Consiliul, T-180/14, ECLI:UE:T:2018:496.

(5)

Ordonanța Tribunalului din 30 noiembrie 2018, Front populaire pour la libération de la Saguia-el-Hamra et du Rio de oro (Front Polisario) / Consiliul Uniunii Europene, T-275/18, ECLI:EU:T:2018:869.

Ultima actualizare: 11 februarie 2019Notă juridică