Förfarande : 2019/2569(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0105/2019

Ingivna texter :

B8-0105/2019

Debatter :

Omröstningar :

PV 14/02/2019 - 10.13
Röstförklaringar

Antagna texter :


FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 137kWORD 46k
Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B8-0104/2019
11.2.2019
PE635.330v01-00
 
B8-0105/2019

till följd av ett uttalande av kommissionen

i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen


om rätten till fredliga protester samt rimlig användning av våld (2019/2569(RSP))


Sylvia‑Yvonne Kaufmann, Birgit Sippel för S&D-gruppen

Europaparlamentets resolution om rätten till fredliga protester samt rimlig användning av våld (2019/2569(RSP))  
B8‑0105/2019

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av EU:s fördrag, särskilt artiklarna 2, 3, 4, 6 och 7 i fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget),

–  med beaktande av Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna (nedan kallad stadgan),

–  med beaktande av den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (Europakonventionen) och Europadomstolens rättspraxis i relation till denna,

–  med beaktande av den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter,

–  med beaktande av FN:s grundläggande principer om användning av våld och vapen av tjänstemän inom brottsbekämpningen,

–  med beaktande av sin resolution av den 16 januari 2019 om situationen för de grundläggande rättigheterna i Europeiska unionen(1),

–  med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Unionen bygger på värdena respekt för människans värdighet, frihet, demokrati, jämlikhet, rättsstaten och respekt för de mänskliga rättigheterna, inklusive rättigheter för personer som tillhör minoriteter. Dessa värden ska vara gemensamma för medlemsstaterna i ett samhälle som kännetecknas av mångfald, icke-diskriminering, tolerans, rättvisa, solidaritet och jämställdhet mellan kvinnor och män.

B.  Internationella instrument för mänskliga rättigheter är skyldigheter som åligger unionen och dess medlemsstater och som måste respekteras.

C.  Rättsstaten utgör demokratins grundstomme och är en av EU:s grundprinciper. Den fungerar utifrån en förutsättning om ömsesidigt förtroende för att medlemsstaterna upprätthåller respekten för demokrati, rättsstatsprincipen och grundläggande rättigheter, enligt vad som föreskrivs i stadgan och i Europakonventionen.

D.  Det är mycket viktigt att EU upprätthåller yttrande- och informationsfriheten samt friheten att delta i fredliga sammankomster och föreningsfriheten.

E.  Enligt artikel 11 i Europakonventionen och artikel 12 i stadgan har var och en rätt till frihet att delta i fredliga sammankomster samt till föreningsfrihet, inbegripet rätten att bilda och ansluta sig till fackföreningar för att skydda sina intressen.

F.  I Europakonventionen anges även att mötesfriheten inte ska hindra att det för medlemmar av de väpnade styrkorna, polisen eller den statliga förvaltningen görs lagliga inskränkningar i utövandet av de nämnda rättigheterna, utifrån rimlighets- och nödvändighetskriterier.

G.  När laglig användning av våld eller skjutvapen är oundviklig måste tjänstemän inom brottsbekämpningen visa återhållsamhet och agera i proportion till brottets allvar och till det legitima mål som eftersträvas. De bör undvika att orsaka materiella och fysiska skador, och respektera och skydda människoliv och människors fysiska integritet.

H.  I artikel 12 i stadgan anges vidare att de politiska partierna på unionsnivå ska bidra till att unionsmedborgarnas politiska vilja kommer till uttryck.

I.  Mötesfriheten bör skyddas. Ett dynamiskt civilsamhälle och mångfald i medierna spelar en avgörande roll för att främja ett öppet och pluralistiskt samhälle och allmänhetens deltagande i den demokratiska processen, och för att stärka regeringarnas ansvarsskyldighet.

J.  Mötesfriheten går hand i hand med yttrandefriheten, som säkerställs i artikel 11 i stadgan och artikel 10 i Europakonventionen. Enligt dessa artiklar har var och en har rätt till yttrandefrihet, som innefattar åsiktsfrihet samt frihet att ta emot och sprida uppgifter och tankar utan offentlig myndighets inblandning och oberoende av territoriella gränser.

K.  I artikel 52 i stadgan anges att ”varje begränsning i utövandet av de rättigheter och friheter som erkänns i denna stadga ska vara föreskriven i lag och förenlig med det väsentliga innehållet i dessa rättigheter och friheter”.

L.  Användningen av mindre dödliga vapen, till exempel utrustning för avlossning av gummikulor såsom Flash Ball och LBD40 samt GLI-F4-granater, orsakade nyligen ett flertal allvarliga skador vid demonstrationer som hölls i EU.

1.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att säkerställa rätten till frihet att delta i fredliga sammankomster, föreningsfriheten och yttrandefriheten.

2.  Europaparlamentet framhåller att den enskildes rätt att tillsammans med andra personer samlas och göra sin kollektiva röst hörd är grundläggande för en väl fungerande demokrati.

3.  Europaparlamentet fördömer att myndigheterna i flera medlemsstater använt våldsamma och oproportionerliga insatser under protester och fredliga demonstrationer. Parlamentet uppmanar relevanta myndigheter att säkerställa att det sker öppna, opartiska och effektiva utredningar när oproportionerligt våld använts.

4.  Europaparlamentet uppmanar eftertryckligen medlemsstaterna att inte använda oproportionerligt våld mot fredliga demonstranter.

5.  Europaparlamentet betonar att användningen av alla sorters vapen måste begränsas även fortsättningsvis och att de brottsbekämpande myndigheterna måste prioritera frivillig skingring utan användning av våld.

6.  Europaparlamentet är medvetet om att polisen också drabbats av våldet vid ett flertal tillfällen och att de arbetar under svåra förhållanden, vilket i synnerhet beror på vissa demonstranters fientliga inställning, men också en alltför stor arbetsbörda. Parlamentet fördömer alla former av våld mot personer eller egendom som utförs av våldsamma, militanta demonstranter som endast kommer med våldsamma avsikter och skadar de fredliga demonstrationernas legitimitet.

7.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att erbjuda polisenheter mer utbildning i taktiker för att hantera folksamlingar och användning av vissa vapen. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att använda sådana alternativa metoder som redan har visat sig vara effektiva i vissa EU-länder, särskilt kommunikation med demonstranter via storskärm, undvika fysisk kontakt med demonstranterna så mycket som möjligt och förlita sig på medlare som är utbildade i psykologi och sociologi.

8.  Europaparlamentet uppmanar tjänstemän inom brottsbekämpningen i medlemsstaterna att aktivt delta i utbildning som anordnas av Europeiska unionens byrå för utbildning av tjänstemän inom brottsbekämpning (Cepol) i fråga om ”Allmän ordning – polisarbete i samband med stora evenemang”. Medlemsstaterna uppmuntras att utbyta bästa praxis på detta område.

9.  Europaparlamentet noterar att FN har begärt att vissa typer av mindre dödliga vapen ska förbjudas.

10.  Europaparlamentet noterar att ribban för användning av våld och vapen är olika hög i medlemsstaterna. Parlamentet beklagar att unionsmedborgare behandlas väldigt olika av de brottsbekämpande myndigheterna och att skyddet av deras grundläggande rättigheter varierar.

11.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ta fram riktlinjer för medlemsstaterna om användningen av mindre dödliga vapen, och välkomnar vissa medlemsstaters beslut att tillfälligt eller slutgiltigt förbjuda vissa typer av mindre dödliga vapen.

12.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att se till att deras skyldigheter i fråga om grundläggande rättigheter respekteras, och att brottsbekämpande myndigheters användning av våld i samband med protester och demonstrationer alltid är en sista utväg och alltid har stöd i lagen, är rimlig och nödvändig.

13.  Europaparlamentet påminner om att brottsbekämpande strategier, instruktioner och insatser särskilt måste beakta personer som är extra sårbara för de skadliga följderna av användningen av våld i allmänhet liksom för effekterna av specifika mindre dödliga vapen.

14.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att se till att alla vapen genomgår en oberoende bedömning och prövning innan de introduceras på marknaden och att all aktuell information om användning av våld samlas in så att uppgifter om användning, missbruk, oväntade följder, skador, dödsfall och deras orsaker kan sammanställas.

15.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, medlemsstaternas regeringar och parlament, Europarådet, Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa samt till Förenta nationerna.

 

(1)

Antagna texter, P8_TA(2019)0032.

Senaste uppdatering: 13 februari 2019Rättsligt meddelande