Postup : 2019/2569(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0106/2019

Predkladané texty :

B8-0106/2019

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 14/02/2019 - 10.13
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :


NÁVRH UZNESENIA
PDF 156kWORD 49k
Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B8-0104/2019
11.2.2019
PE635.331v01-00
 
B8-0106/2019

predložený na základe vyhlásenia Komisie

v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku


o práve na pokojný protest a o primeranom použití sily (2019/2569(RSP))


Marie‑Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Malin Björk, Marina Albiol Guzmán, Stefan Eck, Marie‑Pierre Vieu, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Takis Hadjigeorgiou v mene skupiny GUE/NGL

Uznesenie Európskeho parlamentu o práve na pokojný protest a o primeranom použití sily (2019/2569(RSP))  
B8‑0106/2019

Európsky parlament,

–  so zreteľom na zmluvy EÚ, a najmä na články 2, 3, 4, 6 a 7 Zmluvy o Európskej únii (Zmluva o EÚ),

–  so zreteľom na Chartu základných práv Európskej únie (ďalej len „charta“),

–  so zreteľom na Európsky dohovor o ľudských právach (EDĽP) a na súvisiacu judikatúru Európskeho súdu pre ľudské práva,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1236/2005 z 27. júna 2005 o obchodovaní s určitým tovarom, ktorý možno použiť na vykonanie trestu smrti, mučenie alebo iné kruté, neľudské alebo ponižujúce zaobchádzanie alebo trestanie(1),

–  so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv,

–  so zreteľom na Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach a na Medzinárodný pakt o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach,

–  so zreteľom na kódex správania OSN pre príslušníkov orgánov presadzovania práva a na základné zásady OSN pre použitie sily a strelných zbraní príslušníkmi orgánov presadzovania práva,

–  so zreteľom na svoje uznesenie zo 16. januára 2019 o situácii v oblasti základných práv v Európskej únii(2),

–  so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže EÚ je založená na hodnotách úcty k ľudskej dôstojnosti, slobody, demokracie, rovnosti, právneho štátu a rešpektovania ľudských práv vrátane práv osôb patriacich k menšinám;

B.  keďže medzinárodné nástroje v oblasti ľudských práv sú pre Úniu a jej členské štáty záväzné a musia sa rešpektovať;

C.  keďže EÚ je odhodlaná rešpektovať slobodu prejavu a informácií, ako aj slobodu zhromažďovania a združovania;

D.  keďže v článku 11 EDĽP a v článku 12 charty sa uvádza, že každý má právo pokojne sa zhromažďovať a slobodne sa združovať s inými vrátane práva zakladať na ochranu svojich záujmov odbory a vstupovať do nich;

E.  keďže v článku 4 charty a v článku 3 EDĽP sa uvádza, že nikoho nemožno mučiť ani podrobovať neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestu, a v článku 3 charty sa ustanovuje, že každý má právo na rešpektovanie svojej telesnej a duševnej nedotknuteľnosti;

F.  keďže v článku 11 EDĽP sa tiež uvádza, že sloboda zhromažďovania „ nebráni zavedeniu zákonných obmedzení na výkon týchto práv príslušníkmi ozbrojených síl, polície a úradníkmi štátnej správy“; keďže podľa judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva a Súdneho dvora Európskej únie musia byť všetky obmedzenia základných práv a občianskych slobôd v súlade so zásadami zákonnosti, nevyhnutnosti a primeranosti;

G.  keďže právo na protest je základným právom, ktoré nemožno všeobecne a absolútne podriadiť zákazu ani kontrolným opatreniam a ktoré možno obmedziť len legitímnymi, primeranými a nevyhnutnými policajnými opatreniami a za výnimočných okolností; keďže žiadna demonštrácia by sa nemala považovať za demonštráciu, ktorá týmto právom nie je chránená; keďže pre orgány presadzovania práva musí byť prioritou dobrovoľný rozchod bez použitia sily;

H.  keďže sloboda združovania sa musí chrániť; keďže občianska spoločnosť a pluralitné a nezávislé médiá zohrávajú zásadnú úlohu pri podpore občianstva a účasti verejnosti na demokratickom procese;

I.  keďže sloboda zhromažďovania ide ruka v ruke so slobodou prejavu zakotvenou v článku 11 charty a v článku 10 EDĽP, v ktorých sa uvádza, že každý má právo na slobodu prejavu, čo zahŕňa slobodu zastávať názory a prijímať a rozširovať informácie a myšlienky bez zasahovania orgánov verejnej moci a bez ohľadu na hranice;

J.  keďže výkon týchto slobôd, pretože zahŕňa povinnosti aj zodpovednosť, môže podliehať takým formalitám, podmienkam, obmedzeniam alebo sankciám, ktoré stanovuje zákon, a ktoré sú nevyhnutné v demokratickej spoločnosti v záujme národnej bezpečnosti, územnej celistvosti alebo verejnej bezpečnosti, na predchádzanie nepokojom alebo zločinnosti, ochranu zdravia alebo morálky, ochranu povesti alebo práv iných, zabránenia úniku dôverných informácií alebo zachovania autority a nestrannosti súdnej moci, ako sa ustanovuje v článku 10 EDĽP;

K.  keďže v článku 52 charty sa uvádza, že „akékoľvek obmedzenie výkonu práv a slobôd uznaných v tejto charte musí byť ustanovené zákonom a rešpektovať podstatu týchto práv a slobôd“; keďže v článku 18 EDĽP sa uvádza, že „obmedzenia, ktoré tento dohovor pripúšťa pre uvedené práva a slobody, sa nesmú použiť na iný účel než na ten, na ktorý boli určené“;

L.  keďže EÚ zaviedla v rámci nariadenia Rady (ES) č. 1236/2005 a následných nariadení regionálne mechanizmy, ktorými sa zakazuje obchodovanie s tovarom, ktorý nemá žiadne iné praktické použitie ako mučenie alebo iné zlé zaobchádzanie, a ktorými sa kontroluje vývoz tovaru, ktorý by sa mohol použiť na mučenie a iné zlé zaobchádzanie a zahŕňa určité menej smrtiace zbrane používané pri zaisťovaní bezpečnosti na zhromaždeniach;

M.  keďže orgány presadzovania práva vo viacerých členských štátoch boli kritizované za narušenie práva na protest a použitie neprimeranej sily;

N.  keďže používanie menej smrtiacich zbraní vrátane vrhačov obranných gúľ Flash Ball a LBD 40 a granátu GLI-F4 malo počas nedávnych demonštrácií za následok vysoký počet vážnych zranení a smrť najmenej jedného človeka;

O.  keďže používanie dištančných elektrických paralyzérov je v niektorých členských štátoch povolené napriek tomu, že Výbor OSN proti mučeniu ich považuje za nástroj mučenia;

P.  keďže komisárka Rady Európy pre ľudské práva vyjadrila obavy v súvislosti s dodržiavaním práva na pokojný protest od začiatku protestov žltých viest vo Francúzsku; keďže počas týchto protestov bolo zranených najmenej 3 200 osôb vrátane 46 detí a 44 novinárov, z ktorých 188 utrpelo zranenia hlavy, 20 utrpelo zranenia oka alebo na jedno oko osleplo a piatim osobám museli v dôsledku zranenia amputovať ruku;

1.  vyzýva členské štáty, aby rešpektovali právo na protest, slobodu združovania a slobodu prejavu;

2.  zdôrazňuje, že verejná diskusia a právo na protest majú zásadný význam pre fungovanie demokratických spoločností;

3.  vyzýva členské štáty, aby neprijímali zákony ani postupy, ktoré by preventívne obmedzovali právo na protest alebo vopred kriminalizovali demonštrantov bez súdneho dohľadu; zdôrazňuje, že by sa malo zabrániť svojvoľnému hromadnému zatýkaniu potenciálnych demonštrantov;

4.  odsudzuje násilné a neprimerané zásahy orgánov počas protestov a pokojných demonštrácií vo viacerých členských štátoch; vyzýva príslušné orgány, aby zabezpečili transparentné, nestranné, nezávislé a účinné vyšetrovanie v prípade podozrenia alebo obvinenia, že bola použitá neprimeraná sila; pripomína, že orgány presadzovania práva musia niesť zodpovednosť za plnenie svojich povinností a dodržiavanie právnych a operačných rámcov; zdôrazňuje, že zodpovednosť by nemali niesť len jednotliví príslušníci orgánov presadzovania práva, ale aj ich nadriadení vrátane nadriadených na politickej úrovni, ako aj orgán ako celok;

5.   odsudzuje členské štáty, ktoré používajú neprimeranú silu proti pokojným demonštrantom;

6.  vyzýva členské štáty, aby využívali alternatívne postupy na zachovanie verejného poriadku, ktoré sa už v niektorých členských štátoch ukázali ako účinné, najmä priamu komunikáciu s demonštrantmi, a to aj prostredníctvom veľkých obrazoviek, pričom by sa mali v čo najväčšej miere vyhýbať fyzickému kontaktu s demonštrantmi a využívať mediátorov vyškolených v oblasti psychológie a sociológie;

7.  zdôrazňuje význam pravidelnej odbornej prípravy v oblasti používania sily a menej smrtiacich zbraní všetkými príslušníkmi orgánov presadzovania práva v rámci udržiavania verejného poriadku, a to na základe noriem v oblasti ľudských práv;

8.  konštatuje, že mnoho medzinárodných organizácií a orgánov vrátane osobitného spravodajcu OSN pre mimosúdne popravy, popravy bez riadneho konania a svojvoľné popravy a osobitného spravodajcu OSN pre právo na slobodu pokojného zhromažďovania a združovania, komisárky Rady Európy pre ľudské práva a francúzskeho ochrancu práv požaduje zákaz určitých druhov menej smrtiacich zbraní;

9.  vyjadruje znepokojenie nad skutočnosťou, že členské štáty majú rôzne hranice pre použitie sily a zbraní orgánmi presadzovania práva pri udržiavaní verejného poriadku; vyjadruje poľutovanie nad tým, že orgány presadzovania práva zaobchádzajú s občanmi EÚ veľmi odlišne a líši sa aj ochrana ich základných práv;

10.  vyzýva Výbor pre petície, aby postupoval veľmi dôsledne v súvislosti s petíciami, ktoré sa týkajú nadmerného použitia sily, a aby preskúmal rozhodnutia o vyhlásení petícií v tejto veci za neprípustné;

11.  víta rozhodnutie niektorých členských štátov pozastaviť využívanie určitých typov menej smrtiacich zbraní alebo ich zakázať; naliehavo požaduje zákaz výroby určitých typov menej smrtiacich zbraní a zariadení na udržiavanie verejného poriadku, napríklad vrhačov obranných gúľ LBD 40, granátov GLI-F4 a granátov Sting Ball, ktorých použitie môže spôsobiť vážne zranenia alebo smrť a možno ho považovať za mučenie, ako aj zákaz obchodu s nimi a ich používania;

12.  vyjadruje poľutovanie nad rozhodnutím niektorých členských štátov povoliť používanie dištančných elektrických paralyzérov, ktoré Výbor OSN proti mučeniu považuje za nástroj mučenia, na udržiavanie verejného poriadku;

13.  vyzýva Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci, aby zorganizoval vypočutie na tému používania sily a menej smrtiacich zbraní počas zhromaždení a aby v spolupráci s výborom STOA pripravil správu o tejto téme s cieľom vypracovať usmernenia o používaní sily a menej smrtiacich zbraní pre členské štáty; nabáda Komisiu a Agentúru pre základné práva, aby pri všetkých týchto procesoch spolupracovali;

14.  vyzýva členské štáty, aby zabezpečili plnenie svojich povinností v oblasti základných práv a zaistili, že používanie sily zo strany orgánov presadzovania práva bude pri riadení protestov a demonštrácií vždy zákonné, primerané a nevyhnutné a bude sa uplatňovať len ako posledná možnosť;

15.  pripomína, že v rámci postupov, pokynov a operácií v oblasti presadzovania práva treba osobitnú pozornosť venovať osobám, ktoré sú obzvlášť zraniteľné voči škodlivým následkom použitia sily vo všeobecnosti a voči účinkom určitých menej smrtiacich zbraní, ako sú deti, tehotné ženy, starší ľudia, osoby so zdravotným postihnutím, osoby trpiace duševnou chorobou alebo osoby pod vplyvom drog alebo alkoholu;

16.  vyzýva členské štáty, aby podporovali nepretržitú odbornú prípravu pracovníkov orgánov presadzovania práva vo všetkých policajných zložkách, pokiaľ ide o vnútroštátne a medzinárodné právo v oblasti ľudských práv;

17.  vyzýva členské štáty, aby zaviedli usmernenia pre celú EÚ týkajúce sa transparentného, nezávislého a konzistentného výberu, testovania a skúšania zbraní, ktoré používajú pracovníci orgánov presadzovania práva, a to na základe noriem, odporúčaní a hlavných zásad OSN; konštatuje, že v rámci tohto posudzovania by sa mal pred výberom a nasadením zbraní určiť súlad s medzinárodným právom a normami v oblasti ľudských práv; vyzýva členské štáty, aby zbierali údaje o každom použití sily s cieľom umožniť zhromažďovanie dôkazov o používaní, zneužívaní, neočakávaných dôsledkoch, zraneniach a úmrtiach, ako aj ich príčinách;

18.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, vládam a parlamentom členských štátov, Rade Európy, Organizácii pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe a Organizácii Spojených národov.

 

(1)

Ú. v. EÚ L 200, 30.7.2005, s. 1.

(2)

Prijaté texty, P8_TA(2019)0032.

Posledná úprava: 13. februára 2019Právne oznámenie