Förfarande : 2019/2569(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0103/2019

Ingivna texter :

B8-0103/2019

Debatter :

Omröstningar :

PV 14/02/2019 - 10.13
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2019)0127

FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 134kWORD 51k
11.2.2019
PE635.328v01-00
 
B8-0103/2019

till följd av ett uttalande av kommissionen

i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen


om rätten till fredliga protester samt rimlig användning av våld  (2019/2569(RSP))


Roberta Metsola för PPE-gruppen
Innocenzo Leontini för ECR-gruppen
Gérard Deprez för ALDE-gruppen

Europaparlamentets resolution om rätten till fredliga protester samt rimlig användning av våld  (2019/2569(RSP))  
B8‑0103/2019

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av EU:s fördrag, särskilt artiklarna 2, 3, 4, 6 och 7 i fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget),

–  med beaktande av Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna (nedan kallad stadgan),

–  med beaktande av den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (Europakonventionen) och Europadomstolens rättspraxis i relation till denna,

–  med beaktande av sin resolution av den 16 januari 2019 om situationen för de grundläggande rättigheterna i Europeiska unionen(1),

–  med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Unionen ska bygga på värdena respekt för människans värdighet, frihet, demokrati, jämlikhet, rättsstaten och respekt för de mänskliga rättigheterna, inklusive rättigheter för personer som tillhör minoriteter. Dessa värden ska vara gemensamma för medlemsstaterna i ett samhälle som kännetecknas av mångfald, icke-diskriminering, tolerans, rättvisa, solidaritet och jämställdhet mellan kvinnor och män.

B.  Rättsstaten utgör demokratins grundstomme och är en av EU:s grundprinciper. Den fungerar utifrån en förutsättning om ömsesidigt förtroende för att medlemsstaterna upprätthåller respekten för demokrati, rättsstatsprincipen och grundläggande rättigheter, enligt vad som föreskrivs i stadgan och i Europakonventionen.

C.  EU har åtagit sig att respektera yttrande- och informationsfriheten samt mötes- och föreningsfriheten.

D.  Enligt artikel 11 i Europakonventionen och artikel 12 i stadgan har var och en rätt till frihet att delta i fredliga sammankomster samt till föreningsfrihet, inbegripet rätten att bilda och ansluta sig till fackföreningar för att skydda sina intressen.

E.  Enligt artikel 11 i Europakonventionen får ”utövandet av dessa rättigheter [...] inte underkastas andra inskränkningar än sådana som är föreskrivna i lag och som i ett demokratiskt samhälle är nödvändiga med hänsyn till den nationella säkerheten eller den allmänna säkerheten, till förebyggande av oordning eller brott, till skydd för hälsa eller moral eller till skydd för andra personers fri- och rättigheter”.

F.  I artikel 11 i Europakonventionen anges även att mötesfriheten inte ska hindra ”att det för medlemmar av de väpnade styrkorna, polisen eller den statliga förvaltningen görs lagliga inskränkningar i utövandet av de nämnda rättigheterna”.

G.  I artikel 12 i stadgan anges vidare att ”de politiska partierna på unionsnivå ska bidra till att unionsmedborgarnas politiska vilja kommer till uttryck”.

H.  Mötesfriheten bör skyddas. Ett dynamiskt civilsamhälle och mångfald i medierna spelar en avgörande roll för att främja ett öppet och pluralistiskt samhälle och allmänhetens deltagande i den demokratiska processen, och för att stärka regeringarnas ansvarsskyldighet.

I.  Mötesfriheten går hand i hand med yttrandefriheten, som säkerställs i artikel 11 i stadgan och artikel 10 i Europakonventionen. Enligt dessa artiklar har var och en rätt till yttrandefrihet, som innefattar åsiktsfrihet samt frihet att ta emot och sprida uppgifter och tankar utan offentlig myndighets inblandning och oberoende av territoriella gränser.

J.  Eftersom utövandet av de nämnda friheterna medför ansvar och skyldigheter, får det underkastas sådana formföreskrifter, villkor, inskränkningar eller straffpåföljder som är föreskrivna i lag och som i ett demokratiskt samhälle är nödvändiga med hänsyn till statens säkerhet, till den territoriella integriteten eller den allmänna säkerheten, till förebyggande av oordning eller brott, till skydd för hälsa eller moral eller för annans goda namn och rykte eller rättigheter, för att förhindra att förtroliga underrättelser sprids eller för att upprätthålla domstolars auktoritet och opartiskhet, såsom föreskrivs i artikel 10 i Europakonventionen.

K.  I artikel 52 i stadgan anges att ”varje begränsning i utövandet av de rättigheter och friheter som erkänns i denna stadga ska vara föreskriven i lag och förenlig med det väsentliga innehållet i dessa rättigheter och friheter”.

L.  I enlighet med artikel 4.2 i EU-fördraget ska unionen ”respektera [medlemsstaternas] väsentliga statliga funktioner, särskilt funktioner vars syfte är att hävda deras territoriella integritet, upprätthålla lag och ordning och skydda den nationella säkerheten. I synnerhet ska den nationella säkerheten också i fortsättningen vara varje medlemsstats eget ansvar”.

1.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att respektera rätten till frihet att delta i fredliga sammankomster, föreningsfriheten och yttrandefriheten.

2.  Europaparlamentet betonar att en offentlig debatt är mycket viktig för fungerande demokratiska samhällen.

3.  Europaparlamentet fördömer myndigheternas användning av våldsamma och oproportionerliga insatser under protester och fredliga demonstrationer. Parlamentet uppmanar relevanta myndigheter att säkerställa att det sker öppna, opartiska, oberoende och ändamålsenliga utredningar av oproportionerlig våldsanvändning.

4.  Europaparlamentet uppmanar eftertryckligen medlemsstaterna att inte använda oproportionerligt våld mot fredliga demonstranter.

5.  Europaparlamentet anser att våld mot fredliga demonstranter aldrig kan vara en lösning i en debatt eller i politiken.

6.  Europaparlamentet uppmanar tjänstemän inom brottsbekämpningen i medlemsstaterna att aktivt delta i utbildning som anordnas av Europeiska unionens byrå för utbildning av tjänstemän inom brottsbekämpning (Cepol) i fråga om ”Allmän ordning – polisarbete i samband med stora evenemang”. Medlemsstaterna uppmuntras att utbyta bästa praxis på detta område.

7.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, medlemsstaternas regeringar och parlament, Europarådet, Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa samt till FN.

 

(1)

Antagna texter, P8_TA(2019)0032.

Senaste uppdatering: 13 februari 2019Rättsligt meddelande