Процедура : 2019/2569(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0104/2019

Внесени текстове :

B8-0104/2019

Разисквания :

Гласувания :

PV 14/02/2019 - 10.13
Обяснение на вота

Приети текстове :


ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 157kWORD 54k
Вж. също предложението за обща резолюция RC-B8-0104/2019
11.2.2019
PE635.329v01-00
 
B8-0104/2019

за приключване на разисквания по изявление на Комисията

съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността


относно правото на мирен протест и пропорционалното използване на сила (2019/2569(RSP))


Ева Жоли, Ернест Уртасун, Маргрете Аукен, Жозеп‑Мария Терикабрас, Жорди Соле, Яник Жадо, Паскал Дюран от името на групата Verts/ALE

Резолюция на Европейския парламент относно правото на мирен протест и пропорционалното използване на сила (2019/2569(RSP))  
B8‑0104/2019

Европейският парламент,

–  като взе предвид Договорите за ЕС и по-специално членове 2, 3, 4, 6 и 7 от Договора за Европейския съюз (ДЕС),

–  като взе предвид Хартата на основните права на Европейския съюз (наричана по-долу „Хартата“),

–  като взе предвид Европейската конвенция за правата на човека (ЕКПЧ) и свързаната съдебна практика на Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ),

–  като взе предвид Международния пакт за граждански и политически права (МПГПП),

–  като взе предвид сравнителното проучване на националното законодателство относно свободата на мирни събрания, одобрено от Венецианската комисия на 99-ата ѝ пленарна сесия (Венеция, 13 – 14 юни 2014 г.),

–  като взе предвид Наръчника на Бюрото на ОССЕ за демократични институции и права на човека (БДИПЧ), озаглавен „Права на човека и действия на полицията по време на събрания“,

–  като взе предвид насоките на Венецианската комисия и ОССЕ/БДИПЧ относно свободата на мирни събрания,

–  като взе предвид основните принципи на ООН за употреба на сила и огнестрелни оръжия от правоприлагащите органи и Кодекса на ООН за поведение на служителите на правоприлагащите органи,

–  като взе предвид съвместния доклад на ООН, изготвен от специалния докладчик за правото на свобода на мирни събрания и на сдружаване и от специалния докладчик за извънсъдебните екзекуции, екзекуциите по бързата процедура и произволните екзекуции по отношение на подходящото управление на събранията,

–  като взе предвид своята резолюция от 16 януари 2019 г. относно положението с основните права в Европейския съюз през 2017 г.(1),

–  като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

A.  като има предвид, че ЕС се основава на ценностите на зачитане на човешкото достойнство, свободата, демокрацията, равенството, принципите на правовата държава и зачитането на правата на човека, включително правата на лицата, принадлежащи към малцинства; като има предвид, че тези ценности са общи за държавите членки в общество, в което преобладават плурализмът, недискриминацията, толерантността, справедливостта, солидарността и равенството между жените и мъжете;

Б.  като има предвид, че основните права, които произтичат от общите конституционни традиции на държавите членки, трябва да представляват общи принципи на правото на Съюза, и като има предвид, че международните инструменти в областта на правата на човека трябва да бъдат зачитани;

В.  като има предвид, че принципите на правовата държава са гръбнакът на демокрацията и един от основоположните принципи на ЕС, действащи по презумпцията за взаимно доверие, че държавите членки спазват демокрацията, принципите на правовата държава и основните права, залегнали в Хартата и в ЕКПЧ;

Г.  като има предвид, че член 12 от Хартата и член 11 от ЕКПЧ, както и член 21 от МПГПП гласят, че всеки има право на свобода на мирни събрания;

Д.  като има предвид, че член 4 от Хартата и член 3 от ЕКПЧ, както и член 7 от МПГПП гласят, че никой не може да бъде подложен на изтезания, на нечовешко или унизително отношение или наказание;

Е.  като има предвид, че свободата на събранията върви ръка за ръка със свободата на изразяване, гарантирана от член 11 от Хартата и член 10 от ЕКПЧ, както и член 19 от МПГПП, в които се посочва, че всеки има право на свобода на изразяване, което включва свободата да се отстоява мнение и да се получават и разпространяват информация и идеи без намеса на публичните органи и независимо от границите;

Ж.  като има предвид, че енергичното гражданско общество и плуралистичните медии играят жизненоважна роля за насърчаването на отворено и плуралистично общество, участието на обществеността в демократичния процес и укрепването на отчетността на правителствата;

З.  като има предвид, че съгласно член 52 от Хартата „всяко ограничаване на упражняването на правата и свободите, признати от настоящата Харта, трябва да бъде предвидено в закон и да зачита основното съдържание на същите права и свободи“; като има предвид, че при спазване на принципа на пропорционалност ограничения могат да бъдат налагани само ако са необходими и ако действително отговарят на признати от Съюза цели от общ интерес или на необходимостта да се защитят правата и свободите на други хора.

И.  като има предвид, че правоприлагащите органи в няколко държави членки бяха критикувани за неспазването на правото на свобода на мирни събрания и за използването на прекомерна сила;

Й.  като има предвид, че на 6 февруари 2019 г. няколко експерти на ООН по правата на човека настоятелно призоваха Обединеното кралство да не използва свързаното със сигурността и с тероризма законодателство за преследване на мирни демонстранти след осъждането на т.нар. група „Станстед 15“, предприела действия на летището в югоизточна Англия с цел предотвратяване на полет за екстрадиране;

К.  като има предвид, че на 29 януари 2019 г. комисарят на Съвета на Европа по правата на човека изрази загриженост относно големия брой ранени по време на протестите във Франция или встрани от тях, включително от патрони от т.нар. средни оръжия за отбрана, например пистолета за стоп-патрони, както и загриженост относно проектите на разпоредби за забрана на участието в демонстрация като превантивна мярка въз основа на административно решение и без предварително разглеждане от съда, както и относно проекта на разпоредба за инкриминиране на умишленото скриване на част от лицето или на цялото лице по време на демонстрация или в близост до нея;

Л.  като има предвид, че на 13 декември 2018 г. няколко експерти на ООН по правата на човека изразиха загриженост при вестта, че няколко защитници на правата на човека са били тормозени, произволно задържани и разпитвани в продължение на няколко часа от полските органи по време на Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата (COP24) в Катовице; като има предвид, че на 5 декември 2016 г. комисарят на Съвета на Европа по правата на човека и директорът на ОССЕ/БДИПЧ изразиха сериозна загриженост относно правните изменения, които подкопават правото на свобода на събранията в Полша;

М.  като има предвид, че на 20 ноември 2018 г. комисарят на Съвета на Европа по правата на човека подчерта, че прилагането на Закона за безопасността на гражданите в Испания е довело до санкции, наложени на неясни основания срещу журналисти, които филмират силите за правоприлагане, и срещу лица, участващи в мирни демонстрации и други публични събирания, и изрази загриженост относно възможността за налагане на санкции на лицата, които свикват необявени демонстрации; като има предвид, че на 4 октомври 2017 г. комисарят на Съвета на Европа по правата на човека и няколко експерти на ООН по правата на човека изразиха загриженост относно твърденията за използване на пропорционална сила от страна на правоприлагащите органи в Каталония на 1 октомври 2017 г. и призоваха за провеждане на разследване;

Н.  като има предвид, че в своята резолюция от 13 ноември 2018 г. относно принципите на правовата държава в Румъния(2) Европейският парламент осъди насилствената и непропорционална намеса от страна на полицията по време на протестите в Букурещ през август 2018 г. и призова румънските органи да гарантират прозрачно, безпристрастно и ефективно разследване на действията на полицията за борба с безредиците;

1.  призовава държавите членки да зачитат правото на свобода на мирни събрания и правото на свобода на изразяване;

2.  подчертава, че откритият обществен дебат е от жизненоважно значение за функционирането на демократичните общества; счита, че насилието срещу мирни демонстранти никога не може да бъде решение;

3.  осъжда приемането на рестриктивни закони по отношение на свободата на събранията в няколко държави членки през последните години;

4.  осъжда използването на насилствена и непропорционална намеса от страна на държавните органи по време на протести и мирни демонстрации; насърчава компетентните органи да гарантират прозрачно, безпристрастно и ефективно разследване, когато се подозира или се предполага използването на непропорционална сила; припомня, че правоприлагащите агенции трябва винаги да носят отговорност за изпълнението на своите задължения и за спазването на съответната правна и оперативна уредба;

5.  настоятелно призовава държавите членки да се въздържат от използване на прекомерна сила и произволно задържане срещу мирни демонстранти; призовава държавите членки да гарантират, че използването на сила от правоприлагащите органи е винаги законосъобразно, пропорционално, необходимо, служи само като крайна мярка и запазва човешкия живот и физическата неприкосновеност; отбелязва, че безразборно използване на сила срещу тълпите противоречи на принципа на пропорционалност; отбелязва важната роля на журналистите и на фотожурналистите при докладването на случаи на непропорционално насилие и осъжда случаите, в които те са били целенасочено нападани;

6.  призовава държавите членки да използват алтернативни практики, които вече са доказали своята ефективност, особено такива, при които се избягва физически контакт с демонстрантите и се разчита на медиатори;

7.  припомня, че в политиките в областта на правоприлагането трябва да се обръща специално внимание на лицата, които са особено уязвими към вредните последици от използването на сила като цяло и към въздействието на специфични, по-малко смъртоносни оръжия, например децата, бременните жени, възрастните хора, лицата с увреждания, лицата, страдащи от психични заболявания или намиращи се под въздействието на наркотици или алкохол;

8.  насърчава служителите на правоприлагащите органи на държавите членки да участват активно в обучението, предлагано от Агенцията на Европейския съюз за обучение в областта на правоприлагането (CEPOL) на тема „Обществен ред – действия на полицията по време на важни събития“; насърчава държавите членки да обменят най-добри практики в това отношение; призовава държавите членки да насърчават непрекъснатото обучение на полицейските служители по национално и международно право в областта на правата на човека;

9.  подчертава, че правоприлагащите органи трябва да дават приоритет на доброволното разотиване без използването на сила; настоява, че никога не следва да се използват по законен начин огнестрелни оръжия за разпръскването на събрание, а могат да се използват само ако са абсолютно необходими за справяне с непосредствена заплаха за живота или от тежко нараняване;

10.  осъжда използването на някои видове по-малко смъртоносни оръжия, като патроните с ударно действие и мигновените гранати със сълзотворен газ, от полицейските сили срещу мирни демонстранти, на оръжия, които дори са били използвани в региони, където са забранени; осъжда също така използването на сълзотворен газ, водни оръдия и други подобни средства за разпръскване на демонстранти, които могат да причинят сериозни наранявания с последици за цял живот; отбелязва, че редица международни организации и органи са поискали забрана на някои видове по-малко смъртоносни оръжия;

11.  изразява загриженост относно факта, че държавите членки имат различни прагове за използването на сила и оръжие; изразява съжаление относно факта, че гражданите на ЕС са третирани по много различен начин от правоприлагащите органи и че основните им права не са еднакво защитени навсякъде;

12.  приветства решението на някои държави членки и на техните региони да спрат или забранят някои видове по-малко смъртоносни оръжия; настоятелно призовава за забрана на употребата на някои видове по-малко смъртоносни оръжия и устройства, например пистолети за патрони с ударно действие, като „Флашбол“ или LBD 40, гранати за разпръскване и мигновени гранати със сълзотворен газ, като GLI F4;

13.  призовава държавите членки да гарантират, че всички оръжия се оценяват и изпитват по независим начин, преди да бъдат въведени на пазара, и че всички текущи данни за цялото използване на сила се събират така, че да могат да бъдат събирани доказателства относно употребата, злоупотребата, неочакваните последици, нараняванията и смъртните случаи и причините за тях;

14.  призовава комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи да организира изслушване относно използването на сила и на по-малко смъртоносни оръжия срещу събранията и да изготви доклад по тази тема в сътрудничество с комитета за STOA с оглед на разработването на насоки за държавите членки относно използването на сила и на по-малко смъртоносни оръжия; насърчава Комисията и Агенцията на Европейския съюз за основните права да участват в този процес;

15.  възлага на комисията по петиции да разгледа надлежно петициите, свързани с нарушения на правото на свобода на мирни събрания и с прекомерното използване на сила в този контекст;

16.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, правителствата и парламентите на държавите членки, Съвета на Европа, Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа и Организацията на обединените нации.

(1)

Приети текстове, P8_TA(2019)0032.

(2)

Приети текстове, P8_TA(2018)0446.

Последно осъвременяване: 13 февруари 2019 г.Правна информация