Postup : 2019/2573(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0127/2019

Predkladané texty :

B8-0127/2019

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 14/02/2019 - 10.15
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0129

NÁVRH UZNESENIA
PDF 154kWORD 53k
12.2.2019
PE635.352v01-00
 
B8-0127/2019

predložený na základe otázky na ústne zodpovedanie B8‑0014/2019

v súlade s článkom 128 ods. 5 rokovacieho poriadku


o budúcnosti zoznamu opatrení zameraných na LGBTI osoby (2019 – 2024) (2019/2573(RSP))


Roberta Metsola v mene skupiny PPE
Daniele Viotti v mene skupiny S&D
Sophia in ’t Veld, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica v mene skupiny ALDE
Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Merja Kyllönen, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Barbara Spinelli, Nikolaos Chountis, Martin Schirdewan, Helmut Scholz, Kostadinka Kuneva, Marisa Matias, Marina Albiol Guzmán, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Patrick Le Hyaric v mene skupiny GUE/NGL
Terry Reintke, Judith Sargentini v mene skupiny Verts/ALE

Uznesenie Európskeho parlamentu o budúcnosti zoznamu opatrení zameraných na LGBTI osoby (2019 – 2024) (2019/2573(RSP))  
B8‑0127/2019

Európsky parlament,

–  so zreteľom na článok 2 Zmluvy o Európskej únii,

–  so zreteľom na články 8 a 10 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na Chartu základných práv Európskej únie, a najmä na jej článok 21,

–  so zreteľom na Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd,

–  so zreteľom na odporúčanie CM/Rec(2010)5 Výboru ministrov Rady Európy členským štátom o opatreniach na boj proti diskriminácii na základe sexuálnej orientácie alebo rodovej identity prijaté 31. marca 2010,

–  so zreteľom na návrh smernice Rady o vykonávaní zásady rovnakého zaobchádzania s osobami bez ohľadu na náboženské vyznanie alebo vieru, zdravotné postihnutie, vek alebo sexuálnu orientáciu (COM(2008)0426) a na svoju pozíciu z 2. apríla 2009 k tomuto návrhu,

–  so zreteľom na usmernenia na presadzovanie a ochranu všetkých základných práv lesieb, gejov, bisexuálnych, transrodových a intersexuálnych osôb (LGBTI), ktoré Rada Európskej únie prijala na svojom zasadnutí 24. júna 2013,

–  so zreteľom na závery Rady o rovnosti LGBTI osôb zo 16. júna 2016,

–  so zreteľom na výsledky prieskumu Európskej únie o lesbách, gejoch, bisexuáloch a transrodových osobách, ktorý vykonala Agentúra Európskej únie pre základné práva (FRA) a ktorý bol zverejnený 17. mája 2013,

–  so zreteľom na svoje uznesenie zo 4. februára 2014 o pláne EÚ na boj proti homofóbii a diskriminácii na základe sexuálnej orientácie a rodovej identity(1),

–  so zreteľom na svoje uznesenie zo 16. januára 2019 o situácii v oblasti základných práv v Európskej únii v roku 2017(2),

–  so zreteľom na rezolúciu Parlamentného zhromaždenia Rady Európy č. 2191 (2017) z 12. októbra 2017 o podpore ľudských práv intersexuálnych osôb a odstraňovaní diskriminácie voči týmto osobám,

–  so zreteľom na zoznam opatrení Komisie na dosiahnutie pokroku z hľadiska rovnosti LGBTI osôb z decembra 2015,

–  so zreteľom na výročné správy Komisie z roku 2016 a 2017 o vykonávaní zoznamu opatrení na dosiahnutie pokroku z hľadiska rovnosti LGBTI osôb,

–  so zreteľom na rozsudok Súdneho dvora Európskej únie z 5. júna 2018 (Relu Adrian Coman a ďalší/Inspectoratul General pentru Imigrări a Ministerul Afaerilor Interne)(3) a ďalšiu relevantnú judikatúru SDEÚ a ESĽP,

–  so zreteľom na správu Agentúry Európskej únie pre základné práva z mája 2015 s názvom Situácia týkajúca sa základných práv intersexuálov,

–  so zreteľom na správu Agentúry Európskej únie pre základné práva z marca 2017 s názvom Súčasná migračná situácia v EÚ: LGBTI žiadatelia o azyl,

–  so zreteľom na správu komisára Rady Európy pre ľudské práva o ľudských právach a intersexuáloch z roku 2015,

–  so zreteľom na rezolúciu Parlamentného zhromaždenia Rady Európy č. 2048 (2015) z 22. apríla 2015 o diskriminácii transrodových osôb v Európe,

–  so zreteľom na Dohovor o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien,

–  so zreteľom na Dohovor Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu (Istanbulský dohovor),

–  so zreteľom na otázku adresovanú Komisii o budúcnosti zoznamu opatrení zameraných na LGBTI osoby (2019 – 2023) (O-000006/2019 – B8-0014/2019),

–  so zreteľom na článok 128 ods. 5 a článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku

A.  keďže LGBTI osoby naďalej trpia diskrimináciou a násilím v Európskej únii; keďže nie všetky členské štáty EÚ zabezpečujú právnu ochranu LGBTI osôb pred diskrimináciou;

B.  keďže Parlament vo svojom uznesení zo 4. februára 2014 o pláne EÚ na boj proti homofóbii a diskriminácii na základe sexuálnej orientácie a rodovej identity vyzval Komisiu, aby prijala stratégiu rovnosti LGBTI osôb;

C.  keďže Európska rada vo svojich záveroch o rovnosti LGBTI osôb zo 16. júna 2016 vyzvala členské štáty, aby spolupracovali s Komisiou, pokiaľ ide o zoznam opatrení zameraných na LGBTI osoby;

D.  keďže Komisia prijala podrobné strategické rámce k iným témam súvisiacim so základnými právami, ako sú zdravotné postihnutie a začleňovanie Rómov, ale doteraz neprijala žiadne takéto kroky v súvislosti s opatreniami zameranými na LGBTI osoby;

E.  keďže zoznam opatrení zameraných na podporu rovnosti LGBTI osôb, ktorý Komisia zverejnila v roku 2015, je nezáväzná, nekomplexná stratégia;

F.  keďže zo správ Komisie o vykonávaní zoznamu opatrení na dosiahnutie pokroku v oblasti rovnosti LGBTI osôb vyplýva, že sa podnikli významné kroky, ale na zabezpečenie rovnosti všetkých občanov v EÚ vrátane LGBTI občanov je potrebné urobiť ešte veľa práce;

G.  keďže hoci usmernenia prijaté Európskou radou na presadzovanie a ochranu všetkých ľudských práv lesieb, gejov, bisexuálnych, transrodových a intersexuálnych osôb (LGBTI) sú pre EÚ a jej členské štáty záväzné vo vonkajšej činnosti od roku 2013, chýbajúci vnútorný doplňujúci záväzok zo strany EÚ predstavuje hrozbu pre vnútornú a vonkajšiu súdržnosť;

H.  keďže antidiskriminačná smernica je v Rade naďalej zablokovaná;

1.  opakuje odporúčania svojho uznesenia o pláne EÚ;

2.  konštatuje, že v posledných rokoch bol v EÚ zaznamenaný odmietavý postoj k rodovej rovnosti, ktorý sa priamo dotýka LGBTI osôb; vyzýva Komisiu, aby sa zaviazala riešiť tento problém, aby považovala rovnosť a nediskrimináciu za prioritnú oblasť, a zabezpečila, aby sa tento záväzok prevzal do práce budúcej Komisie, ktorá nastúpi do úradu v roku 2019;

3.  vyzýva Komisiu, aby zaručila, že práva LGBTI osôb budú prioritou v jej pracovnom programe na roky 2019 – 2024, a aby posilnila spoluprácu medzi rôznymi generálnymi riaditeľstvami v oblastiach, v ktorých by sa mali zohľadňovať práva LGBTI, ako napríklad v oblasti vzdelávania a zdravotníctva, ako je stanovené v zozname opatrení zameraných na LGBTI osoby;

4.  vyzýva Komisiu, aby prijala ďalší strategický dokument na podporu rovnosti LGBTI osôb;

5.  vyzýva Komisiu, aby monitorovala a presadzovala vykonávanie antidiskriminačných právnych predpisov a opatrení na zabezpečenie práv LGBTI osôb vo všetkých oblastiach;

6.  vyzýva Komisiu, aby pokračovala v práci na témach, ktoré už boli zaradené do zoznamu opatrení zameraných na LGBTI osoby;

7.  vyzýva Komisiu, aby zapojila Parlament a organizácie občianskej spoločnosti do vypracúvania návrhu svojho budúceho zoznamu opatrení zameraných na LGBTI osoby;

8.  vyzýva Komisiu, aby pokračovala vo zvyšovaní povedomia a kampaniach verejnej komunikácie týkajúcich sa LGBTI osôb a ich rodín; zdôrazňuje význam takýchto opatrení na všetkých úrovniach a zamerania sa na prínosy rozmanitosti pre spoločnosť, a nie len na normalizáciu LGBTI osôb;

9.  vyzýva Komisiu, aby prijala konkrétne opatrenia na zabezpečenie slobody pohybu pre všetky rodiny vrátane rodín LGBTI v súlade s nedávnou vecou Coman na SDEÚ;

10.  konštatuje, že 8 členských štátov vyžaduje sterilizáciu a 18 členských štátov vyžaduje diagnostiku duševného zdravia na zákonné uznanie rodu; vyzýva Komisiu, aby posúdila, či sú tieto požiadavky v súlade s Chartou základných práv Európskej únie;

11.  vyzýva Komisiu, aby zahrnula prierezovú perspektívu do svojej budúcej činnosti v oblasti práv LGBTI osôb, aby zohľadnila prelínajúce sa skúsenosti s diskrimináciou, s ktorými sa stretávajú marginalizované LGBTI osoby, a aby vypracovala opatrenia na riešenie ich osobitných potrieb vrátane poskytnutia finančných prostriedkov na osobitné siete na podporu marginalizovaných skupín LGBTI;

12.  vyzýva Komisiu, aby pokračovala v spolupráci s členskými štátmi s cieľom vykonávať svoje budúce opatrenia v oblasti práv LGBTI osôb;

13.  vyzýva Komisiu, aby zlepšila výmenu osvedčených postupov v tejto oblasti; vyzýva členské štáty, aby prijali právne predpisy potrebné na zabezpečenie toho, aby mali deti LGBTI dostatočnú úctu, podporu a ochranu vrátane úplnej ochrany pred diskrimináciou;

14.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, parlamentom a vládam členských štátov a Parlamentnému zhromaždeniu Rady Európy.

(1)

Ú. v. EÚ C 93, 24.3.2017, s. 21.

(2)

Prijaté texty, P8_TA(2019)0032.

(3)

Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 5. júna 2018, A, C-523/07, ECLI:EU:C:2018:385.

Posledná úprava: 13. februára 2019Právne oznámenie