Postopek : 2019/2565(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B8-0100/2019

Predložena besedila :

B8-0100/2019

Razprave :

Glasovanja :

PV 12/02/2019 - 9.3
CRE 12/02/2019 - 9.3

Sprejeta besedila :


PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 154kWORD 50k
6.2.2019
PE635.318v01-00
 
B8-0100/2019

v skladu s členom 108(6) Poslovnika


o pridobitvi mnenja Sodišča o združljivosti predlaganega Sporazuma o partnerstvu o trajnostnem ribištvu med Evropsko unijo in Kraljevino Maroko, njegovega protokola o izvajanju ter izmenjave pisem, priloženih Sporazumu, s Pogodbama (2019/2565(RSP)


Linnéa Engström, Paloma López Bermejo, Marco Affronte, Yannick Jadot, Ian Hudghton, Ana Miranda, José Bové, Klaus Buchner, Maria Heubuch, Jakop Dalunde, Julia Reda, Ska Keller, Bodil Valero, Malin Björk, Soraya Post, Margrete Auken, Romeo Franz, Nils Torvalds, Renata Briano, Isabelle Thomas, Edouard Martin, Jean Lambert, Keith Taylor, Max Andersson, Reinhard Bütikofer, Izaskun Bilbao Barandica, Eva Joly, Jill Evans, Michèle Rivasi, Bas Eickhout, Miroslavs Mitrofanovs, Tilly Metz, Helga Trüpel, Florent Marcellesi, Barbara Lochbihler, Judith Sargentini, Bart Staes, Indrek Tarand, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Heidi Hautala, Philippe Lamberts, Karima Delli, Alyn Smith, Igor Šoltes, Josep-Maria Terricabras, Jordi Solé, Martin Häusling, Sven Giegold, Monika Vana, Terry Reintke, Michel Reimon, Ángela Vallina, Dennis de Jong, Anne-Marie Mineur, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Lynn Boylan, Martina Anderson, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Sofia Sakorafa, Sabine Lösing, Helmut Scholz, Xabier Benito Ziluaga, Martin Schirdewan, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis), Stelios Kuloglu (Stelios Kouloglou), Marisa Matias, Martina Michels, Merja Kyllönen, Stefan Eck, Rina Ronja Kari, Neoklis Silikiotis (Neoklis Sylikiotis), Kostadinka Kuneva, Eleonora Forenza, Norbert Neuser, Tiemo Wölken, Birgit Sippel, Bernd Lange, Dietmar Köster, Babette Winter, Evelyne Gebhardt, Ulrike Rodust, Susanne Melior, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Constanze Krehl, Jens Geier, Joachim Schuster, Jude Kirton-Darling, Marita Ulvskog, Sergio Gaetano Cofferati, Anna Hedh, Olle Ludvigsson, Aleksander Gabelic, Jytte Guteland, Guillaume Balas, Karoline Graswander-Hainz, Karin Kadenbach, Evelyn Regner, Josef Weidenholzer, Ana Gomes, Thomas Waitz, Michael Cramer

Resolucija Evropskega parlamenta o pridobitvi mnenja Sodišča o združljivosti predlaganega Sporazuma o partnerstvu o trajnostnem ribištvu med Evropsko unijo in Kraljevino Maroko, njegovega protokola o izvajanju ter izmenjave pisem, priloženih Sporazumu, s Pogodbama (2019/2565(RSP)  
B8-0100/2019

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predlaganega Sporazuma o partnerstvu o trajnostnem ribištvu med Evropsko unijo in Kraljevino Maroko, njegovega protokola o izvajanju ter izmenjave pisem, priloženih Sporazumu,

–  ob upoštevanju sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Unije, Sporazuma o partnerstvu o trajnostnem ribištvu med Evropsko unijo in Kraljevino Maroko, njegovega protokola o izvajanju ter izmenjave pisem, priloženih Sporazumu

–  ob upoštevanju člena 218(11) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Ustanovne listine Organizacije združenih narodov, zlasti člena 73 v poglavju XI o nesamoupravnih ozemljih,

–  ob upoštevanju Dunajske konvencije o pogodbenem pravu med državami in mednarodnimi organizacijami ali med mednarodnimi organizacijami, zlasti njenih členov 34 in 35,

–  ob upoštevanju resolucije št. 34/37 generalne skupščine OZN,

–  ob upoštevanju sodbe Splošnega sodišča z dne 10. decembra 2015 v zadevi T-512/12(1),

–  ob upoštevanju sodbe Sodišča Evropske unije (Sodišče) z dne 21. decembra 2016 v zadevi C-104/16 P(2),

–  ob upoštevanju sodbe Sodišča z dne 27. februarja 2018 v zadevi C-266/16(3),

–  ob upoštevanju sklepa Splošnega sodišča z dne 19. julija 2018 v zadevi T-180/14(4),

–  ob upoštevanju sklepa Splošnega sodišča z dne 30. novembra 2018 v zadevi T-275/18(5),

–  ob upoštevanju člena 108(6) Poslovnika,

A.  ker morajo na podlagi člena 21 Pogodbe o Evropski uniji EU in njene države članice spoštovati načela Ustanovne listine OZN in mednarodnega prava; ker člen 1(2) in člen 55 Ustanovne listine OZN določata spoštovanje načela samoodločbe ljudstev;

B.  ker je Sodišče v svoji sodbi z dne 21. decembra 2016 določilo, da pridružitveni sporazum in sporazum o liberalizaciji med EU in Marokom ne zagotavljata pravne podlage za vključitev Zahodne Sahare in zato ne velja za to ozemlje, saj Zahodna Sahara ni del Maroka; ker je skladno s tem Sodišče v odstavku 106 te sodbe navedlo, da je treba prebivalce Zahodne Sahare obravnavati kot tretjo stranko v odnosih med Evropsko unijo in Marokom, zato je treba za vsako dvostransko ureditev, ki bi zadevala ozemlje Zahodne Sahare, pridobiti privolitev prebivalcev tega ozemlja; ker Komisija meni, da Sodišče ni natančno opredelilo, na kakšen način naj se ta privolitev izrazi;

C.  ker Sodišče v svoji sodbi z dne 27. februarja 2018 v zadevi C-266/16 določa, da sporazum o partnerstvu v ribiškem sektorju med Evropsko skupnostjo in Kraljevino Maroko, ki je začel veljati 28. februarja 2007, ni pravno veljaven za ozemlje Zahodne Sahare in za vode, ki mejijo nanj;

D.  ker Sodišče v točki 64 sodbe C-266/16 navaja, da ozemlje Zahodne Sahare ne spada v pojem „ozemlje Maroka“ v smislu člena 11 sporazuma o partnerstvu o trajnostnem ribištvu;

E.  ker Sodišče v točki 69 sodbe v zadevi C-266/16 navaja, da vode, ki mejijo na ozemlje Zahodne Sahare, ne spadajo k vodam „pod suverenostjo ali jurisdikcijo“ Maroka iz člena 2(a) sporazuma o partnerstvu iz leta 2007;

F.  ker sta Komisija in Evropska služba za zunanje delovanje opravili posvetovanja o „ustreznem vključevanju“ prebivalcev Zahodne Sahare, kot zahteva Svet v pogajalskih smernicah; ker ni mogoče z gotovostjo trditi, ali ukrepi, ki jih je sprejela Komisija, izpolnjujejo zahtevo Sodišča po privolitvi prebivalcev Zahodne Sahare;

1.  meni, da obstaja pravna negotovost glede skladnosti predlaganega sporazuma s Pogodbama in zlasti s sodbama Sodišča z dne 21. decembra 2016 v zadevi C-104/16 P in z dne 27. februarja 2018 v zadevi C-266/16;

2.  sklene, da bo Sodišče zaprosil za mnenje o združljivosti predlaganega Sporazuma o partnerstvu o trajnostnem ribištvu med Evropsko unijo in Kraljevino Maroko, njegovega protokola o izvajanju in izmenjave pisem, ki spremljajo Sporazum, s Pogodbama in zlasti s sodbama Sodišča Evropske unije z dne 21. decembra 2016 v zadevi C-104/16 P in z dne 27. februarja 2018 v zadevi C-66/16;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj sprejme potrebne ukrepe, da bi sprejeli mnenje Sodišča, in to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji v vednost.

(1)

Sodba Splošnega sodišča z dne 10. decembra 2015 v zadevi Front populaire pour la libération de la saguia-el hara et du rio de oro (Front Polisario) proti Svetu Evropske unije, T-512/12, ECLI:EU:T:2015:953.

(2)

Sodba Sodišča Evropske unije z dne 21. decembra 2016, Svet proti Front Polisario, C-104/16, ECLI:EU:C:2013:973.

(3)

Sodba Sodišča Evropske unije z dne 27. februarja 2018, Western Sahara Campaign UK proti Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs and Secretary of State for Environment, Food and Rural Affairs, C-266/16, ECLI:EU:C:2018:118.

(4)

Sklep Splošnega sodišča z dne 19. julija 2018, Front Polisario proti Svetu, T-180/14, ECLI:EU:T:2018:496.

(5)

Sklep Splošnega sodišča z dne 30. novembra 2018, Front populaire pour la libération de la Saguia el-Hamra et du Rio de oro (Front Polisario) proti Svetu Evropske unije, T-275/18, ECLI:EU:T:2015:869.

Zadnja posodobitev: 11. februar 2019Pravno obvestilo