Menettely : 2019/2569(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-0104/2019

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0104/2019

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 14/02/2019 - 10.13
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :


PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 140kWORD 53k
Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-0104/2019
11.2.2019
PE635.329v01-00
 
B8-0104/2019

komission julkilausuman johdosta

työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti


oikeudesta rauhanomaiseen mielenosoitukseen ja oikeasuhteisesta voimankäytöstä (2019/2569(RSP))


Eva Joly, Ernest Urtasun, Margrete Auken, Josep‑Maria Terricabras, Jordi Solé, Yannick Jadot, Pascal Durand Verts/ALE-ryhmän puolesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma oikeudesta rauhanomaiseen mielenosoitukseen ja oikeasuhteisesta voimankäytöstä (2019/2569(RSP))  
B8‑0104/2019

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon EU:n perussopimukset ja erityisesti Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEU) 2, 3, 4, 6 ja 7 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjan,

–  ottaa huomioon Euroopan ihmisoikeussopimuksen ja siihen liittyvän Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytännön,

–  ottaa huomioon kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen,

–  ottaa huomioon Venetsian komission 99. täysistunnossaan (Venetsia 13.–14. kesäkuuta 2014) hyväksymän vertailevan tutkimuksen rauhanomaisen kokoontumisen vapautta koskevista kansallisista lainsäädännöistä,

–  ottaa huomioon Etyjin demokraattisten instituutioiden ja ihmisoikeuksien toimiston (ODIHR) laatiman, kokoontumisten valvomista koskevan ihmisoikeuskäsikirjan,

–  ottaa huomioon Venetsian komission ja Etyjin ODIHR-toimiston laatiman, rauhanomaisen kokoontumisen vapautta koskevan ohjeistuksen,

–  ottaa huomioon lainvalvontaviranomaisten voiman ja tuliaseiden käyttöä koskevat YK:n perusperiaatteet sekä YK:n hyväksymän lainvalvontaviranomaisten menettelytapasäännöstön,

–  ottaa huomioon YK:n kokoontumis- ja yhdistymisvapauden erityisraportoijan ja laittomia, summittaisia tai mielivaltaisia teloituksia käsittelevän YK:n erityisraportoijan yhteisen raportin kokoontumisten asianmukaisesta valvomisesta,

–  ottaa huomioon 16. tammikuuta 2019 antamansa päätöslauselman perusoikeuksien tilanteesta Euroopan unionissa vuonna 2017(1),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että unionin perustana olevat arvot ovat ihmisarvon kunnioittaminen, vapaus, demokratia, tasa-arvo, oikeusvaltio ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen, vähemmistöihin kuuluvien oikeudet mukaan luettuina; toteaa, että nämä ovat jäsenvaltioille yhteisiä arvoja yhteiskunnassa, jolle on ominaista moniarvoisuus, syrjimättömyys, suvaitsevaisuus, oikeudenmukaisuus, yhteisvastuu sekä naisten ja miesten tasa-arvo;

B.  ottaa huomioon, että perusoikeudet pohjautuvat jäsenvaltioiden yhteiseen valtiosääntöperinteeseen ja että niiden on siten oltava unionin lainsäädännön perusperiaatteina, ja toteaa, että on noudatettava kansainvälisiä ihmisoikeussopimuksia;

C.  katsoo, että oikeusvaltio on demokratian selkäranka ja yksi unionin perusperiaatteista ja että unioni toimii sen keskinäistä luottamusta koskevan olettaman perusteella, että jäsenvaltiot noudattavat demokratiaa, oikeusvaltioperiaatetta ja perusoikeuksia, sellaisina kuin ne vahvistetaan Euroopan unionin perusoikeuskirjassa ja Euroopan ihmisoikeussopimuksessa;

D.  ottaa huomioon, että perusoikeuskirjan 12 artiklassa, Euroopan ihmisoikeussopimuksen 11 artiklassa sekä kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen 21 artiklassa todetaan, että jokaisella on oikeus rauhanomaiseen kokoontumisvapauteen;

E.  ottaa huomioon, että perusoikeuskirjan 4 artiklassa, Euroopan ihmisoikeussopimuksen 3 artiklassa sekä kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen 7 artiklassa todetaan, että ketään ei saa kiduttaa eikä kohdella tai rangaista epäinhimillisellä tai halventavalla tavalla;

F.  ottaa huomioon, että kokoontumisvapaus liittyy erottamattomasti sananvapauteen, joka on vahvistettu perusoikeuskirjan 11 artiklassa, Euroopan ihmisoikeussopimuksen 10 artiklassa sekä kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen 19 artiklassa, jossa todetaan, että jokaisella on oikeus sananvapauteen ja että kyseinen oikeus sisältää mielipiteenvapauden sekä vapauden vastaanottaa ja levittää tietoja tai ajatuksia viranomaisten siihen puuttumatta ja alueellisista rajoista riippumatta;

G.  ottaa huomioon, että vireä kansalaisyhteiskunta ja moniarvoiset tiedotusvälineet ovat keskeisessä asemassa pyrittäessä edistämään avointa ja moniarvoista yhteiskuntaa ja kansalaisten osallistumista demokraattiseen prosessiin ja lujittamaan hallitusten vastuuvelvollisuutta;

H.  toteaa, että perusoikeuskirjan 52 artiklan mukaan ”perusoikeuskirjassa tunnustettujen oikeuksien ja vapauksien käyttämistä voidaan rajoittaa ainoastaan lailla sekä kyseisten oikeuksien ja vapauksien keskeistä sisältöä kunnioittaen”; ottaa huomioon, että suhteellisuusperiaatteen mukaisesti rajoituksia voidaan asettaa ainoastaan, jos ne ovat välttämättömiä ja vastaavat tosiasiallisesti unionin tunnustamia yleisen edun mukaisia tavoitteita tai tarvetta suojella muiden henkilöiden oikeuksia ja vapauksia;

I.  ottaa huomioon, että lainvalvontaviranomaisia on useissa jäsenvaltioissa arvosteltu oikeuden rauhanomaiseen kokoontumisvapauteen heikentämisestä ja liiallisesta voimankäytöstä;

J.  ottaa huomioon, että useat YK:n ihmisoikeusasiantuntijat kehottivat 6. helmikuuta 2019 Yhdistynyttä kuningaskuntaa olemaan käyttämättä turvallisuus- ja terrorismilainsäädäntöä syytteiden nostamiseksi rauhanomaisia mielenosoittajia vastaan sen jälkeen, kun niin kutsutuille Stanstedin 15:lle oli annettu tuomio toiminnasta karkotuslennon estämiseksi kyseisellä lentoasemalla Kaakkois-Englannissa;

K.  ottaa huomioon, että Euroopan neuvoston ihmisoikeusvaltuutettu ilmaisi 29. tammikuuta 2019 huolensa sellaisten henkilöiden suuren määrän johdosta, jotka loukkaantuivat Ranskassa järjestetyissä mielenosoituksissa tai niiden yhteydessä, välillisillä puolustusaseilla, kuten puolustustarkoituksessa käytettävillä ampumavälineillä, laukaistuista ammuksista loukkaantuneet mukaan luettuina, sekä niiden säännösluonnosten johdosta, joilla on määrä kieltää ennaltaehkäisevänä toimena osallistuminen mielenosoitukseen hallinnollisen päätöksen nojalla ilman, että tuomioistuin on etukäteen arvioinut päätöstä, ja joilla kriminalisoidaan tarkoituksellinen kasvojen peittäminen osittain tai kokonaan mielenosoituksessa tai sen yhteydessä;

L.  toteaa, että useat YK:n ihmisoikeusasiantuntijat toivat 13. joulukuuta 2018 esille huolensa tiedoista, joiden mukaan Puolan viranomaiset olivat häirinneet, pidättäneet mielivaltaisesti ja kuulustelleet useiden tuntien ajan lukuisia ihmisoikeuksien puolustajia Katowicessa pidetyn ilmastonmuutosta koskevan YK:n puitesopimuksen osapuolten konferenssin yhteydessä (COP24); ottaa huomioon, että Euroopan neuvoston ihmisoikeusvaltuutettu ja Etyjin ODIHR-toimiston johtaja esittivät vakavan huolensa lainsäädäntötarkistuksista, joilla heikennetään kokoontumisvapautta Puolassa;

M.  ottaa huomioon, että Euroopan neuvoston ihmisoikeusvaltuutettu korosti 20. marraskuuta 2018 kansalaisten turvallisuutta koskevan Espanjan lain soveltamisen johtaneen epäselviin syihin perustuvien seuraamusten määräämiseen toimittajille, jotka videoivat lainvalvontaviranomaisia, ja henkilöille, jotka osallistuivat rauhanomaisiin mielenosoituksiin ja muihin julkisiin kokoontumisiin, ja ilmaisi huolensa mahdollisuudesta määrätä seuraamuksia henkilöille, jotka kutsuvat koolle mielenosoituksia, joita ei ole ilmoitettu etukäteen viranomaisille; toteaa, että Euroopan neuvoston ihmisoikeusvaltuutettu ja useat YK:n ihmisoikeusasiantuntijat esittivät huolensa sellaisten väitteiden johdosta, joiden mukaan lainvalvontaviranomaiset olivat käyttäneet kohtuutonta voimaa Kataloniassa 1. lokakuuta 2017, ja kehottivat käynnistämään tutkimuksen;

N.  ottaa huomioon, että oikeusvaltioperiaatteen toteutumisesta Romaniassa 13. marraskuuta 2018 antamassaan päätöslauselmassa(2) parlamentti tuomitsi poliisin väkivaltaiset ja suhteettomat toimet Bukarestissa elokuussa 2018 järjestettyjen mielenosoitusten aikana ja kehotti Romanian viranomaisia varmistamaan poliisin väkivaltaisten toimien avoimen, puolueettoman ja tehokkaan tutkinnan;

1.  kehottaa jäsenvaltioita noudattamaan oikeutta rauhanomaiseen kokoontumisvapauteen, yhdistymisvapauteen ja sananvapauteen;

2.  korostaa, että avoin julkinen keskustelu on demokraattisten yhteiskuntien toiminnan elinehto; katsoo, että väkivallan kohdistaminen rauhanomaisiin mielenosoittajiin ei voi koskaan olla hyväksyttävä ratkaisu;

3.  tuomitsee sen, että useissa jäsenvaltioissa on viime vuosina hyväksytty kokoontumisvapautta rajoittavia lakeja;

4.  tuomitsee viranomaisten väkivaltaiset ja suhteettomat toimenpiteet protestien ja rauhanomaisten mielenosoitusten aikana; kehottaa asiasta vastaavia viranomaisia varmistamaan avoimen, puolueettoman ja tehokkaan tutkinnan tapauksista, joissa voimankäytön epäillään tai väitetään olleen kohtuutonta; muistuttaa, että lainvalvonnasta vastaavien virastojen on aina oltava vastuussa tehtäviensä suorittamisesta ja siitä, että ne noudattavat asiaankuuluvia lainsäädäntö- ja toimintakehyksiä;

5.  vaatii jäsenvaltioita olemaan käyttämättä kohtuutonta voimaa rauhanomaisia mielenosoittajia vastaan sekä olemaan pidättämättä heitä mielivaltaisesti; kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan, että lainvalvontaviranomaisten voimankäyttö on kaikissa tilanteissa laillista, oikeasuhteista ja tarpeellista ja että siihen turvaudutaan vasta viimeisenä keinona ja ihmiselämää ja fyysistä koskemattomuutta suojaten; toteaa, että summittainen voimankäyttö väkijoukkoja vastaan on vastoin suhteellisuusperiaatetta; panee merkille toimittajien ja valokuvaajien tärkeän tehtävän kohtuutonta väkivaltaa koskevien tapausten raportoimisessa ja tuomitsee tapaukset, joissa heihin on tarkoituksellisesti kohdistettu väkivaltaa;

6.  kehottaa jäsenvaltioita hyödyntämään vaihtoehtoisia, jo tehokkaiksi osoittautuneita käytäntöjä, erityisesti sellaisia, joissa mielenosoittajiin ei kosketa fyysisesti ja joissa turvaudutaan sovittelijoihin;

7.  muistuttaa, että lainvalvontaa koskevissa toimintapolitiikoissa on kiinnitettävä erityistä huomiota niihin, jotka ovat yleensä erityisen haavoittuvaisia voimankäytön vahingollisille seurauksille sekä tiettyjen vähemmän tappavien aseiden vaikutuksille, kuten lapsiin, raskaana oleviin naisiin, ikääntyneisiin, vammaisiin henkilöihin tai mielenterveysongelmista kärsiviin henkilöihin sekä huumeiden tai alkoholin vaikutuksen alaisina oleviin henkilöihin;

8.  kannustaa jäsenvaltioiden lainvalvontaviranomaisia osallistumaan aktiivisesti Euroopan unionin lainvalvontakoulutusviraston (CEPOL) tarjoamaan koulutukseen ”Yleinen järjestys – suurten tapahtuminen poliisivalvonta”; kannustaa jäsenvaltioita vaihtamaan asiaa koskevia parhaita käytäntöjä; kehottaa jäsenvaltioita edistämään sitä, että niiden poliisivoimille tarjotaan jatkuvaa koulutusta kansallisesta ihmisoikeuslainsäädännöstä ja ihmisoikeuksia koskevasta kansainvälisestä oikeudesta;

9.  korostaa, että lainvalvontaviranomaisten on asetettava etusijalle vapaaehtoinen hajaannuttaminen ilman voimankäyttöä; vaatii, että ampuma-aseita ei koskaan saisi käyttää laillisesti kokoontumisen hajottamiseen, vaan niitä saa käyttää vain silloin, kun se on ehdottoman välttämätöntä välittömän hengenvaaran torjumiseksi tai vakavan loukkaantumisen ehkäisemiseksi;

10.  pitää tuomittavana, että poliisivoimat käyttävät tietyntyyppisiä vähemmän tappavia aseita, kuten kineettiseen voimaan perustuvia ammuksia ja kyynelkaasukranaatteja, rauhanomaisia mielenosoittajia vastaan, ja toteaa, että tällaisiin aseisiin on turvauduttu jopa alueilla, joissa niiden käyttö on kielletty; tuomitsee myös kyynelkaasun, vesitykkien ja muiden vastaavien välineiden käytön mielenosoitusten hajottamiseksi, sillä ne voivat aiheuttaa vakavia vammoja, joilla on elinikäisiä seurauksia; toteaa, että lukuisat kansainväliset järjestöt ja elimet ovat pyytäneet kieltämään tietyntyyppisten vähemmän tappavien aseiden käytön;

11.  pitää huolestuttavana, että jäsenvaltioilla on erilaiset kynnykset voiman ja aseiden käytölle; pitää valitettavana, että lainvalvontaviranomaiset kohtelevat EU:n kansalaisia hyvin eri tavoin ja että kansalaiset eivät nauti kaikkialla saman tasoista perusoikeuksien suojaa;

12.  on tyytyväinen eräiden jäsenvaltioiden ja niiden alueiden päätökseen keskeyttää tai kieltää tietyntyyppisten vähemmän tappavien aseiden käyttö; kehottaa kieltämään tietyntyyppisten vähemmän tappavien aseiden ja laitteiden käytön, esimerkiksi kineettiseen voimaan perustuvia ammuksia käyttävät ampumavälineet (esimerkiksi Flash-ball tai LBD 40), kumikuulakranaatit ja kyynelkaasukranaatit (esimerkiksi GLI F4) mukaan luettuina,

13.  kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan, että kaikista aseista tehdään riippumaton arvio ja testaus ennen niiden markkinoille asettamista ja että kaikki voimankäyttöä koskeva tieto kerätään, jotta voidaan koota todisteita käytöstä, väärinkäytöstä, odottamattomista seurauksista, vammoista, kuolemantapauksista ja niiden syistä;

14.  kehottaa kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokuntaa järjestämään kuulemistilaisuuden, jossa tarkastellaan voiman ja vähemmän tappavien aseiden käyttöä kokoontumisten hajottamiseksi, ja laatimaan aiheesta mietinnön yhteistyössä STOA‑paneelin kanssa, jotta voidaan laatia jäsenvaltioille osoitettavat, voimankäyttöä ja vähemmän tappavien aseiden käyttöä koskevat ohjeet; kannustaa komissiota ja perusoikeusvirastoa osallistumaan tähän prosessiin;

15.  kehottaa vetoomusvaliokuntaa ottamaan asianmukaisesti huomioon vetoomukset, jotka koskevat tapauksia, joissa on rikottu oikeutta rauhanomaiseen kokoontumiseen ja joissa on käytetty kohtuutonta voimaa;

16.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, Euroopan neuvostolle, Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestölle ja Yhdistyneille kansakunnille.

(1)

Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2019)0032.

(2)

Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2018)0446.

Päivitetty viimeksi: 13. helmikuuta 2019Oikeudellinen huomautus