Postup : 2019/2573(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0127/2019

Předložené texty :

B8-0127/2019

Rozpravy :

Hlasování :

PV 14/02/2019 - 10.15
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2019)0129

NÁVRH USNESENÍ
PDF 155kWORD 51k
12.2.2019
PE635.352v01-00
 
B8-0127/2019

předložený na základě otázky k ústnímu zodpovězení B8-0014/2019

v souladu s čl. 128 odst. 5 jednacího řádu


o budoucnosti seznamu opatření týkajících se osob LGBTI (2019-2024) (2019/2573(RSP))


Roberta Metsola za skupinu PPE
Daniele Viotti za skupinu S&D
Sophia in ’t Veld, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica za skupinu ALDE
Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Merja Kyllönen, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Barbara Spinelli, Nikolaos Chountis, Martin Schirdewan, Helmut Scholz, Kostadinka Kuneva, Marisa Matias, Marina Albiol Guzmán, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Patrick Le Hyaric za skupinu GUE/NGL
Terry Reintke, Judith Sargentini za skupinu Verts/ALE
POZM. NÁVRHY

Usnesení Evropského parlamentu o budoucnosti seznamu opatření týkajících se osob LGBTI (2019-2024) (2019/2573(RSP))  
B8-0127/2019

Evropský parlament,

–  s ohledem na článek 2 Smlouvy o Evropské unii,

–  s ohledem na články 8 a 10 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na Listinu základních práv Evropské unie, zejména na její článek 21,

–  s ohledem na Úmluvu o ochraně lidských práv a základních svobod,

–  s ohledem na doporučení CM/Rec(2010)5 Výboru ministrů Rady Evropy členským státům týkající se prostředků k boji proti diskriminaci na základě sexuální orientace a genderové identity přijaté dne 31. března 2010,

–  s ohledem na návrh směrnice Rady o provádění zásady rovného zacházení s osobami bez ohledu na náboženské vyznání nebo víru, zdravotní postižení, věk nebo sexuální orientaci (COM(2008)0426) a na jeho postoj k tomuto návrhu ze dne 2. dubna 2009,

–  s ohledem na obecné zásady pro prosazování a ochranu požívání veškerých lidských práv lesbickými, gay, bisexuálními, transgender a intersexuálními (LGBTI) osobami, které přijala Rada Evropské unie na svém zasedání dne 24. června 2013,

–  s ohledem na závěry Rady ze dne 16. června 2016 o rovnosti LGBTI osob,

–  s ohledem na výsledky průzkumu mezi lesbickými, gay, bisexuálními a transgender osobami v Evropské unii, který provedla Agentura Evropské unie pro základní práva (FRA) a který zveřejnila dne 17. května 2013,

–  s ohledem na své usnesení ze dne 4. února 2014 o plánu EU proti homofobii a diskriminaci na základě sexuální orientace a genderové identity(1),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 16. ledna 2019 o stavu základních práv v Evropské unii v roce 2017(2),

–  s ohledem na rezoluci Parlamentního shromáždění Rady Evropy č. 2191(2017) ze dne 12. října 2017 o prosazování lidských práv a odstranění diskriminace intersexuálních osob,

–  s ohledem na seznam Komise z prosince 2015 obsahující opatření pro posílení rovnosti LGBTI osob,

–  s ohledem na výroční zprávy Komise z let 2016 a 2017 o provádění seznamu opatření pro posílení rovnosti LGBTI osob,

–  s ohledem na rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 5. června 2018 (Relu Adrian Coman and Others v Inspectoratul General pentru Imigrări and Ministerul Afacerilor Interne)(3) a další relevantní judikaturu Soudního dvora EU a Evropského soudu pro lidská práva,

–  s ohledem na zprávu Agentury Evropské unie pro základní práva z května 2015 nazvanou „Stav základních práv intersexuálních osob“,

–  s ohledem na zprávu Agentury Evropské unie pro základní práva z března 2017 nazvanou „Současná situace v oblasti migrace v EU: lesbické, gay, bisexuální, transgender a intersexuální osoby žádající o azyl“,

–  s ohledem na zprávu komisaře Rady Evropy pro lidská práva z roku 2015 o lidských právech a intersexuálních osobách,

–  s ohledem na rezoluci Parlamentního shromáždění Rady Evropy 2048(2015) ze dne 22. dubna 2015 o diskriminaci transgender osob v Evropě,

–  s ohledem na Úmluvu OSN o odstranění všech forem diskriminace žen (CEDAW),

–  s ohledem na Úmluvu Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí (Istanbulská úmluva),

–  s ohledem na otázku předloženou Komisi ve věci budoucnosti seznamu opatření týkajících se osob LGBTI (2019-2024) (O-000006/2019 – B8-0014/2019),

–  s ohledem na čl. 128 odst. 5 a čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že LGBTI osoby i nadále čelí v Evropské unii diskriminaci a násilí; vzhledem k tomu, že ne všechny členské státy EU poskytují LGBTI osobám právní ochranu před diskriminací;

B.  vzhledem k tomu, že Parlament ve svém usnesení ze dne 4. února 2014 o plánu EU proti homofobii a diskriminaci na základě sexuální orientace a genderové identity vyzval Komisi, aby přijala strategii pro rovnost LGBTI osob;

C.  vzhledem k tomu, že Evropská rada ve svých závěrech o rovnosti LGBTI osob z 16. června 2016 vyzvala členské státy, aby spolupracovaly s Komisí, pokud jde o seznam opatření týkajících se osob LGBTI;

D.  vzhledem k tomu, že Komise přijala komplexní strategické rámce na jiná témata týkající se základních práv, např. zdravotní postižení a inkluze Romů, ale dosud nepřijala takové opatření pro práva LGBTI osob;

E.  vzhledem k tomu, že seznam opatření pro posílení rovnosti LGBTI osob zveřejněný Komisí v roce 2015 představuje nezávaznou a nekomplexní strategii;

F.  vzhledem k tomu, že zprávy Komise o provádění seznamu opatření pro posílení rovnosti LGBTI osob ukazují, že byla přijata významná opatření, ale zbývá ještě hodně práce, než bude zajištěna rovnost všech občanů v EU, včetně LGBTI občanů;

G.  vzhledem k tomu, že ačkoliv obecné zásady přijaté Evropskou radou za účelem prosazování a ochrany požívání veškerých lidských práv lesbicky, homosexuálně, bisexuálně, transsexuálně a intersexuálně orientovanými (LGBTI) osobami jsou pro EU a její členské státy závazné při jejich vnější činnosti již od roku 2013, je vnitřní a vnější soudržnost ohrožena absencí vnitřního doplňujícího závazku EU;

H.  vzhledem k tomu, že antidiskriminační směrnice je stále blokována v Radě;

1.  znovu opakuje doporučení ze svého usnesení o plánu EU;

2.  konstatuje, že v posledních letech je v EU viditelný odpor vůči rovnosti pohlaví, který má přímý dopad na LGBTI osoby; vyzývá Komisi, aby se zavázala, že bude tuto situaci řešit, učiní z rovnosti a nediskriminace prioritní oblast a zajistí, aby se tento závazek promítl i do práce příští Komise, která zahájí činnost během roku 2019;

3.  vyzývá Komisi, aby zajistila, aby byla práva LGBTI osob prioritou v jejím pracovním programu na období 2019–2024, a aby posílila spolupráci mezi jednotlivými GŘ v oblastech, do nichž by měla být začleněna práva LGBTI osob, např. vzdělávání a zdravotnictví, jak je uvedeno v seznamu opatření týkajících se LGBTI osob;

4.  vyzývá Komisi, aby přijala další strategický dokument na podporu rovnosti LGBTI osob;

5.  vyzývá Komisi, aby sledovala a vymáhala provádění antidiskriminačních právních předpisů a opatření s cílem zajistit práva LGBTI osob ve všech oblastech;

6.  vyzývá Komisi, aby pokračovala v práci na tématech, která jsou již zahrnuta v seznamu opatření týkajících se LGBTI osob;

7.  vyzývá Komisi, aby do vytváření svého budoucího seznamu opatření týkajících se LGBTI osob zapojila Parlament a organizace občanské společnosti;

8.  vyzývá Komisi, aby pokračovala v osvětových a veřejných komunikačních kampaních týkajících se LGBTI osob a jejich rodin; zdůrazňuje, že taková činnost je důležitá na všech úrovních a že je třeba se zaměřit na přínosy rozmanitosti pro společnost spíše než na pouhou normalizaci postavení LGBTI osob;

9.  vyzývá Komisi, aby přijala konkrétní opatření k zajištění svobody pohybu pro všechny rodiny, včetně LGBTI rodin, v souladu s nedávnou judikaturou Soudního dvora EU ve věci Coman;

10.  konstatuje, že v osmi členských státech je právní uznání pohlaví podmiňováno sterilizací a v 18 členských státech diagnózou duševní nemoci; vyzývá Komisi, aby posoudila, zda jsou takové požadavky v souladu s Listinou základních práv Evropské unie;

11.  vyzývá Komisi, aby do své budoucí činnosti v oblasti práv LGBTI osob začlenila hledisko příslušnosti ke dvěma či více skupinám, a zohlednila tak prolínající se diskriminaci, které čelí marginalizované LGBTI osoby, a aby vypracovala opatření k řešení jejich specifických potřeb, např. poskytnutím finančních prostředků na zvláštní podpůrné sítě pro marginalizované skupiny LGBTI osob;

12.  vyzývá Komisi, aby dále pracovala s členskými státy za účelem provádění svých budoucích opatření v oblasti práv LGBTI osob;

13.  vyzývá Komisi, aby zlepšila výměnu osvědčených postupů v této oblasti; vyzývá členské státy, aby přijaly právní předpisy nutné k zajištění toho, aby byla náležitě dodržována, podporována a chráněna základní práva LGBTI dětí, a to včetně úplné ochrany proti diskriminaci;

14.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, parlamentům a vládám členských států a Parlamentnímu shromáždění Rady Evropy.

 

(1)

Úř. věst. C 93, 24.3.2017, s. 21.

(2)

Přijaté texty, P8_TA(2019)0032.

(3)

Rozsudek Soudního dvora (velký senát) ze dne 5. června 2018, ECLI:EU:C:2018:385.

Poslední aktualizace: 13. února 2019Právní upozornění