Postup : 2019/2574(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0129/2019

Předložené texty :

B8-0129/2019

Rozpravy :

PV 13/02/2019 - 20
CRE 13/02/2019 - 20

Hlasování :

PV 14/02/2019 - 10.16

Přijaté texty :

P8_TA(2019)0130

NÁVRH USNESENÍ
PDF 150kWORD 52k
Viz také společný návrh usnesení RC-B8-0128/2019
12.2.2019
PE635.354v01-00
 
B8-0129/2019

předložený na základě prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku

v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu


o budoucnosti smlouvy INF a důsledcích pro Evropskou unii (2019/2574(RSP))


Clare Moody, Knut Fleckenstein, Elena Valenciano, Victor Boştinaru za skupinu S&D

Usnesení Evropského parlamentu o budoucnosti smlouvy INF a důsledcích pro Evropskou unii (2019/2574(RSP))  
B8-0129/2019

Evropský parlament,

–  s ohledem na kapitolu 21 hlavy V Smlouvy o Evropské unii (SEU),

–  s ohledem na dokument „Globální strategie Evropské unie pro zahraniční a bezpečnostní politiku – Sdílená vize, společný postup: silnější Evropa,

  s ohledem na své usnesení ze dne 27. října 2016 o jaderné bezpečnosti a nešíření jaderných zbraní(1),

–  s ohledem na cíle udržitelného rozvoje OSN(2),

–  s ohledem na cíl udržitelného rozvoje č. 16, který usiluje o podporu mírových a inkluzivních společností pro udržitelný růst(3),

–  s ohledem na Smlouvu o jaderných zbraních středního doletu (dále jen „smlouva INF“) ze dne 8. prosince 1987 mezi Spojenými státy americkými a Svazem sovětských socialistických republik (SSSR)(4),

–  s ohledem na prohlášení ministra zahraničí USA ze dne 2. února 2019 o úmyslu vypovědět smlouvu INF(5),

–  s ohledem na prohlášení ministrů zahraničí NATO ze dne 4. prosince 2018 o smlouvě INF(6),

–  s ohledem na prohlášení Severoatlantické rady ze dne 1. února 2019 o tom, že Rusko nedodržuje smlouvu INF(7),

–  s ohledem na příslušná prohlášení organizací občanské společnosti, zejména Mezinárodní kampaně za zrušení jaderných zbraní, oceněné Nobelovou cenou míru za rok 2017, která dne 1. února 2019 vydala prohlášení nazvané „Vypovězení smlouvy INF Spojenými státy ohrožuje Evropu (a celý svět)“(8),

–  s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že smlouva INF po obou stranách požaduje, aby zničily svůj arzenál balistických střel a střel s plochou dráhou letu vybavených jadernými a konvenčními hlavicemi s doletem mezi 500 a 5500 km, a zakazuje jim takové rakety vlastnit, vyrábět a testovat;

B.  vzhledem k tomu, že smlouva INF přispěla k zajištění a zvyšování stability v době studené války, neboť se díky ní výrazně snížil počet raket rozmístěných v Evropě, takže Evropa měla z úspěchu této smlouvy největší prospěch; vzhledem k tomu, že, že Smlouva INF je dodnes jedním z pilířů mezinárodního míru a stability a má zásadní význam pro kolektivní bezpečnost v Evropě i na celém světě;

C.  vzhledem k tomu, že společné úsilí Ruska a USA přeměnit smlouvu INF v multilaterální smlouvu, které v roce 2007 vyústilo v předložení návrhu v OSN, nenalezlo dostatek podpory u ostatních jaderných mocností;

D.  vzhledem k tomu, že v roce 2014 vydala americká vláda prezidenta Obamy prohlášení, že Rusko „porušuje své závazky podle smlouvy INF nevlastnit, nevyrábět a netestovat střely s plochou dráhou letu odpalované ze země s doletem 500 až 5500 km a nevlastnit a nevyrábět zařízení pro odpalování těchto střel“; vzhledem k tomu, že také následné zprávy ministerstva zahraničí USA z let 2015, 2016, 2016 a 2017 uváděly, že Rusko smlouvu soustavně porušuje;

E.  vzhledem k tomu, že v roce 2017, kdy jsme si připomínali 30. výročí podepsání smlouvy INF, Spojené státy oznámily, že v reakci na porušování smlouvy ze strany Ruska využijí diplomatických, vojenských a ekonomických prostředků, které nabízí zvláštní komise pro ověřování (SVC) podle smlouvy INF, a bude vyvíjet raketovou technologii, která bude splňovat podmínky smlouvy INF, avšak bude ji možné modifikovat, a uvalí rovněž sankce na ruské subjekty zapojené do vývoje zakázaných raketových systémů středního doletu;

F.  vzhledem k tomu, že dne 20. října 2018 prezident Trump oznámil, že Spojené státy smlouvu vypoví z důvodu jejího porušování ze strany Ruska a z důvodu neúčasti Číny; vzhledem k tomu, že dne 4. prosince 2018 po zasedání ministrů zahraničí NATO ministr zahraničí USA Mike Pompeo oznámil, že USA mají důkazy o tom, že Rusko porušuje materiální ustanovení smlouvy a že USA proto pozastaví plnění svých závazků, pokud Rusko ve lhůtě 60 dnů neobnoví plný a ověřitelný soulad se smlouvou;

G.  vzhledem k tomu, že dne 4. prosince 2018 ministři zahraničí NATO konstatovali, že Rusko porušuje smlouvu INF, a vyzvali je, aby neprodleně obnovilo plný a ověřitelný soulad se smlouvou;

H.  vzhledem k tomu, že ukončení smlouvy INF by mohlo vést k eskalaci napětí mezi jadernými mocnostmi, k nedorozuměním a novým závodům ve zbrojení;

I.  vzhledem k tomu, že neprodloužení jiných důležitých smluv o kontrole zbraní, jako je Smlouva mezi Spojenými státy americkými a Ruskou federací o opatřeních k dalšímu snížení počtu a omezování strategických útočných zbraní („New START“), by vážně narušilo mezinárodní režim kontroly zbraní, který po několik desetiletí zajišťoval stabilitu ohledně jaderných zbraní, a způsobilo by, že by ve světě už neexistovaly žádné právně závazné a ověřitelné limity jaderných arzenálů;

J.  vzhledem k tomu, že šíření jaderných zbraní zvyšuje bezpečnostní rizika; vzhledem k tomu, že šířením jaderných zbraní se rovněž zvyšuje riziko, že se jaderné zbraně dostanou do rukou nestátních subjektů, jako jsou teroristické sítě a organizace;

K.  vzhledem k tomu, že nositel Nobelovy ceny míru ICAN vyzval všechny stát, aby ratifikovaly Smlouvu o zákazu jaderných zbraní;

1.  připomíná, že EU má ambice stát se celosvětovým obhájcem míru, a vyzývá ji, aby se usilovněji zasazovala o odzbrojení a nešíření zbraní na celém světě a k tomu, aby v rámci své činnosti a svých politik usilovala o zachování mezinárodního míru a bezpečnosti a o podporu mezinárodního uspořádání založeného na pravidlech;

2.  vyjadřuje hluboké znepokojení nad oznámením USA ohledně pozastavení plnění závazků vyplývajících ze smlouvy INF a jejího vypovězení ve lhůtě šesti měsíců; je vrcholně znepokojen rizikem, které tento krok představuje pro globální bezpečnost a pro bezpečnost EU, a vyjadřuje obavu, že způsobí zhoršení vztahů mezi jadernými mocnostmi;

3.  vyzývá Rusko, aby prokázalo plný a ověřitelný soulad se smlouvou, rozptýlilo tak obavy USA a NATO a umožnilo, aby smlouva INF zůstala v platnosti;

4.  vyzývá USA a Rusko, aby znásobily své diplomatické úsilí o navázání konstruktivního dialogu, který by zohledňoval zájmy a obavy obou partnerů, a aby spolu jednaly v dobré víře s cílem zachránit smlouvu INF, dříve než v srpnu 2019 nabude účinnosti její vypovězení ze strany USA;

5.  naléhavě žádá místopředsedkyni Komise, vysokou představitelku Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Federiku Mogheriniovou, aby se stranami smlouvy INF navázala dialog v zájmu obnovení důvěry mezi státy; žádá Radu a místopředsedkyni Komise, vysokou představitelku k zahájení iniciativy, která by pod vedením EU usilovala o přeměnu INF v multilaterální smlouvu, jíž by se účastnily všechny jaderné mocnosti, přinejmenším Čínská lidová republika;

6.  vybízí místopředsedkyni Komise, vysokou představitelku a Komise, aby Parlamentu předložily společné posouzení dopadů na evropskou bezpečnost, pokud by Unie a její občané již nepožívali ochrany, kterou mají díky smlouvě INF; zdůrazňuje, že se ostře staví proti jakýmkoli novým závodům ve zbrojení a nové militarizaci na evropské půdě;

7.  žádá místopředsedkyni Komise/vysokou představitelku, aby předložila návrhy na rozšíření odborných znalostí v oblasti nešíření jaderných zbraní a kontroly zbraní v EU a aby zajistila, že EU bude v rozvoji a posilování globálních snah o nešíření a kontrolu zbraní na základě pravidel a vytváření architektury odzbrojení zastávat pevný a konstruktivní postoj;

8.  zdůrazňuje, že nejistá budoucnost smlouvy INF by neměla mít negativní vliv na jiné dohody o kontrole zbraní; vyzývá zejména USA a Rusko, aby prodloužily platnost smlouvy New START, dříve než v roce 2021 vyprší;

9.  zastává názor, že svět bez zbraní hromadného ničení by byl bezpečnější pro každého; znovu opakuje, že bude usilovat o zachování účinných mezinárodních systémů kontroly zbrojení, odzbrojení a nešíření, které jsou základem globální a evropské bezpečnosti; zdůrazňuje svou plnou podporu procesům OSN, činnosti UNODA a Agendě pro odzbrojení, kterou zahájil generální tajemník OSN António Guterres; opakuje svůj závazek provádět politiky, jejichž cílem je dosáhnout pokroku na cestě k omezení a likvidace veškerého jaderného arzenálu a dosažení světa bez jaderných zbraní;

10.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, Evropské službě pro vnější činnost, členským státům, NATO a OSN.

 

(1)

Úř. věst. C 215, 19.6.2018, s. 202.

(2)

https://front.un-arm.org/documents/SG+disarmament+agenda_1.pdf

(3)

https://sustainabledevelopment.un.org/sdg16

(4)

https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%201657/v1657.pdf

(5)

https://www.state.gov/secretary/remarks/2019/02/288722.htm

(6)

https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_161122.htm

(7)

https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_162996.htm

(8)

http://www.icanw.org/campaign-news/us-withdrawal-inf-treaty-threatens-europe/

Poslední aktualizace: 13. února 2019Právní upozornění