Procedūra : 2019/2573(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-0127/2019

Pateikti tekstai :

B8-0127/2019

Debatai :

Balsavimas :

PV 14/02/2019 - 10.15
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2019)0129

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 158kWORD 52k
12.2.2019
PE635.352v01-00
 
B8-0127/2019

pateiktas uždavus klausimą, į kurį atsakoma žodžiu, B8-0014/2019

pagal Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnio 5 dalį


dėl Veiksmų plano LGBTI asmenų lygybei skatinti ateities (2019–2024 m.) (2019/2573(RSP))


Roberta Metsola PPE frakcijos vardu
Daniele Viotti S&D frakcijos vardu
Sophia in ’t Veld, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica ALDE frakcijos vardu
Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Merja Kyllönen, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Barbara Spinelli, Nikolaos Chountis, Martin Schirdewan, Helmut Scholz, Kostadinka Kuneva, Marisa Matias, Marina Albiol Guzmán, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Patrick Le Hyaric GUE/NGL frakcijos vardu
Terry Reintke, Judith Sargentini Verts/ALE frakcijos vardu
PAKEITIMAI

Europos Parlamento rezoliucija dėl Veiksmų plano LGBTI asmenų lygybei skatinti ateities (2019–2024 m.) (2019/2573(RSP))  
B8-0127/2019

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos sutarties 2 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 8 ir 10 straipsnius,

–  atsižvelgdamas į ES pagrindinių teisių chartiją ir visų pirma į jos 21 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvenciją,

–  atsižvelgdamas į 2010 m. kovo 31 d. patvirtintą Europos Tarybos Ministrų komiteto rekomendaciją valstybėms narėms CM/Rec(2010)5 dėl kovos su diskriminacija dėl seksualinės orientacijos ar lytinės tapatybės priemonių,

–  atsižvelgdamas į pasiūlymą dėl Tarybos direktyvos, kuria įgyvendinamas vienodo požiūrio į asmenis, nepaisant jų religijos ar tikėjimo, negalios, amžiaus arba seksualinės orientacijos, principas, (COM(2008) 0426) ir į savo 2009 m. balandžio 2 d. poziciją dėl šio pasiūlymo,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. birželio 24 d. Europos Sąjungos Tarybos susitikime patvirtintas Lesbiečių, gėjų, biseksualių, translyčių ir interseksualių asmenų (LGBTI) naudojimosi visomis žmogaus teisėmis propagavimo ir gynimo gaires,

–  atsižvelgdamas į 2016 m. birželio 16 d. Tarybos išvadas dėl LGBTI asmenų lygybės,

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros atliktos Europos Sąjungos lesbiečių, gėjų, biseksualių ir translyčių asmenų apklausos rezultatus, kurie buvo paskelbti 2013 m. gegužės 17 d.,

–  atsižvelgdamas į savo 2014 m. vasario 4 d. rezoliuciją dėl ES kovos su homofobija ir diskriminacija dėl seksualinės orientacijos ir lytinės tapatybės veiksmų plano(1),

–  atsižvelgdamas į savo 2019 m. sausio 16 d. rezoliuciją dėl pagrindinių teisių padėties Europos Sąjungoje 2017 m.(2),

–  atsižvelgdamas į 2017 m. spalio 12 d. Europos Tarybos Parlamentinės Asamblėjos rezoliuciją Nr. 2191 (2017 m.), kuria siekiama skatinti žmogaus teisių apsaugą ir panaikinti interseksualių asmenų diskriminaciją,

–  atsižvelgdamas į 2015 m. gruodžio mėn. paskelbtą Komisijos veiksmų planą LGBTI asmenų lygybei skatinti,

–  atsižvelgdamas į 2016 m. ir 2017 m. Komisijos metines ataskaitas dėl Veiksmų plano LGBTI asmenų lygybei skatinti įgyvendinimo,

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos Teisingumo Teismo (ESTT) 2018 m. birželio 5 d. sprendimą (byloje Relu Adrian Coman ir kt. prieš Inspectoratul General pentru Imigrări and Ministerul Afacerilor Interne)(3) ir kitą atitinkamą Europos Sąjungos Teisingumo Teismo ir Europos Žmogaus Teisių Teismo praktiką,

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros 2015 m. gegužės mėn. parengtą ataskaitą pavadinimu „Interseksualų pagrindinių teisių padėtis“,

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros 2017 m. gegužės mėn. parengtą ataskaitą pavadinimu „Dabartinė migracijos padėtis ES: lesbiečių, gėjų, biseksualių, translyčių ir interseksualių asmenų grupei priklausantys prieglobsčio prašytojai“,

–  atsižvelgdamas į 2015 m. Europos Tarybos žmogaus teisių komisaro ataskaitą „žmogaus teisių ir interseksualių asmenų“ klausimu,

–  atsižvelgdamas į 2015 m. balandžio 22 d. Europos Tarybos Parlamentinės Asamblėjos rezoliuciją Nr. 2048 (2015 m.) dėl translyčių asmenų diskriminacijos Europoje,

–  atsižvelgdamas į JT Konvenciją dėl visų formų diskriminacijos panaikinimo moterims,

–  atsižvelgdamas į Europos Tarybos konvenciją dėl smurto prieš moteris ir smurto šeimoje prevencijos ir kovos su juo (Stambulo konvencija),

–  atsižvelgdamas į klausimą Komisijai dėl Veiksmų plano LGBTI asmenų lygybei skatinti ateities (2019–2024 m.) (O-000006/2019 – B8-0014/2019),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnio 5 dalį ir 123 straipsnio 2 dalį,

A.  kadangi LGBTI asmenys ir toliau patiria diskriminaciją ir smurtą Europos Sąjungoje; kadangi ne visose ES valstybėse narėse LGBTI asmenims suteikiama teisinė apsauga nuo diskriminacijos;

B.  kadangi Parlamentas savo 2014 m. vasario 4 d. rezoliucijoje dėl ES kovos su homofobija ir diskriminacija dėl seksualinės orientacijos ir lytinės tapatybės veiksmų plano ragino Komisiją priimti LGBTI asmenų lygybės strategiją;

C.  kadangi Europos Vadovų Taryba savo 2016 m. birželio 16 d. išvadose dėl LGBTI asmenų lygybės paragino valstybes nares bendradarbiauti su Komisija įgyvendinant Veiksmų planą LGBTI asmenų lygybei skatinti;

D.  kadangi Komisija priėmė išsamias strategines programas kitomis temomis, susijusiomis su pagrindinėmis teisėmis, pvz., su negalia ir romų įtrauktimi, tačiau dar nesiėmė tokių veiksmų LGBTI asmenų teisių srityje;

E.  kadangi 2015 m. Komisijos paskelbtas Veiksmų planas LGBTI asmenų lygybei skatinti – tai neprivalomo pobūdžio ir nevisapusiška strategija;

F.  kadangi Komisijos ataskaitose dėl Veiksmų plano LGBTI asmenų lygybei skatinti įgyvendinimo matyti, kad imtasi svarbių veiksmų, tačiau dar reikia daug nuveikti siekiant užtikrinti visų ES piliečių, įskaitant LGBTI asmenis, lygybę;

G.  kadangi, nors Europos Vadovų Tarybos priimtos gairės dėl lesbiečių, gėjų, biseksualių, translyčių ir interseksualių (LGBTI) asmenų naudojimosi visomis žmogaus teisėmis propagavimo ir gynimo nuo 2013 m. ES ir jos valstybėms narėms buvo privalomos, ES viduje nėra papildomo įsipareigojimo, o tai kelia grėsmę vidaus ir išorės sanglaudai;

H.  kadangi Taryba vis dar blokuoja Kovos su diskriminacija direktyvos priėmimą;

1.  primena savo rekomendacijas, pateiktas rezoliucijoje dėl ES veiksmų plano;

2.  atkreipia dėmesį į tai, kad pastaraisiais metais ES pastebima neigiama reakcija į lyčių lygybę, kuri daro tiesioginį poveikį LGBTI asmenims; ragina Komisiją įsipareigoti imtis veiksmų siekiant kovoti su šiuo neigiamu reiškiniu, užtikrinti, kad pirmenybė būtų teikiama lygybei ir nediskriminavimui, taip pat užtikrinti, kad šis įsipareigojimas būtų įtrauktas į kitos kadencijos Komisijos, kuri pradės eiti pareigas vėliau 2019 m., darbą;

3.  ragina Komisiją užtikrinti, kad jos 2019–2024 m. darbo programoje LGBTI asmenų teisėms būtų teikiama pirmenybė, ir stiprinti įvairių generalinių direktoratų bendradarbiavimą srityse, kuriose reikėtų integruoti LGBTI teises, pvz., švietimo ir sveikatos srityse, kaip nustatyta Veiksmų plane LGBTI asmenų lygybei skatinti;

4.  ragina Komisiją priimti dar vieną strateginį dokumentą siekiant skatinti LGBTI asmenų lygybę;

5.  ragina Komisiją stebėti, kaip įgyvendinami kovos su diskriminacija teisės aktai ir priemonės, kuriomis siekiama užtikrinti LGBTI asmenų teises visose srityse, ir užtikrinti jų vykdymą;

6.  ragina Komisiją tęsti darbą klausimais, kurie jau įtraukti į veiksmų planą LGBTI asmenų lygybei skatinti;

7.  ragina Komisiją įtraukti Parlamentą ir pilietinės visuomenės organizacijas rengiant būsimą Veiksmų planą LGBTI asmenų lygybei skatinti;

8.  ragina Komisiją tęsti informuotumo didinimo ir visuomenės informavimo kampanijas, susijusias su LGBTI asmenimis ir jų šeimomis; pabrėžia tokių veiksmų visais lygmenimis svarbą, taip pat svarbu sutelkti dėmesį į įvairovės naudą visuomenei, o ne vien į tai, kad LGBTI asmenys tiesiog būtų laikomi „normaliais žmonėmis“;

9.  ragina Komisiją imtis konkrečių priemonių siekiant užtikrinti judėjimo laisvę visoms šeimoms, įskaitant LGBTI šeimas, atsižvelgiant į neseniai Europos Sąjungos Teisingumo Teisme nagrinėtą Coman bylą;

10.  pažymi, kad 8-iose valstybėse narėse reikalaujama, kad teisinio lyties pripažinimo tikslu būtų atliekama sterilizacija, o 18-oje valstybių narių – kad būtų įvertinama psichikos sveikata; ragina Komisiją įvertinti, ar tokie reikalavimai atitinka Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartiją;

11.  ragina Komisiją į savo būsimą darbą LGBTI asmenų teisių srityje įtraukti tarpsektorinę perspektyvą, atsižvelgti į patirtį, susijusią su tarpsektorinę diskriminacija, su kuria susiduria marginalizuoti LGBTI asmenys, ir parengti priemones konkretiems jų poreikiams patenkinti, be kita ko, skiriant finansavimą konkrečioms marginalizuotų LGBTI grupių paramos tinklams;

12.  ragina Komisiją toliau bendradarbiauti su valstybėmis narėmis siekiant įgyvendinti savo būsimus veiksmus LGBTI asmenų teisių srityje;

13.  ragina Komisiją stiprinti gerosios praktikos šiuo klausimu mainus; ragina valstybes nares priimti teisės aktus, kurių reikia siekiant užtikrinti deramą LGBTI vaikų pagrindinių teisių apsaugą, jų paisymą ir skatinimą, įskaitant visapusišką apsaugą nuo diskriminacijos;

14.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, valstybių narių parlamentams ir vyriausybėms ir Europos Tarybos Parlamentinei Asamblėjai.

(1)

OL C 93, 2017 3 24, p. 21.

(2)

Priimti tekstai, P8_TA(2019)0032.

(3)

2018 m. birželio 5 d. Teismo (didžiosios kolegijos) sprendimas, ECLI:EU:C:2018:385.

Atnaujinta: 2019 m. vasario 13 d.Teisinis pranešimas