Postup : 2019/2569(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0106/2019

Předložené texty :

B8-0106/2019

Rozpravy :

Hlasování :

PV 14/02/2019 - 10.13
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :


NÁVRH USNESENÍ
PDF 156kWORD 49k
Viz také společný návrh usnesení RC-B8-0104/2019
11.2.2019
PE635.331v01-00
 
B8-0106/2019

předložený na základě prohlášení Komise

v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu


o právu na pokojný protest a přiměřeném použití síly (2019/2569(RSP))


Marie‑Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Malin Björk, Marina Albiol Guzmán, Stefan Eck, Marie‑Pierre Vieu, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Takis Hadjigeorgiou za skupinu GUE/NGL

Usnesení Evropského parlamentu o právu na pokojný protest a přiměřeném použití síly (2019/2569(RSP))  
B8‑0106/2019

Evropský parlament,

–  s ohledem na Smlouvy EU, a zejména na články 2, 3, 4, 6 a 7 Smlouvy o Evropské unii (SEU),

–  s ohledem na Listinu základních práv Evropské unie (dále jen „Listina“),

–  s ohledem na Evropskou úmluvu o lidských právech (EÚLP) a příslušnou judikaturu Evropského soudu pro lidská práva (ESLP),

–  s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1236/2005 ze dne 27. června 2005 o obchodování s některým zbožím, které by mohlo být použito pro trest smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání(1),

–  s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv,

–  s ohledem na Mezinárodní pakt o občanských a politických právech a Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech,

–  s ohledem na kodex OSN pro chování příslušníků donucovacích orgánů a hlavní zásady OSN pro použití síly a palných zbraní příslušníky donucovacích orgánů,

–  s ohledem na své usnesení ze dne středa 16. ledna 2019 o stavu základních práv v Evropské unii v roce 2017(2),

–  s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že EU je založena na hodnotách úcty k lidské důstojnosti, svobody, demokracie, rovnosti, právního státu a dodržování lidských práv, včetně práv příslušníků menšin;

B.  vzhledem k tomu, že mezinárodní nástroje pro lidská práva jsou povinným závazkem Unie a jejích členských států a je třeba je respektovat;

C.  vzhledem k tomu, že EU je odhodlána dodržovat svobodu projevu a informací, jakož i svobodu shromažďování a sdružování;

D.  vzhledem k tomu, že článek 11 EÚLP a článek 12 Listiny stanoví, že každý má právo na svobodu pokojného shromažďování a na svobodu sdružovat se s jinými, včetně práva zakládat na ochranu svých zájmů odbory a vstupovat do nich;

E.  vzhledem k tomu, že článek 4 Listiny a článek 3 EÚLP stanoví, že nikdo nesmí být mučen ani podroben nelidskému či ponižujícímu zacházení anebo trestu, a článek 3 Listiny stanoví, že každý má právo na to, aby byla respektována jeho fyzická a duševní nedotknutelnost;

F.  vzhledem k tomu, že článek 11 EÚLP rovněž stanoví, že svoboda shromažďování „nebrání uvalení zákonných omezení na výkon těchto práv příslušníky ozbrojených sil, policie a státní správy“; vzhledem k tomu, že podle judikatury ESLP a Soudního dvora Evropské unie musí všechna omezení základních práv a občanských svobod dodržovat zásadu zákonnosti, nutnosti a přiměřenosti;

G.  vzhledem k tomu, že právo na protest je základním právem, na nějž se nemůže vztahovat zákaz nebo kontrolní opatření obecně ani absolutně a je možné jej omezit pouze zákonnými, přiměřenými a nutnými politickými opatřeními, a to pouze za výjimečných okolností; vzhledem k tomu, že k žádné demonstraci by se nemělo přistupovat tak, že se na ni toto právo nevztahuje; vzhledem k tomu, že je třeba, aby donucovací orgány daly přednost dobrovolnému rozpuštění akce bez použití síly;

H.  vzhledem k tomu, že je svobodu sdružování třeba chránit; vzhledem k tomu, že občanská společnost a pluralitní a nezávislá média hrají zásadní úlohu při prosazování občanství a veřejné účasti na demokratickém procesu;

I.  vzhledem k tomu, že svoboda shromažďování jde ruku v ruce se svobodou projevu, což zaručuje článek 11 Listiny a článek 10 EÚLP, které stanoví, že každý má právo na svobodu projevu, které zahrnuje svobodu zastávat názory a přijímat a rozšiřovat informace nebo myšlenky bez zasahování veřejné moci a bez ohledu na hranice;

J.  vzhledem k tomu, že výkon těchto svobod, protože zahrnuje i povinnosti a odpovědnost, může podléhat takovým formalitám, podmínkám, omezením nebo sankcím, které stanoví zákon a které jsou nezbytné v demokratické společnosti v zájmu národní bezpečnosti, územní celistvosti nebo veřejné bezpečnosti, předcházení nepokojům a zločinnosti, ochrany zdraví nebo morálky, ochrany pověsti nebo práv jiných, zabránění úniku důvěrných informací nebo zachování autority a nestrannosti soudní moci, jak stanoví článek 10 EÚLP;

K.  vzhledem k tomu, že článek 52 Listiny stanoví, že „každé omezení výkonu práv a svobod uznaných touto listinou musí být stanoveno zákonem a respektovat podstatu těchto práv a svobod“; vzhledem k tomu, že článek 18 EÚLP stanoví, že „omezení, jež tato Úmluva připouští pro uvedená práva a svobody, nesmí být využívána k jinému účelu než k tomu, pro který byla určena“;

L.  vzhledem k tomu, že EU představila regionální mechanismus podle nařízení Rady č. 1236/2005 a pozdějších nařízení zakazujících obchodování se zbožím, které nemá žádné jiné praktické využití než k mučení a jinému fyzickému zneužívání, a kontrolujících vývoz zboží, které by mohlo být použito k mučení nebo jinému fyzickému zneužívání a mezi něž patří i některé nesmrtící zbraně používané při policejním dohledu nad shromážděními;

M.  vzhledem k tomu, že v několika členských státech byly donucovací orgány kritizovány za omezování práva na protest a za používání nadměrné síly;

N.  vzhledem k tomu, že používání nesmrtících zbraní včetně vrhacího prostředku Flash Ball, automatického vrhače LBD40 a granátu GLI-F4 mělo během nedávných demonstrací za následek velký počet vážných zranění a minimálně jedno úmrtí;

O.  vzhledem k tomu, že v některých členských státech bylo povoleno používáno distančních elektrických paralyzérů (taserů), a to navzdory tomu, že je Výbor OSN proti mučení považuje za mučicí nástroj;

P.  vzhledem k tomu, že Komisař Rady Evropy pro lidská práva vyjádřil od počátku protestů žlutých vest ve Francii obavy ohledně práva na pokojný protest; vzhledem k tomu, že během těchto protestů bylo zraněno přinejmenším 3 200 osob, včetně 46 dětí a 44 novinářů, přičemž 188 z nich utrpělo zranění hlavy, 20 jich utrpělo zranění jednoho oka nebo na jedno oko osleplo a pěti z nich byly amputovány ruce v důsledku traumatického zranění;

1.  vyzývá členské státy, aby respektovaly právo na protest, svobodu sdružování a svobodu projevu;

2.  zdůrazňuje, že veřejná diskuse a právo na protest jsou pro fungování demokratických společností nezbytné;

3.  vyzývá členské státy, aby nepřijímaly zákony nebo postupy, které preventivně omezují právo na protest nebo které by protestující kriminalizovaly předem, bez soudního dohledu; zdůrazňuje, že by se mělo zabránit dočasnému hromadnému zadržování potenciálních protestujících;

4.  odsuzuje násilné a nepřiměřené zásahy orgánů proti protestujícím během protestů a pokojných demonstrací v několika členských státech; vyzývá příslušné orgány, aby zajistily transparentní, nestranné, nezávislé a účinné vyšetřování, pokud existuje podezření nebo domněnka ohledně použití nadměrné síly; připomíná, že donucovací orgány musí nést odpovědnost za plnění svých povinností a za dodržování právních a operačních rámců; zdůrazňuje, že odpovědnost by měli nést nejen jednotliví příslušníci donucovacích orgánů, ale i jejich nadřízení, včetně politických nadřízených, jakož i orgán jako celek;

5.  odsuzuje ty členské státy, které proti pokojným demonstrantům používají nadměrnou sílu;

6.  vyzývá členské státy, aby při zjednávání veřejného pořádku používaly alternativní praktiky, které se již v některých jiných členských státech osvědčily jako účinné, zejména přímou komunikaci s demonstranty, mj. prostřednictvím velkých obrazovek, ve snaze vyhnout se pokud možno fyzickému kontaktu s demonstranty a s využitím mediačních pracovníků školených v psychologii a sociologii;

7.  podtrhuje význam pravidelného školení, pokud jde o použití síly a nesmrtících zbraní příslušníky donucovacích orgánů v rámci udržování veřejného pořádku, a to na základě norem v oblasti lidských práv;

8.  podotýká, že ze strany mnoha mezinárodních organizací a orgánů je požadován zákaz určitých typů nesmrtících zbraní, včetně zvláštního zpravodaje OSN pro mimosoudní, zrychlené a svévolné popravy a zvláštního zpravodaje OSN pro právo na svobodu pokojného shromažďování a sdružování, Komisaře Rady Evropy pro lidská práva a úřadu obránce práv ve Francii;

9.  je znepokojen skutečností, že členské státy mají různě nastavené hranice pro použití síly a zbraní donucovacími orgány pro zjednání veřejného pořádku; vyjadřuje politování nad skutečností, že občané EU se ze strany donucovacích orgánů dočkají velmi odlišného zacházení a že se liší i ochrana jejich základních práv;

10.  vyzývá Petiční výbor, aby se nanejvýš pečlivě zabýval peticemi týkajícími se použití nadměrné síly a přezkoumával rozhodnutí prohlásit petice týkající se této problematiky za nepřípustné;

11.  vítá rozhodnutí některých členských států pozastavit používání nebo zakázat některé typy nesmrtících zbraní; naléhavě vyzývá k zákazu výroby, obchodování a používání určitých typů nesmrtících zbraní a zařízení k udržování veřejného pořádku, jako jsou vrhací prostředky LBD40, granáty GLI-F4 a granáty typu sting-ball, jejichž použití může způsobit vážná zranění nebo smrt a může být považováno za mučení;

12.  vyjadřuje politování nad rozhodnutím některých členských států umožnit k udržování veřejného pořádku používání distančních elektrických paralyzérů, které Výbor OSN proti mučení považuje za mučicí nástroj;

13.  vyzývá Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci, aby nechal provést slyšení ohledně použití síly a nesmrtících zbraní proti shromážděním a ve spolupráci s Panelem pro budoucnost vědy a technologie (STOA) přichystal k tomuto tématu zprávu s cílem vypracovat pokyny k použití síly a nesmrtících zbraní v členských státech; vybízí Komisi a Agenturu Evropské unie pro základní práva, aby na všech těchto procesech spolupracovaly;

14.  vyzývá členské státy, aby zajistily, aby byly dodržovány jejich povinnosti v oblasti základních práv a aby bylo k použití síly při zásazích během protestů a demonstrací ze strany donucovacích orgánů vždy přistoupeno až jako k poslední možnosti a bylo vždy zákonné, přiměřené a nezbytné;

15.  připomíná, že politiky, pokyny a operace donucovacích orgánů musí věnovat zvláštní pozornost osobám obzvláště zranitelným, pokud jde o škodlivé následky použití síly obecně, jakož i dopady konkrétních nesmrtících zbraní, jako jsou děti, těhotné ženy, starší lidé, osoby se zdravotních postižením, osoby trpící duševní nemocí nebo osoby pod vlivem drog nebo alkoholu;

16.  vyzývá členské státy, aby podporovaly průběžné školení zaměstnanců donucovacích orgánů ve všech policejních složkách, pokud jde o vnitrostátní a mezinárodní právo v oblasti lidských práv;

17.  vyzývá členské státy, aby zavedly celounijní pokyny pro transparentní, nezávislý a důsledný výběr, testování a zkušební postup pro zbraně používané zaměstnanci donucovacích orgánů, a to na základě norem, doporučení a hlavních zásad OSN; poznamenává, že toto posouzení by mělo ještě před výběrem a nasazením těchto zbraní nejprve ověřit soulad s mezinárodním právem a normami v oblasti lidských práv; vyzývá členské státy, aby sbíraly údaje o jakémkoli použití síly, aby bylo možné shromáždit důkazy o jejím používání, zneužívání, neočekávaných důsledcích, zraněních a případech úmrtí a jejich příčinách;

18.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, vládám a parlamentům členských států, Radě Evropy, Organizaci pro bezpečnost a spolupráci v Evropě a Organizaci spojených národů.

 

(1)

Úř. věst. L 200, 30.7.2005, s. 1.

(2)

Přijaté texty, P8_TA(2019)0032.

Poslední aktualizace: 13. února 2019Právní upozornění