Процедура : 2019/2569(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0105/2019

Внесени текстове :

B8-0105/2019

Разисквания :

Гласувания :

PV 14/02/2019 - 10.13
Обяснение на вота

Приети текстове :


ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 151kWORD 48k
Вж. също предложението за обща резолюция RC-B8-0104/2019
11.2.2019
PE635.330v01-00
 
B8-0105/2019

за приключване на разисквания по изявление на Комисията

съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността


относно правото на мирен протест и пропорционалното използване на сила (2019/2569(RSP))


Силвия-Ивон Кауфман, Биргит Зипел от името на групата S&D

Резолюция на Европейския парламент относно правото на мирен протест и пропорционалното използване на сила (2019/2569(RSP))  
B8‑0105/2019

Европейският парламент,

–  като взе предвид Договорите на ЕС, и по-специално членове 2, 3, 4, 6 и 7 от Договора за Европейския съюз (ДЕС),

–  като взе предвид Хартата на основните права на Европейския съюз („Хартата“),

–  като взе предвид Европейската конвенция за правата на човека (ЕКПЧ) и свързаната съдебна практика на Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ),

–  като взе предвид Международния пакт за граждански и политически права,

–  като взе предвид основните принципи на ООН за употреба на сила и огнестрелно оръжие от правоприлагащите органи,

–  като взе предвид своята резолюция от 16 януари 2019 г. относно състоянието на основните права в Европейския съюз(1),

–  като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

А.  като има предвид, че ЕС се основава на ценностите зачитане на човешкото достойнство, свобода, демокрация, равенство, принципи на правовата държава и зачитане на правата на човека, включително правата на лицата, принадлежащи към малцинства; като има предвид, че тези ценности са общи за държавите членки в общество, в което преобладават плурализмът, недискриминацията, толерантността, справедливостта, солидарността и равенството между жените и мъжете;

Б.  като има предвид, че международните инструменти в областта на правата на човека са задължителни за Съюза и неговите държави членки и трябва да се спазват;

В.  като има предвид, че принципите на правовата държава са гръбнакът на демокрацията и един от основоположните принципи на ЕС, действащи по презумпцията за взаимно доверие, че държавите членки спазват демокрацията, принципите на правовата държава и основните права, залегнали в Хартата и в ЕКПЧ;

Г.  като има предвид, че е от съществено значение ЕС да подкрепя свободата на изразяване на мнение и свободата на информация, както и свободата на мирни събрания и на сдружаване;

Д.  като има предвид, че в член 11 от ЕКПЧ и в член 12 от Хартата се посочва, че всеки има право на свобода на мирни събрания и на свобода на сдружаване с други лица, включително правото да формира и да се присъединява към профсъюзи за защита на своите интереси;

Е.  като има предвид, че ЕКПЧ също така гласи, че свободата на събранията „не изключва въвеждането на законни ограничения върху упражняването на тези права от служещите във въоръжените сили, полицията или държавната администрация“, въз основа на критериите за пропорционалност и необходимост;

Ж.  като има предвид, че когато законната употреба на сила е неизбежна, служителите на правоприлагащите органи трябва да проявяват сдържаност в тази употреба и да действат пропорционално на тежестта на нарушението и легитимната цел, която трябва да бъде постигната; като има предвид, че те следва да избягват повреди и нараняване и да зачитат и опазват човешкия живот и физическа цялост;

З.  като има предвид, че в член 12 от Хартата се посочва също, че политическите партии на равнището на Съюза допринасят за изразяването на политическата воля на гражданите на Съюза;

И.  като има предвид, че свободата на сдружаване следва да бъде защитавана; като има предвид, че енергичното гражданско общество и плуралистичните медии играят жизненоважна роля за насърчаването на отвореното и плуралистично общество, участието на обществеността в демократичния процес и укрепването на отчетността на правителствата;

Й.  като има предвид, че свободата на събранията върви ръка за ръка със свободата на изразяване, гарантирана от член 11 от Хартата и член 10 от ЕКПЧ, където се заявява, че всеки има право на свобода на изразяване, което включва свободата да се отстоява мнение и да се получават и разпространяват информация и идеи без намеса на публичните органи и независимо от границите;

К.  като има предвид, че член 52 от Хартата гласи, че „всяко ограничаване на упражняването на правата и свободите, признати от настоящата Харта, трябва да бъде предвидено в закон и да зачита основното съдържание на същите права и свободи“;

Л.  като има предвид, че употребата на по-малко смъртоносни оръжия, като изстрелващите стоппатрони Flash Ball и LBD 40 и гранатата GLI-F4, причини голям брой тежки наранявания по време на неотдавнашните демонстрации в ЕС;

1.  призовава държавите членки да гарантират правото на свобода на мирни събрания, свобода на сдружаване и свобода на изразяване;

2.  подчертава, че правото на хората да се събират с други хора и да изразяват своя колективен глас е от основно значение за една добре функционираща демокрация;

3.  осъжда използването на насилствени и непропорционални интервенции от страна на органите на няколко държави членки по време на протести и мирни демонстрации; призовава съответните органи да гарантират прозрачно, безпристрастно и ефективно разследване, когато е използвана несъразмерна сила;

4.  настоятелно призовава държавите членки да се въздържат от използването на несъразмерна сила срещу мирни демонстранти;

5.  подчертава, че използването на какъвто и да е вид оръжия трябва да остане ограничено и че правоприлагащите органи трябва да дадат приоритет на доброволното разотиване без използването на сила;

6.  признава, че полицията, в чиито среди също има много жертви, работи в трудни условия, по-специално поради враждебността на някои протестиращи, но също така и поради прекомерната работна натовареност; осъжда всеки вид насилие срещу лица или имущество от страна на използващи насилие, войнстващи протестиращи, които идват единствено с цел насилие и уронват легитимността на мирните протести;

7.  призовава държавите членки да предоставят повече обучение на полицейските звена относно техниките за контрол на струпването на хора и използването на някои видове оръжие; призовава държавите членки да използват алтернативни практики, които вече са се доказали като ефективни в някои страни от ЕС, а именно комуникация с демонстрантите чрез големи екрани, избягване във възможно най-голяма степен на физическия контакт с демонстрантите и разчитане на медиатори с обучение по психология и социология;

8.  насърчава служителите на правоприлагащите органи на държавите членки да участват активно в обучението, предоставяно от Агенцията на Европейския съюз за обучение в областта на правоприлагането (CEPOL) на тема „Обществен ред – действия на полицията на важни събития“; насърчава държавите членки да обменят най-добри практики в това отношение;

9.  отбелязва, че ООН поиска забраната на някои видове по-малко смъртоносни оръжия;

10.  отбелязва, че държавите членки имат различни прагове за използването на сила и оръжие; изразява съжаление относно факта, че гражданите на ЕС са третирани много различно от правоприлагащите органи и че защитата на техните основни права се различава;

11.  призовава Комисията да разработи допълнителни насоки за държавите членки относно използването на по-малко смъртоносни оръжия и приветства решението на някои държави членки за спиране или забрана на определени видове по-малко смъртоносни оръжия;

12.  призовава държавите членки да гарантират, че техните задължения по отношение на основните права се спазват и че използването на сила от правоприлагащите органи при работа с протести и демонстрации е винаги крайна мярка и винаги е законосъобразно, пропорционално и необходимо;

13.  припомня, че политиките, инструкциите и операциите в областта на правоприлагането трябва да обръщат специално внимание на онези, които са особено уязвими по отношение на вредните последици от използването на сила като цяло, както и на въздействието на конкретни по-малко смъртоносни оръжия;

14.  призовава държавите членки да гарантират, че всички оръжия се оценяват и изпитват независимо, преди да бъдат въведени на пазара, и че всички текущи данни за цялото използване на сила се събират по такъв начин, че да могат да бъдат събирани доказателства относно употребата, злоупотребата, неочакваните последици, нараняванията, смъртните случаи и причините за тях;

15.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, правителствата и парламентите на държавите членки, Съвета на Европа, Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа и Организацията на обединените нации.

(1)

Приети текстове, P8_TA(2019)0032.

Последно осъвременяване: 12 февруари 2019 г.Правна информация