Postupak : 2019/2569(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : B8-0105/2019

Podneseni tekstovi :

B8-0105/2019

Rasprave :

Glasovanja :

PV 14/02/2019 - 10.13
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :


PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 137kWORD 51k
Također vKEYi zajednički prijedlog rezolucije RC-B8-0104/2019
11.2.2019
PE635.330v01-00
 
B8-0105/2019

podnesen nakon izjave Komisije

u skladu s člankom 123. stavkom 2. Poslovnika


o pravu na mirno prosvjedovanje i razmjernoj primjeni sile (2019/2569(RSP))


Sylvia-Yvonne Kaufmann, Birgit Sippel u ime Kluba zastupnika S&D-a

Rezolucija Europskog parlamenta  o pravu na mirno prosvjedovanje i razmjernoj primjeni sile (2019/2569(RSP))  
B8-0105/2019

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Ugovore Europske unije, a posebno članke 2., 3., 4., 6. i 7. Ugovora o Europskoj uniji (UEU),

–  uzimajući u obzir Povelju Europske unije o temeljnim pravima (Povelja),

–  uzimajući u obzir Europsku konvenciju o ljudskim pravima i relevantnu sudsku praksu Europskog suda za ljudska prava,

–  uzimajući u obzir Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima,

–  uzimajući u obzir Temeljna načela UN-a o upotrebi sile i vatrenog oružja od strane službenika kaznenog progona,

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 16. siječnja 2019. o stanju temeljnih prava u Europskoj uniji(1),

–  uzimajući u obzir članak 123. stavak 2. Poslovnika,

A.  budući da se EU temelji na vrijednostima poštovanja ljudskog dostojanstva, slobode, demokracije, jednakosti, vladavine prava i poštovanja ljudskih prava, uključujući prava pripadnika manjina; budući da su te vrijednosti zajedničke državama članicama u društvu u kojem prevladavaju pluralizam, nediskriminacija, tolerancija, pravda, solidarnost i jednakost žena i muškaraca;

B.  budući da su međunarodni instrumenti u području ljudskih prava obvezujući za Uniju i njezine države članice i da ih one moraju poštovati;

C.  budući da je vladavina prava osnova demokracije i jedno od temeljnih načela Europske unije, da ona funkcionira na osnovi pretpostavke uzajamnog povjerenja da države članice poštuju demokraciju, vladavinu prava i temeljna prava, kao što je zapisano u Povelji o temeljnim pravima i Europskoj konvenciji o ljudskim pravima;

D.  budući da je neophodno da Europska unija poštuje slobodu izražavanja i informiranja te slobodu okupljanja i udruživanja;

E.  budući da je u članku 11. Europske konvencije o ljudskim pravima i u članku 12. Povelje navedeno da svatko ima pravo na slobodu mirnog okupljanja i slobodu udruživanja s drugima, uključujući pravo na osnivanje sindikata i pristupanje njima radi zaštite svojih interesa;

F.  budući da se u Europskoj konvenciji o ljudskim pravima također navodi da sloboda okupljanja „ne zabranjuje da se nameću zakonska ograničenja u ostvarivanju tih prava pripadnicima oružanih snaga, policije ili državne uprave” na temelju kriterija proporcionalnosti i nužnosti;

G.  budući da u situacijama u kojima nije moguće izbjeći zakonitu upotrebu sile, službenici kaznenog progona moraju djelovati suzdržano i razmjerno težini kaznenog djela i legitimnom cilju koji treba ostvariti; budući da bi trebali izbjegavati nanošenje štete i povreda te poštovati i štititi ljudski život i tjelesni integritet;

H.  budući da se u članku 12. Povelje također navodi da političke stranke na razini Unije doprinose izražavanju političke volje građana Unije;

I.  budući da je slobodu udruživanja potrebno zaštititi; budući da dinamično civilno društvo i pluralistički mediji imaju ključnu ulogu u promicanju otvorenog i pluralističkog društva i sudjelovanja javnosti u demokratskom procesu te povećanju odgovornosti vlada;

J.  budući da sloboda okupljanja ide ruku pod ruku sa slobodom izražavanja, kako je zajamčeno člankom 11. Povelje i člankom 10. Europske konvencije o ljudskim pravima, u kojima je navedeno da svatko ima pravo na slobodu izražavanja i da to pravo uključuje slobodu mišljenja te primanja i širenja informacija i ideja bez miješanja tijela javne vlasti i bez obzira na granice;

K.  budući da je u članku 52. Povelje navedeno da „svako ograničenje pri ostvarivanju prava i sloboda priznatih ovom Poveljom mora biti predviđeno zakonom i mora poštovati bit tih prava i sloboda”;

L.  budući da je upotreba manje smrtonosnog oružja, kao što je specijalizirano obrambeno oružje „Flash-Ball” i LBD 40 te granate GLI-F4, uzrokovala velik broj teških ozljeda tijekom nedavnih prosvjeda u Europskoj uniji;

1.  poziva države članice da zajamče pravo na slobodu mirnog okupljanja, slobodu udruživanja i slobodu izražavanja;

2.  naglašava da je pravo pojedinaca da se okupljaju s drugima i da se njihov zajednički glas čuje od temeljne važnosti za ispravno funkcioniranje demokracije;

3.  osuđuje nasilnu i nerazmjernu intervenciju državnih vlasti u nekoliko država članica tijekom prosvjeda i mirnih demonstracija; poziva relevantna tijela da zajamče transparentnu, nepristranu i djelotvornu istragu u slučajevima kada je upotrijebljena nerazmjerna sila;

4.  poziva države članice da se suzdrže od upotrebe nerazmjerne sile protiv mirnih prosvjednika;

5.  naglašava da upotreba bilo koje vrste oružja mora ostati ograničena i da tijela kaznenog progona moraju dati prednost dobrovoljnom širenju bez upotrebe sile;

6.  uviđa da policija, u čijim je redovima također bilo mnogo žrtava, radi u teškim uvjetima, posebno zbog neprijateljskog stava pojedinih prosvjednika, ali i zbog prekomjernog radnog opterećenja; osuđuje svaku vrstu nasilja koje nad osobama ili imovinom provode nasilni militantni prosvjednici, koje zanima samo nasilje te koji ugrožavaju legitimitet mirnih prosvjeda;

7.  poziva države članice da osiguraju više osposobljavanja za policijske jedinice o tehnikama kontrole mase i upotrebi određenih vrsta oružja; poziva države članice da koriste alternativne prakse koje su se već pokazale učinkovitima u nekim državama
EU-a, a osobito izravnu komunikaciju s prosvjednicima s pomoću velikih ekrana, izbjegavanje fizičkog kontakta s prosvjednicima koliko je to moguće i oslanjanje na službenike za medijaciju koji su prošli odgovarajuće osposobljavanje u području psihologije i sociologije;

8.  potiče službenike kaznenog progona država članica da aktivno sudjeluju u osposobljavanju koje pruža Agencija Europske unije za osposobljavanje u području izvršavanja zakonodavstva (CEPOL) na temu „Javni red – policijski nadzor velikih događanja”; potiče države članice da razmjene primjere najbolje prakse u tom području;

9.  napominje da je UN zatražio zabranu određenih vrsta manje smrtonosnog oružja;

10.  napominje da države članice imaju različite pragove za upotrebu sile i oružja; žali zbog toga što tijela kaznenog progona vrlo različito postupaju prema građanima EU-a i što se razlikuje razina zaštite njihovih temeljnih prava;

11.  poziva Komisiju da izradi dodatne smjernice za države članice o upotrebi manje smrtonosnog oružja i pozdravlja odluku nekih država članica da suspendiraju ili zabrane određene vrste manje smrtonosnog oružja;

12.  poziva države članice da zajamče da se poštuju njihove obveze u pogledu temeljnih prava i da tijela kaznenog progona tijekom prosvjeda i demonstracija silu upotrebljavaju uvijek kao krajnju mjeru i da je ta upotreba sile uvijek zakonita, razmjerna i nužna;

13.  podsjeća na to da se u okviru politika, naputaka i operacija u području kaznenog progona posebna pažnja mora posvetiti onima koji su posebno osjetljivi na štetne posljedice upotrebe sile općenito te učincima posebnog manje smrtonosnog oružja;

14.  poziva države članice da se pobrinu za to da se svako oružje neovisno ocijeni i ispita prije uvođenja na tržište i da se prikupljaju svi aktualni podaci o upotrebi sile kako bi se mogli prikupiti dokazi o upotrebi, zloupotrebi, neočekivanim posljedicama, ozljedama, smrtnim slučajevima i njihovim uzrocima;

15.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji, vladama i parlamentima država članica, Vijeću Europe, Organizaciji za europsku sigurnost i suradnju i Ujedinjenim narodima.

 

(1)

Usvojeni tekstovi, P8_TA(2019)0032.

Posljednje ažuriranje: 13. veljače 2019.Pravna napomena