Procedūra : 2019/2569(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-0105/2019

Pateikti tekstai :

B8-0105/2019

Debatai :

Balsavimas :

PV 14/02/2019 - 10.13
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :


PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 142kWORD 52k
Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B8-0104/2019
11.2.2019
PE635.330v01-00
 
B8-0105/2019

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pareiškimo

pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį


dėl teisės į taikų protestą ir proporcingo jėgos naudojimo (2019/2569(RSP))


Sylvia‑Yvonne Kaufmann, Birgit Sippel S&D frakcijos vardu

Europos Parlamento rezoliucija dėl teisės į taikų protestą ir proporcingo jėgos naudojimo (2019/2569(RSP))  
B8‑0105/2019

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į ES Sutartis, ypač į Europos Sąjungos sutarties (ES sutartis) 2, 3, 4, 6 ir 7 straipsnius,

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartiją (toliau – Chartija);

–  atsižvelgdamas į Europos žmogaus teisių konvenciją (EŽTK) ir susijusią Europos Žmogaus Teisių Teismo (EŽTT) praktiką,

–  atsižvelgdamas į Tarptautinį pilietinių ir politinių teisių paktą,

–  atsižvelgdamas į JT teisėsaugos pareigūnų jėgos ir šaunamųjų ginklų naudojimo pagrindinius principus,

–  atsižvelgdamas į savo 2019 m. sausio 16 d. rezoliuciją dėl pagrindinių teisių padėties Europos Sąjungoje(1),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį,

A.  kadangi ES grindžiama šiomis vertybėmis: pagarba žmogaus orumui, laisve, demokratija, lygybe, teisine valstybe ir pagarba žmogaus teisėms, įskaitant mažumoms priklausančių asmenų teises; kadangi šios vertybės yra bendros valstybėms narėms visuomenėje, kurioje vyrauja pliuralizmas, nediskriminavimas, tolerancija, teisingumas, solidarumas ir moterų bei vyrų lygybė;

B.  kadangi tarptautinės žmogaus teisių priemonės – tai Sąjungos ir jos valstybių narių įsipareigojimai ir jų turi būti laikomasi;

C.  kadangi teisinės valstybės principas yra demokratijos stuburas ir vienas iš pamatinių ES principų, grindžiamas tarpusavio pasitikėjimo prielaida, kad valstybės narės puoselėja pagarbą demokratijai, teisinei valstybei ir pagrindinėms teisėms, įtvirtintoms Chartijoje ir EŽTK;

D.  kadangi nepaprastai svarbu, kad ES puoselėtų saviraiškos ir informacijos laisvę bei taikių susirinkimų ir asociacijų laisvę;

E.  kadangi EŽTK 11 straipsnyje ir Chartijos 12 straipsnyje pažymima, kad visi turi teisę į taikių susirinkimų laisvę bei į laisvę jungtis į asociacijas kartu su kitais, įskaitant teisę kurti profesines sąjungas ir į jas stoti, siekiant apsaugoti savo interesus;

F.  kadangi EŽTK taip pat pažymima, kad susirinkimų laisvė „nekliudo įvesti teisėtų naudojimosi šiomis teisėmis apribojimų asmenims, tarnaujantiems ginkluotosiose pajėgose, policijoje ar valstybės tarnyboje“, remiantis proporcingumo ir būtinumo kriterijais;

G.  kadangi kiekvienu atveju, kai negalima išvengti teisėto jėgos panaudojimo, teisėsaugos pareigūnai ją turi naudoti santūriai ir veikti proporcingai nusikalstamos veikos sunkumui ir teisėtam siektinam tikslui; kadangi jie turėtų vengti žalos ir sužalojimų ir gerbti bei apsaugoti žmogaus gyvybę ir fizinę neliečiamybę;

H.  kadangi Chartijos 12 straipsnyje taip pat pažymima, kad „[p]olitinės partijos Sąjungos lygiu prisideda reiškiant Sąjungos piliečių politinę valią“;

I.  kadangi turėtų būti apsaugota asociacijų laisvė; kadangi dinamiška pilietinė visuomenė ir pliuralistinė žiniasklaida atlieka gyvybiškai svarbų vaidmenį skatinant atvirą ir pliuralistinę visuomenę, taip pat visuomenės dalyvavimą demokratiniame procese bei stiprinant vyriausybių atskaitomybę;

J.  kadangi susirinkimų laisvė neatskiriama nuo saviraiškos laisvės, kaip užtikrinama Chartijos 11 straipsniu ir EŽTK 10 straipsniu, kuriuose pažymima, kad kiekvienas turi teisę į saviraiškos laisvę, kuri apima laisvę turėti savo įsitikinimus ir gauti bei skleisti informaciją ir idėjas nekliudant valdžios institucijoms ir nepaisant valstybių sienų;

K.  kadangi Chartijos 52 straipsnyje pažymima, kad „[b]et koks šios Chartijos pripažintų teisių ir laisvių įgyvendinimo apribojimas turi būti numatytas įstatymo ir nekeisti šių teisių ir laisvių esmės“;

L.  kadangi, per pastarojo meto demonstracijas ES naudojant mažiau gyvybei pavojingus ginklus, pvz., gynybinius šautuvus „Flash-Ball“ ir LBD 40 bei granatas GLI-F4, daugybė asmenų patyrė sunkius sužeidimus;

1.  ragina valstybes nares užtikrinti teisę į taikių susirinkimų laisvę, asociacijų laivę ir saviraiškos laisvę;

2.  pabrėžia, kad asmenų teisė rinktis į susirinkimus su kitais asmenimis ir reikšti savo kolektyvinę nuomonę yra nepaprastai svarbi siekiant užtikrinti tinkamai veikiančią demokratiją;

3.  smerkia tai, kad kai kurių valstybių narių valdžios institucijos imasi smurtinių ir neproporcingų veiksmų vykstant protestams ir taikioms demonstracijoms; ragina atitinkamas institucijas užtikrinti, kad neproporcingo jėgos panaudojimo atvejai būtų skaidriai, nešališkai ir veiksmingai ištiriami;

4.  primygtinai ragina valstybes nares susilaikyti nuo neproporcingo jėgos naudojimo prieš taikius demonstrantus;

5.  pabrėžia, kad bet kokių ginklų naudojimas turi būti ribotas ir kad teisėsaugos institucijos pirmenybę turi teikti savanoriškam išsiskirstymui nenaudojant jėgos;

6.  pripažįsta, kad policijos pareigūnai, tarp kurių irgi būta nemažai nukentėjusių, dirba sunkiomis sąlygomis ne tik dėl kai kurių protestuotojų priešiškumo, bet ir dėl pernelyg didelio darbo krūvio; smerkia bet kokį įtūžusių ir įsismarkavusių protestuotojų, dalyvaujančių tik tam, kad smurtautų ir pakirstų taikių protestų teisėtumą, smurtą prieš asmenis ar turtą;

7.  ragina valstybes nares labiau apmokyti policijos padalinius apie minios kontrolės metodus ir tam tikrų ginklų naudojimą; ragina valstybes nares taikyti alternatyvius metodus, kurie, kaip įrodyta, yra veiksmingi kai kuriose ES šalyse, visų pirma ryšių palaikymą su demonstrantais naudojant didelius ekranus, kuo labiau vengiant fizinio kontakto su demonstrantais ir pasitelkiant tarpininkavimo pareigūnus, kurie įgijo išsilavinimą psichologijos ir sociologijos srityse;

8.  ragina valstybių narių teisėsaugos pareigūnus aktyviai dalyvauti Europos Sąjungos teisėsaugos mokymo agentūros (CEPOL) rengiamuose mokymuose „Viešoji tvarka: tvarkos palaikymas per svarbiausius renginius“; ragina valstybes nares keistis geriausios praktikos pavyzdžiais šiuo klausimu;

9.  pažymi, kad Jungtinės Tautos reikalauja uždrausti tam tikrų rūšių mažiau gyvybei pavojingus ginklus;

10.  pažymi, kad valstybėse narėse taikomos skirtingos jėgos ir ginklų naudojimo ribos; apgailestauja dėl to, kad teisėsaugos institucijos su ES piliečiais elgiasi labai skirtingai ir kad jų pagrindinių teisių apsauga yra nevienoda;

11.  ragina Komisiją valstybėms narėms parengti papildomas gaires dėl mažiau gyvybei pavojingų ginklų naudojimo ir teigiamai vertina kai kurių valstybių narių sprendimą sustabdyti ar uždrausti tam tikrų rūšių mažiau gyvybei pavojingų ginklų naudojimą;

12.  ragina valstybes nares užtikrinti, kad būtų laikomasi jų įsipareigojimų pagrindinių teisių srityje ir kad teisėsaugos institucijos protestų ir demonstracijų metu jėgą naudotų visada tik kraštutiniu atveju ir tik tuomet, jei jos panaudojimas yra teisėtas, proporcingas ir būtinas;

13.  primena, kad įgyvendinant teisėsaugos politiką, nurodymus ir operacijas turi būti ypač atsižvelgiama į tuos asmenis, kurie yra labai pažeidžiami žalingų jėgos naudojimo padarinių apskritai ir konkrečių mažiau gyvybei pavojingų ginklų poveikio požiūriais;

14.  ragina valstybes nares užtikrinti, kad visi ginklai, prieš pateikiant juos rinkai, būtų nepriklausomai vertinami ir išbandomi ir kad būtų nuolat renkami visi prieinami duomenys apie visus jėgos panaudojimo atvejus, siekiant rinkti įrodymus, susijusius su jėgos naudojimu, piktnaudžiavimu ja, netikėtais padariniais, sužalojimais, mirties atvejais ir jų priežastimis;

15.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams, Europos Tarybai, Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijai bei Jungtinėms Tautoms.

 

(1)

Priimti tekstai, P8_TA(2019)0032.

Atnaujinta: 2019 m. vasario 13 d.Teisinis pranešimas