Procedūra : 2019/2569(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-0106/2019

Pateikti tekstai :

B8-0106/2019

Debatai :

Balsavimas :

PV 14/02/2019 - 10.13
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :


PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 156kWORD 53k
Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B8-0104/2019
11.2.2019
PE635.331v01-00
 
B8-0106/2019

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pareiškimo

pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį


dėl teisės į taikų protestą ir proporcingo jėgos naudojimo (2019/2569(RSP))


Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Malin Björk, Marina Albiol Guzmán, Stefan Eck, Marie-Pierre Vieu, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Takis Hadjigeorgiou GUE/NGL frakcijos vardu

Europos Parlamento rezoliucija dėl teisės į taikų protestą ir proporcingo jėgos naudojimo  (2019/2569(RSP))  
B8-0106/2019

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į ES Sutartis, ypač į Europos Sąjungos sutarties (ES sutartis) 2, 3, 4, 6 ir 7 straipsnius,

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartiją (toliau – Chartija),

–  atsižvelgdamas į Europos žmogaus teisių konvenciją (EŽTK) ir susijusią Europos Žmogaus Teisių Teismo (EŽTT) praktiką,

–  atsižvelgdamas į 2005 m. birželio 27 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1236/2005 dėl prekybos tam tikromis prekėmis, kurios galėtų būti naudojamos mirties bausmei vykdyti, kankinimui ar kitokiam žiauriam, nežmoniškam ar žeminančiam elgesiui ir baudimui(1),

–  atsižvelgdamas į Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją,

–  atsižvelgdamas į Tarptautinį pilietinių ir politinių teisių paktą ir į Tarptautinį ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių paktą,

–  atsižvelgdamas į JT teisėsaugos pareigūnų elgesio kodeksą ir JT pagrindinius teisėsaugos pareigūnų jėgos ir šaunamųjų ginklų naudojimo principus,

–  atsižvelgdamas į savo 2019 m. sausio 16 d. rezoliuciją dėl pagrindinių teisių padėties Europos Sąjungoje(2),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį,

A.  kadangi ES grindžiama tokiomis vertybėmis, kaip pagarba žmogaus orumui, laisvė, demokratija, lygybė, teisinė valstybė ir pagarba žmogaus teisėms, įskaitant mažumoms priklausančių asmenų teises;

B.  kadangi tarptautinės žmogaus teisių priemonės – tai Sąjungos ir jos valstybių narių įsipareigojimai ir jų turi būti laikomasi;

C.  kadangi ES yra įsipareigojusi remti saviraiškos ir informacijos laisvę bei susirinkimų ir asociacijų laisvę;

D.  kadangi EŽTK 11 straipsnyje ir Chartijos 12 straipsnyje pažymima, kad visi turi teisę į taikių susirinkimų laisvę bei į laisvę jungtis į asociacijas kartu su kitais, įskaitant teisę kurti profesines sąjungas ir į jas stoti, siekiant apsaugoti savo interesus;

E.  kadangi Chartijos 4 straipsnyje ir EŽTK 3 straipsnyje teigiama, kad nė vienas asmuo neturi patirti kankinimo, nežmoniško ar žeminamo elgesio arba baudimo, o Chartijos 3 straipsnyje nurodyta, kad kiekvienas asmuo turi teisę į tai, kad būtų gerbiama jo fizinė ir psichinė neliečiamybė;

F.  kadangi EŽTK 11 straipsnyje taip pat pažymima, kad susirinkimų laisvė „nekliudo įvesti teisėtus apribojimus naudojimuisi šiomis teisėmis asmenims, tarnaujantiems ginkluotose pajėgose, policijoje ar valstybės tarnyboje“; kadangi, remiantis EŽTT ir Europos Sąjungos Teisingumo Teismo (ESTT) praktika, taikant bet kokius pagrindinių teisių ir pilietinių teisių apribojimus turi būti paisoma teisėtumo, būtinumo ir proporcingumo principų;

G.  kadangi teisė protestuoti yra pagrindinė teisė, kuriai bendrai ir absoliučiai negali būti taikomos draudimo ar kontrolės priemonės ir kuri gali būti ribojama tik teisėtomis, proporcingomis ir būtinomis policijos priemonėmis ir išskirtinėmis aplinkybėmis; kadangi turėtų būti laikoma, kad visos demonstracijos yra ginamos šia teise; kadangi teisėsaugos institucijos pirmenybę turi teikti savanoriškam išsiskirstymui nenaudojant jėgos;

H.  kadangi asociacijų laisvė privalo būti ginama; kadangi pilietinė visuomenė, pliuralistinė ir nepriklausoma žiniasklaida atlieka labai svarbų vaidmenį skatinant pilietiškumą ir visuomenės dalyvavimą demokratiniame procese;

I.  kadangi susirinkimų laisvė neatskiriama nuo saviraiškos laisvės, užtikrinamos Chartijos 11 straipsniu ir EŽTK 10 straipsniu, kuriuose pažymima, kad kiekvienas turi teisę į saviraiškos laisvę, kuri apima laisvę turėti savo įsitikinimus ir gauti bei skleisti informaciją ir idėjas nekliudant valdžios institucijoms ir nepaisant valstybių sienų;

J.  kadangi naudojantis šiomis laisvėmis – turint galvoje, kad tai apima pareigas ir atsakomybę – gali būti taikomi įstatymu numatyti ir nacionalinio saugumo, teritorinio vientisumo ar viešojo saugumo sumetimais demokratinėje visuomenėje būtini formalumai, sąlygos, apribojimai ar sankcijos, siekiant užkirsti kelią netvarkai ar nusikalstamumui, apsaugoti sveikatą ar moralę, kitų asmenų reputaciją ar teises, užkirsti kelią konfidencialiai gautos informacijos atskleidimui arba užtikrinti teismų autoritetą ir bešališkumą, kaip nustatyta EŽTK 10 straipsnyje;

K.  kadangi Chartijos 52 straipsnyje pažymima, kad „[b]et koks šios Chartijos pripažintų teisių ir laisvių įgyvendinimo apribojimas turi būti numatytas įstatymo ir nekeisti šių teisių ir laisvių esmės“; kadangi EŽTK 18 straipsnyje teigiama, kad Konvencijoje nustatyti apribojimai dėl teisių ir laisvių negali būti taikomi jokiu kitu tikslu, išskyrus tuos, kuriems jie buvo nustatyti;

L.  kadangi ES pradėjo taikyti regioninius mechanizmus pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1236/2005 ir vėlesnius reglamentus, kuriais draudžiama prekyba prekėmis, kurių negalima praktiškai panaudoti kitais nei asmenų kankinimo ar kitokio netinkamo elgesio tikslais, ir kontroliuojamas prekių, kurios galėtų būti naudojamos kankinimui ar kitokiam netinkamam elgesiui, eksportas, įskaitant tam tikrus mažiau mirtinus ginklus, naudojamus tvarkai palaikyti vykstant susirinkimams;

M.  kadangi ne vienos valstybės narės teisėsaugos institucijos kritikuojamos už teisės protestuoti varžymą ir perteklinės jėgos naudojimą;

N.  kadangi, per pastarojo meto demonstracijas naudojant mažiau gyvybei pavojingus ginklus, įskaitant gynybinius šautuvus „Flash-Ball“ ir LBD 40 bei granatas GLI-F4, daugybė asmenų patyrė sunkius sužeidimus ir mažiausiai vienas žuvo;

O.  kadangi kai kuriose valstybėse narėse buvo leidžiama naudoti kulkinius elektrošoko ginklus, nepaisant to, kad JT komitetas prieš kankinimą jos laiko kankinimo įrankiu;

P.  kadangi Europos Tarybos žmogaus teisių komisaras reiškia susirūpinimą dėl teisės į taikų protestą, nuo tada, kai Prancūzijoje prasidėjo, vadinamieji, geltonųjų liemenių protestai; kadangi per šiuos protestus sužeista ne mažiau kaip 3 200 žmonių, įskaitant 46 vaikus ir 44 žurnalistus; iš jų 188 patyrė galvos sužalojimus, 20 – vienos akies sužalojimus arba neteko regos vienoje akyje, o penkiems dėl traumų buvo amputuotos rankos;

1.  ragina valstybes nares gerbti teises į protestą, taikių susirinkimų laisvę, asociacijų laivę ir saviraiškos laisvę;

2.  pabrėžia, kad vieša diskusija ir teisė į protestą yra gyvybiškai svarbios demokratinių visuomenių veikimui;

3.  ragina valstybes nares nepriimti įstatymų ar netaikyti praktikos, pagal kuriuos būtų prevenciškai ribojama teisė protestuoti arba pagal kuriuos protestuotojai būtų baudžiami iš anksto be teisminės priežiūros; pabrėžia, kad reikėtų vengti masiškų savavališkų galimų protestuotojų suėmimų;

4.  smerkia tai, kad smurtinius ir neproporcingus valstybės institucijų veiksmų vykstant protestams ir taikioms demonstracijoms keliose valstybėse narėse; ragina susijusias institucijas užtikrinti, kad atvejai, kuriais, kaip įtariama ar tariama, buvo panaudota per didelė jėga, būtų skaidriai, nešališkai, nepriklausomai ir veiksmingai ištiriami; primena, kad turi būti reikalaujama teisėsaugos agentūrų atskaitomybės už jų pareigų vykdymą ir už tai, kaip jos laikėsi teisinės ir operatyvinės sistemų reikalavimų; pabrėžia, kad ne tik pavieniai teisėsaugos pareigūnai, bet ir jų vadovai, įskaitant ir politinio lygmens vadovus, taip pat visos tarnybos, turėtų būti patraukti atsakomybėn;

5.  smerkia tas valstybes nares, kurios naudoja pernelyg didelę jėgą prieš taikius demonstrantus;

6.  ragina valstybes nares taikyti alternatyvius metodus viešajai tvarkai palaikyti, kurie, kaip įrodyta, yra veiksmingi kai kuriose valstybėse narėse, visų pirma tiesioginių ryšių palaikymą su demonstrantais, be kita ko naudojant didelius ekranus, kuo labiau vengiant fizinio kontakto su demonstrantais ir pasitelkiant tarpininkavimo pareigūnus, kurie įgijo išsilavinimą psichologijos ir sociologijos srityse;

7.  pabrėžia, kad svarbu nuolat mokyti visus teisėsaugos pareigūnus, kaip naudoti jėgą ir mažiau mirtinus ginklus, užtikrinant viešąją tvarką, laikantis žmogaus teisių standartų;

8.  pažymi, kad daugelio tarptautinių organizacijų ir įstaigų, įskaitant JT specialųjį pranešėją neteisminio, neatidėliotino ir savavališko mirties bausmės vykdymo klausimais ir JT specialiojo pranešėjo teisių į taikių susirinkimų ir asociacijų laisvę klausimais, Europos Tarybos žmogaus teisių komisaro ir Prancūzijos teisių gynėjo, buvo paprašyta uždrausti tam tikrų rūšių mažiau mirtinus ginklus;

9.  yra susirūpinęs dėl to, kad valstybių narių teisėsaugos institucijos taiko skirtingas jėgos ir ginklų naudojimo ribas viešajai tvarkai palaikyti; apgailestauja dėl to, kad teisėsaugos institucijos su ES piliečiais elgiasi labai skirtingai ir kad jų pagrindinių teisių apsauga yra nevienoda;

10.  ragina Peticijų komitetą kruopščiai išnagrinėti su pernelyg dideliu jėgos naudojimu susijusias peticijas ir persvarstyti sprendimus paskelbti peticijas šiuo klausimu nepriimtinomis;

11.  teigiamai vertina kai kurių valstybių narių sprendimą laikinai sustabdyti tam tikro pobūdžio mažiau gyvybei pavojingų ginklų naudojimą arba juos uždrausti; primygtinai ragina uždrausti gaminti, prekiauti ir naudoti tam tikrų rūšių mažiau mirtinus ginklus ir viešosios tvarkos palaikymo prietaisus, pvz., LBD40 „Flash-Ball“, GLI-F4 granatas ir skausmines granatas, kurių naudojimas gali sukelti rimtų sužalojimų arba būti mirties priežastimi, ir gali prilygti kankinimui;

12.  apgailestauja dėl kai kurių valstybių narių sprendimo leisti viešajai tvarkai palaikyti naudoti kulkinius elektrošoko ginklus, kuriuos JT komitetas prieš kankinimą laiko kankinimo įrankiu;

13.  ragina savo Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetą surengti klausymus dėl jėgos ir gyvybei mažiau pavojingiems priskiriamų ginklų naudojimo per susirinkimus bei parengti pranešimą šiuo klausimu bendradarbiaujant su STOA kolegija, siekiant parengti valstybėms narėms skirtas jėgos ir gyvybei mažiau pavojingiems priskiriamų ginklų naudojimo gaires; ragina Komisiją ir Pagrindinių teisių agentūrą bendradarbiauti visuose šiuose procesuose;

14.  ragina valstybes nares užtikrinti, kad būtų laikomasi jų įsipareigojimų pagrindinių teisių srityje ir kad teisėsaugos institucijos protestų ir demonstracijų metu jėgą naudotų visada tik kraštutiniu atveju ir tik tuomet, jei jos panaudojimas yra teisėtas, proporcingas ir būtinas;

15.  primena, kad įgyvendinant teisėsaugos politiką ypatingas dėmesys turi būti skiriamas asmenims, kurie ypač pažeidžiami, turint galvoje žalingas jėgos panaudojimo pasekmes apskritai ir konkretų gyvybei mažiau pavojingiems priskiriamų ginklų poveikį, pvz., vaikams, besilaukiančioms moterims, vyresnio amžiaus žmonėms, neįgaliesiems, psichikos liga sergantiems arba narkotikus ar alkoholį vartojusiems asmenims;

16.  ragina valstybes nares skatinti tęstinius teisėsaugos darbuotojų mokymus visose policijos pajėgose nacionalinės ir tarptautinės žmogaus teisių teisės srityje;

17.  ragina valstybes nares ES mastu pradėti taikyti gaires dėl skaidrios, nepriklausomos ir nuoseklios teisėsaugos darbuotojų naudojamų ginklų atrankos, testavimo ir bandymų proceso, pagrįstas JT standartais, rekomendacijomis ir pagrindiniais principais; pažymi, kad atliekant šį vertinimą turėtų būti nustatyta atitiktis tarptautinei žmogaus teisių teisei ir standartams prieš atranką ir naudojimą; ragina valstybes nares rinkti duomenis apie visus jėgos naudojimo atvejus, kad būtų galima surinkti įrodymus dėl jėgos naudojimo, netinkamo naudojimo, netikėtų padarinių, sužalojimų, mirčių ir jų priežasčių;

18.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams, Europos Tarybai, Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijai bei Jungtinėms Tautoms.

(1)

OL L 200, 2005 7 30, p. 1.

(2)

Priimti tekstai, P8_TA(2019)0032.

Atnaujinta: 2019 m. vasario 13 d.Teisinis pranešimas