Postup : 2019/2569(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0105/2019

Předložené texty :

B8-0105/2019

Rozpravy :

Hlasování :

PV 14/02/2019 - 10.13
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :


NÁVRH USNESENÍ
PDF 143kWORD 51k
Viz také společný návrh usnesení RC-B8-0104/2019
11.2.2019
PE635.330v01-00
 
B8-0105/2019

předložený na základě prohlášení Komise

v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu


o právu na pokojný protest a využití síly přiměřeným způsobem  (2019/2569(RSP))


Sylvia-Yvonne Kaufmann, Birgit Sippel za skupinu S&D

Usnesení Evropského parlamentu o právu na pokojný protest a využití síly přiměřeným způsobem (2019/2569(RSP))  
B8-0105/2019

Evropský parlament,

–  s ohledem na Smlouvy EU, a zejména na články 2, 3, 4, 6 a 7 Smlouvy o Evropské unii (SEU),

–  s ohledem na Listinu základních práv Evropské unie (dále jen „Listina“),

–  s ohledem na Evropskou úmluvu o lidských právech (EÚLP) a příslušnou judikaturu Evropského soudu pro lidská práva (ESLP),

–  s ohledem na Mezinárodní pakt o občanských a politických právech,

–  s ohledem na základní zásady OSN pro použití síly a střelných zbraní příslušníky donucovacích orgánů,

–  s ohledem na své usnesení ze dne 16. ledna 2019 o stavu základních práv v Evropské unii(1),

–  s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že EU je založena na hodnotách úcty k lidské důstojnosti, svobody, demokracie, rovnosti, právního státu a dodržování lidských práv, včetně práv příslušníků menšin; vzhledem k tomu, že tyto hodnoty jsou společné členským státům v rámci společnosti vyznačující se převážně pluralismem, nepřípustností diskriminace, tolerancí, spravedlností, solidaritou a rovností žen a mužů;

B.  vzhledem k tomu, že mezinárodní nástroje na ochranu lidských práv jsou závazky Unie a jejích členských států a je třeba jim dostát;

C.  vzhledem k tomu, že právní stát je hlavní oporou demokracie a jedním ze základních principů EU a funguje na základě předpokladu vzájemné důvěry, pokud jde o to, zda členské státy dodržují zásady demokracie, právního státu a základních práv zakotvených v Listině a v EÚLP;

D.  vzhledem k tomu, že je zásadní, aby EU prosazovala svobodu projevu a informací, jakož i svobodu pokojného shromažďování a sdružování;

E.  vzhledem k tomu, že článek 11 EÚLP a článek 12 Listiny stanoví, že každý má právo na svobodu pokojného shromažďování a na svobodu sdružovat se s ostatními, včetně práva na vytváření a vstup do odborových organizací s cílem chránit své zájmy;

F.  vzhledem k tomu, že Evropský soud pro lidská práva rovněž uvádí, že svoboda shromažďování „nebrání uvalení zákonných omezení na výkon těchto práv příslušníky ozbrojených sil, policie a státní správy“, a to na základě kritérií přiměřenosti a nezbytnosti;

G.  vzhledem k tomu, že kdykoli je nutné zákonné použití síly, musí přitom úředníci donucovacích orgánů zachovat zdrženlivost a jednat úměrně k závažnosti trestného činu a legitimnímu cíli, jehož má být dosaženo; vzhledem k tomu, že by se měli vyhnout škodám a zraněním, i respektovat a zachovat lidský život a fyzickou integritu;

H.  vzhledem k tomu, že článek 12 Listiny rovněž uvádí, že politické strany na úrovni Unie přispívají k vyjadřování politické vůle občanů Unie;

I.  vzhledem k tomu, že je třeba chránit svobodu sdružování; vzhledem k tomu, že aktivní občanská společnost a pluralita sdělovacích prostředků hrají zásadní úlohu při prosazování otevřené a pluralistické společnosti, účasti veřejnosti na demokratických procesech a zvyšování odpovědnosti vlád;

J.  vzhledem k tomu, že svoboda shromažďování jde ruku v ruce se svobodou projevu, kterou zajišťuje článek 11 Listiny a článek 10 EÚLP, kde se uvádí, že každý má právo na svobodu projevu, což zahrnuje svobodu zastávat názory a přijímat a rozšiřovat informace a myšlenky, aniž by docházelo k zásahům veřejných orgánů, a bez ohledu na hranice;

K.  vzhledem k tomu, že článek 52 Listiny stanovuje, že „každé omezení výkonu práv a svobod uznaných touto Listinou musí být stanoveno zákonem a respektovat podstatu těchto práv a svobod“;

L.  vzhledem k tomu, že používání méně nebezpečných zbraní, jako je palná zbraň Flash Ball LBD40 a granát GLI-F4, způsobilo při nedávných demonstracích v EU vysoký počet vážných zranění;

1.  vyzývá členské státy, aby zaručily právo na svobodu pokojného shromažďování a sdružování i právo na svobodu projevu;

2.  zdůrazňuje, že právo jednotlivců shromažďovat se s ostatními lidmi a společně se vyjadřovat má pro řádně fungující demokracii zásadní význam;

3.  odsuzuje násilné a nepřiměřené zásahy orgánů několika členských států během protestů a pokojných demonstrací; vyzývá příslušné orgány, aby zajistily transparentní, nestranné a efektivní prošetření pro případy, kdy byla použita nepřiměřená síla;

4.  naléhavě vyzývá členské státy, aby upustily od používání nepřiměřené síly proti pokojným demonstrantům;

5.  zdůrazňuje, že použití jakéhokoli druhu zbraní musí zůstat omezeno a že donucovací orgány musí dát přednost dobrovolnému šíření zbraní bez použití síly;

6.  bere na vědomí, že policie, v jejíchž řadách je také mnoho obětí, působí v obtížných podmínkách, zejména z důvodu nepřátelství některých protestujících, ale také z důvodu nadměrné pracovní zátěže; odsuzuje všechny projevy násilí namířeného proti jednotlivcům nebo majetku ze strany násilných, bojovně naladěných demonstrantů, kteří přicházejí pouze kvůli násilí jako takovému a narušují tak legitimitu pokojných protestů;

7.  vyzývá členské státy, aby policejním jednotkám zajistily více odborné přípravy v oblasti technik zvládání davu a používání určitých zbraní; vyzývá členské státy, aby využívaly alternativní postupy, které se již v některých zemích EU osvědčily, zejména komunikaci s demonstranty prostřednictvím velkoplošných obrazovek, maximální možnou prevenci fyzického kontaktu s demonstranty a využívání vyjednavačů proškolených v oboru psychologie a sociologie;

8.  vybízí úředníky donucovacích orgánů členských států k aktivní účasti na školení, které poskytuje agentura Evropské unie pro vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva (CEPOL) ve věci „veřejného pořádku – policie při významných událostech“; vyzývá členské státy, aby si v této oblasti vyměňovaly osvědčené postupy;

9.  konstatuje, že OSN požaduje zákaz určitých typů zbraní, které jsou méně nebezpečné;

10.  konstatuje, že členské státy vykazují různé prahové hodnoty pro použití síly a zbraní; vyjadřuje politování nad skutečností, že donucovací orgány zachází s občany EU velmi odlišně a že ochrana jejich základních práv se liší;

11.  vyzývá Komisi, aby vypracovala další pokyny pro členské státy týkající se používání méně nebezpečných zbraní, a vítá rozhodnutí některých členských států pozastavit nebo zakázat některé jejich druhy;

12.  vyzývá členské státy k zajištění toho, aby byly dodržovány povinnosti v oblasti základních práv a aby použití síly ze strany donucovacích orgánů při řešení protestů a demonstrací bylo vždy krajní možností a přitom vždy zákonné, přiměřené a nezbytné;

13.  připomíná, že politiky v oblasti prosazování práva, pokyny a operace musí věnovat zvláštní pozornost těm, kdo jsou obzvláště zranitelní, pokud jde o škodlivé důsledky použití síly obecně, jakož i dopady konkrétních méně nebezpečných zbraní;

14.  vyzývá členské státy k zajištění toho, aby všechny zbraně byly před uvedením na trh nezávisle hodnoceny a vyzkoušeny a aby byly shromážděny všechny údaje o veškerém použití síly, aby bylo možné shromáždit důkazy týkající se použití, zneužití, neočekávaných následků, zranění, úmrtí a jejich příčin;

15.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, vládám a parlamentům členských států, Radě Evropy, Organizaci pro bezpečnost a spolupráci v Evropě a Organizaci spojených národů.

 

(1)

Přijaté texty, P8_TA(2019)0032.

Poslední aktualizace: 13. února 2019Právní upozornění