Procedure : 2019/2569(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0105/2019

Indgivne tekster :

B8-0105/2019

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 14/02/2019 - 10.13
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :


FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 136kWORD 46k
Se også det fælles beslutningsforslag RC-B8-0104/2019
11.2.2019
PE635.330v01-00
 
B8-0105/2019

på baggrund af Kommissionens redegørelse

jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2


om retten til fredelig protest og rimelig magtanvendelse (2019/2569(RSP))


Sylvia‑Yvonne Kaufmann, Birgit Sippel for S&D-Gruppen

Europa-Parlamentets beslutning om retten til fredelig protest og rimelig magtanvendelse (2019/2569(RSP))  
B8‑0105/2019

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til EU-traktaterne og særlig artikel 2, 3, 4, 6 og 7 i traktaten om Den Europæiske Union (TEU),

–  der henviser til Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder (chartret),

–  der henviser til den europæiske menneskerettighedskonvention (EMRK) og den hermed forbundne retspraksis fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol (EMD),

–  der henviser til den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder,

–  der henviser til De Forenede Nationers grundprincipper for retshåndhævelsespersonales magtanvendelse,

–  der henviser til sin beslutning af 16. januar 2019 om situationen for grundlæggende rettigheder i Den Europæiske Union(1),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.  der henviser til, at EU bygger på værdierne respekt for den menneskelige værdighed, frihed, demokrati, ligestilling, retsstatsprincippet og respekt for menneskerettighederne, herunder rettighederne for personer, der tilhører mindretal; der henviser til, at disse værdier er fælles for medlemsstaterne i et samfund præget af pluralisme, ikkeforskelsbehandling, tolerance, retfærdighed, solidaritet og ligestilling mellem kvinder og mænd;

B.  der henviser til, at internationale menneskerettighedsinstrumenter er forpligtelser, der påhviler Unionen og dens medlemsstater, og skal overholdes;

C.  der henviser til, at retsstatsprincippet er rygraden i demokratiet og et af de grundlæggende principper i EU, der er baseret på formodningen om gensidig tillid til, at medlemsstaterne respekterer demokratiet, retsstatsprincippet og de grundlæggende rettigheder, som er nedfældet i chartret og EMRK;

D.  der henviser til, at det er af afgørende betydning, at EU respekterer ytrings- og informationsfriheden samt retten til frit at deltage i fredelige forsamlinger og til foreningsfrihed;

E.  der henviser til, at artikel 11 i EMRK og artikel 12 i chartret fastslår, at enhver har ret til frit at deltage i fredelige forsamlinger og til foreningsfrihed, herunder retten til at danne og tilslutte sig fagforeninger for at beskytte deres interesser;

F.  der henviser til, at det i EMRK også anføres, at forsamlingsfriheden "ikke er til hinder for, at medlemmer af de væbnede styrker, politiet eller statsforvaltningen kan indføre lovlige begrænsninger i udøvelsen af disse rettigheder" i overensstemmelse med princippet om proportionalitet og nødvendighed;

G.  der henviser til, at når en lovlig anvendelse af magt ikke kan undgås, skal retshåndhævelsespersonalet udvise tilbageholdenhed med anvendelsen, som skal stå i et rimeligt forhold til den strafbare handlings grovhed og det legitime mål, der skal nås; der henviser til, at de bør undgå person- og tingsskade samt respektere og bevare menneskeliv og fysisk integritet;

H.  der henviser til, at det i chartrets artikel 12 også anføres, at politiske partier på EU-plan bidrager til at udtrykke unionsborgernes politiske vilje;

I.  der henviser til, at forsamlingsfriheden bør beskyttes; der henviser til, at et levende civilsamfund og pluralistiske medier spiller en afgørende rolle med hensyn til at fremme et åbent og pluralistisk samfund og offentlighedens deltagelse i den demokratiske proces samt at øge regeringernes ansvarlighed;

J.  der henviser til, at forsamlingsfrihed går hånd i hånd med ytringsfriheden, jf. artikel 11 i chartret og artikel 10 i den europæiske menneskerettighedskonvention, hvori det hedder, at enhver har ret til ytringsfrihed, der omfatter retten til at udtrykke en holdning og til at modtage og meddele oplysninger eller tanker uden indblanding fra offentlige myndigheders side og uden hensyn til landegrænser;

K.  der henviser til, at det i artikel 52 i chartret er fastsat, at "enhver begrænsning i udøvelsen af de rettigheder og friheder, der anerkendes ved dette charter, skal være fastlagt i lovgivningen og skal respektere disse rettigheders og friheders væsentligste indhold";

L.  der henviser til, at brugen af mindre dødbringende våben, herunder Flash Ball, LBD 40 og GLI-F4-granater har forårsaget et stort antal alvorlige kvæstelser under nylige demonstrationer i EU;

1.  opfordrer medlemsstaterne til at respektere retten til frit at deltage i fredelige forsamlinger, foreningsfrihed og ytringsfrihed;

2.  understreger, at enkeltpersoners ret til at mødes med andre mennesker og til at lade deres kollektive stemme blive hørt er afgørende for et velfungerende demokrati;

3.  fordømmer de voldelige og uforholdsmæssige indgreb fra myndighedernes side i flere medlemsstater i forbindelse med protester og fredelige demonstrationer; opfordrer de relevante myndigheder til at sikre en gennemsigtig, upartisk og effektiv efterforskning efter overdreven magtanvendelse;

4.  opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at afholde sig fra at bruge uforholdsmæssig magt mod fredelige demonstranter;

5.  understreger, at brugen af våben af enhver art fortsat skal begrænses, og at de retshåndhævende myndigheder skal prioritere frivillig spredning uden magtanvendelse;

6.  erkender, at politistyrkerne, blandt hvilke der også har været mange sårede, arbejder under vanskelige forhold navnlig på grund af en række demonstranters fjendtlighed, men også på grund af en alt for stor arbejdsbyrde; fordømmer enhver form for vold mod enkeltpersoner eller ejendom foretaget af voldelige, militante demonstranter, som kun kommer for at udøve vold og skader legitimiteten af fredelige protester;

7.  opfordrer medlemsstaterne til at give politienheder mere uddannelse i teknikker til styring af store forsamlinger af mennesker og i brugen af visse våben; opfordrer medlemsstaterne til at anvende alternative metoder, som allerede har vist sig at være effektive i visse medlemsstater, navnlig kommunikation til demonstranter via storskærme, idet man så vidt muligt undgår fysisk kontakt med demonstranter og benytter sig af formidlingsagenter med baggrundsuddannelse inden for psykologi og sociologi;

8.  opfordrer medlemsstaternes retshåndhævende myndigheder til aktivt at deltage i den uddannelse, som tilbydes af Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for Retshåndhævelse (Cepol), om offentlig orden og politiovervågning af større begivenheder; opfordrer medlemsstaterne til at udveksle bedste praksis i denne henseende;

9.  bemærker, at FN har anmodet om forbud mod visse typer af mindre dødbringende våben;

10.  bemærker, at medlemsstaterne har forskellige tærskelværdier for anvendelse af magt og våben; beklager, at EU-borgere behandles meget forskelligt af de retshåndhævende myndigheder, og at beskyttelsen af deres grundlæggende rettigheder varierer;

11.  opfordrer Kommissionen til at udarbejde yderligere retningslinjer til medlemsstaterne om brugen af mindre dødbringende våben og glæder sig over visse medlemsstaters beslutning om at suspendere eller forbyde visse typer af mindre dødbringende våben;

12.  opfordrer medlemsstaterne til at sikre, at deres forpligtelser med hensyn til grundlæggende rettigheder respekteres, og at de retshåndhævende myndigheders magtanvendelse i forbindelse med protester og demonstrationer altid er den sidste udvej og altid er lovlig, forholdsmæssig og nødvendig;

13.  minder om, at retshåndhævende politikker, instrukser og operationer skal tage særligt hensyn til dem, der er særligt sårbare over for de skadelige følger af magtanvendelse generelt, samt virkningerne af specifikke mindre dødbringende våben;

14.  opfordrer medlemsstaterne til at sikre, at alle våben vurderes og afprøves uafhængigt, inden de indføres på markedet, og at alle løbende data om al magtanvendelse indsamles, således at der kan indsamles dokumentation for anvendelse, misbrug, uventede konsekvenser, skader, dødsfald og årsagerne til dem;

15.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, Europarådet, Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa samt FN.

 

(1)

Vedtagne tekster, P8_TA(2019)0032.

Seneste opdatering: 13. februar 2019Juridisk meddelelse