Procedure : 2019/2569(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0104/2019

Indgivne tekster :

B8-0104/2019

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 14/02/2019 - 10.13
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :


FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 141kWORD 52k
Se også det fælles beslutningsforslag RC-B8-0104/2019
11.2.2019
PE635.329v01-00
 
B8-0104/2019

på baggrund af Kommissionens redegørelse

jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2


om retten til fredelig protest og rimelig magtanvendelse (2019/2569(RSP))


Eva Joly, Ernest Urtasun, Margrete Auken, Josep‑Maria Terricabras, Jordi Solé, Yannick Jadot, Pascal Durand for Verts/ALE-Gruppen

Europa-Parlamentets beslutning om retten til fredelig protest og rimelig magtanvendelse (2019/2569(RSP))  
B8‑0104/2019

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til EU-traktaterne og særlig artikel 2, 3, 4, 6 og 7 i traktaten om Den Europæiske Union (TEU),

–  der henviser til Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder (i det følgende benævnt "chartret"),

–  der henviser til den europæiske menneskerettighedskonvention (EMRK) og den hermed forbundne retspraksis fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol (EMD),

–  der henviser til den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder (ICCPR),

–  der henviser til den sammenlignende undersøgelse af national lovgivning om retten til frit at deltage i fredelige forsamlinger, som Venedigkommissionen godkendte på sin 99. plenarforsamling (Venedig, den 13.-14. juni 2014),

–  der henviser til OSCE's Kontor for Demokratiske Institutioner og Menneskerettigheders (ODIHR's) "Human Rights Handbook on Policing Assemblies" (Menneskerettighedshåndbog om politiets overvågning af forsamlinger),

–  der henviser til Venedigkommissionens og ODIHR's retningslinjer om retten til frit at deltage i fredelige forsamlinger,

–  der henviser til FN's grundprincipper for retshåndhævelsespersonales magtanvendelse og brug af skydevåben og FN's adfærdskodeks for retshåndhævelsespersonale,

–  der henviser til FN's fælles rapport fra den særlige rapportør om retten til frit at deltage i fredelige forsamlinger og til foreningsfrihed og den særlige rapportør om udenretslige, summariske eller vilkårlige henrettelser om korrekt håndtering af forsamlinger,

–  der henviser til sin beslutning af 16. januar 2019 om situationen for de grundlæggende rettigheder i Den Europæiske Union i 2017(1),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.  der henviser til, at EU bygger på værdierne respekt for den menneskelige værdighed, frihed, demokrati, ligestilling, retsstatsprincippet og respekt for menneskerettighederne, herunder rettighederne for personer, der tilhører mindretal; der henviser til, at disse værdier er fælles for medlemsstaterne i et samfund præget af pluralisme, ikkeforskelsbehandling, tolerance, retfærdighed, solidaritet og ligestilling mellem kvinder og mænd;

B.  der henviser til, at de grundlæggende rettigheder, i betragtning af at de stammer fra medlemsstaternes fælles forfatningsmæssige traditioner, skal udgøre generelle principper i EU-retten, og at internationale menneskerettighedsinstrumenter skal respekteres;

C.  der henviser til, at retsstatsprincippet er rygraden i demokratiet og et af de grundlæggende principper i EU, der er baseret på formodningen om gensidig tillid til, at medlemsstaterne respekterer demokratiet, retsstatsprincippet og de grundlæggende rettigheder, som er nedfældet i chartret og EMRK;

D.  der henviser til, at artikel 12 i chartret og artikel 11 i EMRK samt artikel 21 i ICCPR fastslår, at enhver har ret til frit at deltage i fredelige forsamlinger;

E.  der henviser til, at artikel 4 i chartret og artikel 3 i EMRK samt artikel 7 i ICCPR fastslår, at ingen må underkastes tortur eller grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf;

F.  der henviser til, at forsamlingsfriheden går hånd i hånd med ytringsfriheden, jf. artikel 11 i chartret og artikel 10 i EMRK samt artikel 19 i ICCPR, hvori det hedder, at enhver har ret til ytringsfrihed, der omfatter retten til at udtrykke en holdning og til at modtage og meddele oplysninger eller tanker uden indblanding fra offentlige myndigheders side og uden hensyn til landegrænser;

G.  der henviser til, at et levende civilsamfund og pluralistiske medier spiller en afgørende rolle med hensyn til at fremme et åbent og pluralistisk samfund og offentlighedens deltagelse i den demokratiske proces samt at øge regeringernes ansvarlighed;

H.  der henviser til, at det i artikel 52 i chartret er fastsat, at "enhver begrænsning i udøvelsen af de rettigheder og friheder, der anerkendes ved dette charter, skal være fastlagt i lovgivningen og skal respektere disse rettigheders og friheders væsentligste indhold"; der henviser til, at der under iagttagelse af proportionalitetsprincippet kun kan indføres begrænsninger, såfremt disse er nødvendige og faktisk svarer til mål af almen interesse, der er anerkendt af Unionen, eller et behov for beskyttelse af andres rettigheder og friheder;

I.  der henviser til, at de retshåndhævende myndigheder i flere medlemsstater er blevet kritiseret for at undergrave retten til frit at deltage i fredelige forsamlinger og for at gøre brug af overdreven magt;

J.  der henviser til, at adskillige FN-menneskerettighedseksperter den 6. februar 2019 indtrængende opfordrede Det Forenede Kongerige til ikke at anvende sikkerheds- og terrorrelateret lovgivning til at retsforfølge fredelige demonstranter efter domfældelsen af de såkaldte "Stansted 15", som greb til handling i lufthavnen i det sydøstlige England for at forhindre en udvisningsflyvning;

K.  der henviser til, at Europarådets menneskerettighedskommissær den 29. januar 2019 gav udtryk for bekymring over det store antal sårede i eller i nærheden af protesterne i Frankrig, herunder sårede som følge af projektiler fra såkaldte mellemforsvarsvåben som f.eks. defensive flash-ball-skydevåben, samt betænkeligheder vedrørende udkastet til bestemmelser om forbud mod deltagelse i demonstrationer som en forebyggende foranstaltning, på grundlag af en administrativ afgørelse og uden en forudgående domstolsprøvelse, og det udkast til bestemmelse, der gør det strafbart forsætligt at skjule en del af eller hele ansigtet i eller i nærheden af en demonstration;

L.  der henviser til, at et antal FN-menneskerettighedseksperter den 13. december 2018 udtrykte bekymring over forlydender om, at adskillige menneskerettighedsforkæmpere var blevet chikaneret, vilkårligt tilbageholdt og forhørt i flere timer af de polske myndigheder i forbindelse med FN's rammekonvention om klimaændringer (COP24) i Katowice; der henviser til, at Europarådets menneskerettighedskommissær og OSCE/ODIHR's direktør den 5. december 2016 gav udtryk for alvorlig bekymring over lovændringer, der underminerer retten til forsamlingsfrihed i Polen;

M.  der henviser til, at Europarådets menneskerettighedskommissær den 20. november 2018 understregede, at anvendelsen af loven om borgernes sikkerhed i Spanien har ført til, at journalister, der har filmet de retshåndhævende styrkerer, og personer, der deltager i fredelige demonstrationer og andre offentlige forsamlinger, er blevet pålagt sanktioner af uklare grunde, og udtrykte bekymring over muligheden for at indføre sanktioner over for personer, der indkalder til uanmeldte demonstrationer; der henviser til, at Europarådets menneskerettighedskommissær og flere FN-menneskerettighedseksperter den 4. oktober 2017 gav udtryk for bekymring over påstande om de retshåndhævende myndigheders uforholdsmæssigt store magtanvendelse i Catalonien den 1. oktober 2017 og opfordrede til en undersøgelse;

N.  der henviser til, at Europa-Parlamentet i sin beslutning af 13. november 2018 om retsstatsprincippet i Rumænien(2) fordømte den voldelige og uforholdsmæssige indgriben fra politiets side under protesterne i Bukarest i august 2018 og opfordrede de rumænske myndigheder til at sikre en gennemsigtig, upartisk og effektiv undersøgelse af uropolitiets handlinger;

1.  opfordrer medlemsstaterne til at respektere retten til at deltage i fredelige forsamlinger og ytringsfriheden;

2.  understreger, at en åben offentlig debat er afgørende for et velfungerende demokratisk samfund; er af den opfattelse, at vold mod fredelige demonstranter aldrig kan være en løsning;

3.  fordømmer de seneste års vedtagelse af restriktive love om forsamlingsfrihed i flere medlemsstater;

4.  fordømmer de voldelige og uforholdsmæssige indgreb fra myndighedernes side i forbindelse med protester og fredelige demonstrationer; opfordrer de relevante myndigheder til at sikre en gennemsigtig, upartisk og effektiv efterforskning, når der er mistanke om eller påstået overdreven magtanvendelse; minder om, at de retshåndhævende myndigheder altid skal holdes ansvarlige for opfyldelsen af deres forpligtelser og overholdelsen af deres relevante retlige og operationelle rammer;

5.  opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at afholde sig fra at bruge overdreven magt og vilkårlig tilbageholdelse over for fredelige demonstranter; opfordrer medlemsstaterne til at sikre, at de retshåndhævende myndigheders magtanvendelse altid er lovlig, forholdsmæssig, nødvendig og den sidste udvej, og at den bevarer menneskers liv og fysiske integritet; bemærker, at vilkårlig magtanvendelse mod menneskemængder er i strid med proportionalitetsprincippet; bemærker den vigtige rolle, som journalister og fotojournalister spiller i forbindelse med indberetning af sager om uforholdsmæssig vold, og fordømmer de tilfælde, hvor de bevidst er blevet udsat herfor;

6.  opfordrer medlemsstaterne til at anvende alternative metoder, som allerede har vist sig at være effektive, navnlig praksisser, der forhindrer fysisk kontakt med demonstranter og benytter sig af mæglere;

7.  minder om, at retshåndhævende politikker skal tage særligt hensyn til personer, der er særligt sårbare over for de skadelige følger af anvendelsen af magt generelt samt af virkningerne af specifikke mindre dødbringende våben, såsom børn, gravide, ældre, personer med handicap, personer med psykiske lidelser eller personer, der er påvirket af narkotika eller alkohol;

8.  opfordrer medlemsstaternes retshåndhævende myndigheder til aktivt at deltage i den uddannelse, som tilbydes af Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for Retshåndhævelse (Cepol), om offentlig orden og politiovervågning af større begivenheder; opfordrer medlemsstaterne til at udveksle bedste praksis i denne henseende; opfordrer medlemsstaterne til at fremme politistyrkernes løbende uddannelse i national og international menneskerettighedslovgivning;

9.  understreger, at de retshåndhævende myndigheder skal prioritere frivillig spredning uden magtanvendelse; insisterer på, at skydevåben aldrig må anvendes lovligt til at sprede en forsamling, men kun må anvendes, hvor det er strengt nødvendigt for at imødegå en overhængende fare for liv eller alvorlig skade;

10.  fordømmer brugen af visse typer af mindre dødbringende våben, såsom gummikugler og tåregasgranater fra politiets side mod fredelige demonstranter, idet disse våben endda er blevet anvendt i områder, hvor de er forbudt; fordømmer ligeledes brugen af tåregas, vandkanoner og lignende midler til spredning af demonstranter, som kan forårsage alvorlige skader med livslange konsekvenser; bemærker, at adskillige internationale organisationer og organer har anmodet om forbud mod visse typer af mindre dødbringende våben;

11.  er bekymret over, at medlemsstaterne har forskellige tærskelværdier for anvendelse af magt og våben; beklager, at EU-borgere behandles meget forskelligt af de retshåndhævende myndigheder, og at deres grundlæggende rettigheder ikke er beskyttet i lige høj grad overalt;

12.  bifalder beslutningen fra visse medlemsstater og deres regioner om at suspendere eller forbyde visse typer af mindre dødbringende våben; opfordrer indtrængende til et forbud mod anvendelse af visse typer af mindre dødbringende våben og anordninger, herunder f.eks. affyringsanordninger til gummikugler som f.eks. flash-ball eller LBD 40, sting-ball-granater og tåregasgranater såsom GLI F4;

13.  opfordrer medlemsstaterne til at sikre, at alle våben vurderes og afprøves uafhængigt, inden de indføres på markedet, og at alle løbende data om al magtanvendelse indsamles, således at der kan indsamles dokumentation for anvendelse, misbrug, uventede konsekvenser, skader, dødsfald og årsagerne til dem;

14.  pålægger Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender at tilrettelægge en høring om brugen af mindre dødbringende våben mod forsamlinger og til at udarbejde en betænkning om dette emne i samarbejde med STOA-panelet med henblik på at udarbejde retningslinjer for medlemsstaternes anvendelse af magt og mindre dødbringende våben; opfordrer Kommissionen og Agenturet for Grundlæggende Rettigheder til at deltage i denne proces;

15.  pålægger Udvalget for Andragender at tage behørigt hensyn til andragender om krænkelser af retten til frit at deltage i fredelige forsamlinger og overdreven magtanvendelse i denne forbindelse;

16.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, Europarådet, Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa samt De Forenede Nationer.

 

(1)

Vedtagne tekster, P8_TA(2019)0032.

(2)

Vedtagne tekster, P8_TA(2018)0446.

Seneste opdatering: 13. februar 2019Juridisk meddelelse