Procedure : 2019/2569(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0103/2019

Indgivne tekster :

B8-0103/2019

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 14/02/2019 - 10.13
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2019)0127

FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 121kWORD 51k
11.2.2019
PE635.328v01-00
 
B8-0103/2019

på baggrund af Kommissionens redegørelse

jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2


om retten til fredelig protest og rimelig magtanvendelse  (2019/2569(RSP))


Roberta Metsola for PPE-Gruppen
Innocenzo Leontini for ECR-Gruppen
Gérard Deprez for ALDE-Gruppen

Europa-Parlamentets beslutning om retten til fredelig protest og rimelig magtanvendelse  (2019/2569(RSP))  
B8‑0103/2019

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til EU-traktaterne og særlig artikel 2, 3, 4, 6 og 7 i traktaten om Den Europæiske Union (TEU),

–  der henviser til Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder (i det følgende benævnt "chartret"),

–  der henviser til den europæiske menneskerettighedskonvention (EMRK) og den hermed forbundne retspraksis fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol (EMD),

–  der henviser til sin beslutning af 16. januar 2019 om situationen for grundlæggende rettigheder i Den Europæiske Union(1),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.  der henviser til, at EU bygger på værdierne respekt for den menneskelige værdighed, frihed, demokrati, ligestilling, retsstatsprincippet og respekt for menneskerettighederne, herunder rettighederne for personer, der tilhører mindretal; der henviser til, at disse værdier er fælles for medlemsstaterne i et samfund præget af pluralisme, ikkeforskelsbehandling, tolerance, retfærdighed, solidaritet og ligestilling mellem kvinder og mænd;

 B.   der henviser til, at retsstatsprincippet er rygraden i demokratiet og et af de grundlæggende principper i EU, der er baseret på formodningen om gensidig tillid til, at medlemsstaterne respekterer demokratiet, retsstatsprincippet og de grundlæggende rettigheder, som er nedfældet i chartret og EMRK;

C.  der henviser til, at EU er forpligtet til at respektere ytrings- og informationsfriheden samt forsamlings- og foreningsfriheden;

D.  der henviser til, at artikel 11 i EMRK og artikel 12 i chartret fastslår, at enhver har ret til frit at deltage i fredelige forsamlinger og til foreningsfrihed, herunder retten til at danne og tilslutte sig fagforeninger for at beskytte sine interesser;

E.  der henviser til, at artikel 11 i EMRK fastsætter, at der ikke må udøves andre indskrænkninger i udøvelsen af disse rettigheder end dem, der er fastsat ved lov, og som er nødvendige i et demokratisk samfund af hensyn til den nationale sikkerhed eller den offentlige sikkerhed, for at forebygge uro eller strafbare handlinger, for at beskytte sundheden eller sædeligheden eller for at beskytte andres rettigheder og friheder;

F.  der henviser til, at det i artikel 11 i EMRK også anføres, at forsamlingsfriheden "ikke er til hinder for, at medlemmer af de væbnede styrker, politiet eller statsforvaltningen kan indføre lovlige begrænsninger i udøvelsen af disse rettigheder";

G.  der henviser til, at det i chartrets artikel 12 også anføres, at politiske partier på unionsplan bidrager til at udtrykke unionsborgernes politiske vilje;

H.  der henviser til, at forsamlingsfriheden bør beskyttes; der henviser til, at et levende civilsamfund og pluralistiske medier spiller en afgørende rolle med hensyn til at fremme et åbent og pluralistisk samfund og offentlighedens deltagelse i den demokratiske proces samt at øge regeringernes ansvarlighed;

I.  der henviser til, at forsamlingsfrihed går hånd i hånd med ytringsfriheden, jf. artikel 11 i chartret og artikel 10 i den europæiske menneskerettighedskonvention, hvori det hedder, at enhver har ret til ytringsfrihed, der omfatter ytringsfrihed og til at modtage og meddele oplysninger eller tanker uden indblanding fra offentlige myndigheders side og uden hensyn til landegrænser;

J.  der henviser til, at eftersom udøvelsen af disse frihedsrettigheder medfører pligter og ansvar, kan den underkastes sådanne formaliteter, betingelser, restriktioner eller straffebestemmelser, som er foreskrevet ved lov og er nødvendige i et demokratisk samfund af hensyn til den nationale sikkerhed, territorial integritet eller offentlig tryghed, for at forebygge uorden eller forbrydelse, for at beskytte sundheden eller sædeligheden, for at beskytte andres gode navn og rygte eller rettigheder, for at forhindre udspredelse af fortrolige oplysninger eller for at sikre domsmagtens autoritet og upartiskhed, som fastsat i artikel 10 i den europæiske menneskerettighedskonvention;

K.  der henviser til, at det i artikel 52 i chartret er fastsat, at "enhver begrænsning i udøvelsen af de rettigheder og friheder, der anerkendes ved dette charter, skal være fastlagt i lovgivningen og skal respektere disse rettigheders og friheders væsentligste indhold";

L.  der henviser til, at i henhold til artikel 4, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Union respekterer Unionen medlemsstaternes "centrale statslige funktioner, herunder sikring af statens territoriale integritet, opretholdelse af lov og orden samt beskyttelse af den nationale sikkerhed"; der henviser til, at "navnlig forbliver den nationale sikkerhed den enkelte medlemsstats eneansvar";

1.  opfordrer medlemsstaterne til at respektere retten til at deltage i fredelige forsamlinger, foreningsfrihed og ytringsfrihed;

2.  understreger, at den offentlige debat er afgørende for et velfungerende demokratisk samfund;

3.  fordømmer de voldelige og uforholdsmæssige indgreb fra myndighedernes side under demonstrationer og fredelige demonstrationer; opfordrer de relevante myndigheder til at sikre en gennemsigtig, upartisk, uafhængig og effektiv efterforskning, når der er anvendt overdreven magtanvendelse;

4.  opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at afholde sig fra at bruge uforholdsmæssig magt mod fredelige demonstranter;

5.  er af den opfattelse, at vold mod fredelige demonstranter aldrig kan være en løsning i en debat eller i politik;

6.  opfordrer medlemsstaternes retshåndhævende myndigheder til aktivt at deltage i den uddannelse, som tilbydes af Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for Retshåndhævelse (Cepol), om offentlig orden og politiovervågning af større begivenheder; opfordrer medlemsstaterne til at udveksle bedste praksis i denne henseende;

7.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, Europarådet, Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa samt FN.

 

(1)

Vedtagne tekster, P8_TA(2019)0032.

Seneste opdatering: 13. februar 2019Juridisk meddelelse