Menetlus : 2019/2574(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B8-0129/2019

Esitatud tekstid :

B8-0129/2019

Arutelud :

PV 13/02/2019 - 20
CRE 13/02/2019 - 20

Hääletused :

PV 14/02/2019 - 10.16

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2019)0130

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 140kWORD 54k
Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B8-0128/2019
12.2.2019
PE635.354v01-00
 
B8-0129/2019

komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avalduse alusel

vastavalt kodukorra artikli 123 lõikele 2


keskmaa-tuumajõudude piiramise lepingu tuleviku ja mõju kohta Euroopa Liidule  (2019/2574(RSP))


Clare Moody, Knut Fleckenstein, Elena Valenciano, Victor Boştinaru fraktsiooni S&D nimel

Euroopa Parlamendi resolutsioon keskmaa-tuumajõudude piiramise lepingu tuleviku ja mõju kohta Euroopa Liidule  (2019/2574(RSP))  
B8‑0129/2019

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu lepingu V jaotise artiklit 21,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu üldist välis- ja julgeolekupoliitika strateegiat „Ühtne visioon, ühine tegevus: tugevam Euroopa“,

  võttes arvesse oma 27. oktoobri 2016. aasta resolutsiooni tuumajulgeoleku ja tuumarelva leviku tõkestamise kohta(1),

–  võttes arvesse ÜRO desarmeerimiskava(2),

–  võttes arvesse ÜRO kestliku arengu 16. eesmärki, milleks on toetada rahumeelseid ja kaasavaid ühiskondi, et saavutada kestlik areng(3),

–  võttes arvesse Ameerika Ühendriikide ja Nõukogude Sotsialistlike Vabariikide Liidu (NSVL) vahelist 8. detsembri 1987. aasta keskmaa-tuumajõudude piiramise lepingut(4),

–  võttes arvesse USA riigisekretäri 2. veebruari 2019. aasta avaldust USA kavatsuse kohta taganeda keskmaa-tuumajõudude piiramise lepingust(5),

–  võttes arvesse NATO liikmesriikide välisministrite 4. detsembril 2018. aastal avaldatud seisukohta keskmaa-tuumajõudude piiramise lepingu kohta(6),

–  võttes arvesse Põhja-Atlandi Nõukogu 1.veebruaril 2019. aastal avaldatud seisukohta keskmaa-tuumajõudude piiramise lepingu rikkumise kohta Venemaa poolt(7),

–  võttes arvesse kodanikuühiskonna organisatsioonide seotud avaldusi, eelkõige 2017. aasta Nobeli rahupreemia laureaadi, Rahvusvahelise Tuumarelvade Kaotamise Kampaania (ICAN) 1. veebruari 2019. aasta avaldust selle kohta, et USA taganemine keskmaa-tuumajõudude piiramise lepingust seab Euroopa (ja maailma) ohtu (US withdrawal from INF Treaty puts Europe (and the world) at risk)(8),

–  võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõiget 2,

A.  arvestades, et keskmaa-tuumajõudude piiramise lepingus oli nõutud, et mõlemad lepinguosalised hävitaks oma maapealse baseerumisega tuuma- ja tavalõhkepeadega ballistiliste ja tiibrakettide (lennukaugusega 500 kuni 5500 km) varud, ning neil keelati selliseid rakette omada, toota ja katsetada;

B.  arvestades, et keskmaa-tuumajõudude piiramise leping aitas kaasa külma sõja ajal stabiilsuse loomisele ja tugevdamisele, vähendades oluliselt rakettide arvu Euroopas, mille tulemusel muutus Euroopa selle lepingu edu peamiseks kasusaajaks; arvestades, et leping on endiselt rahvusvahelise rahu ja stabiilsuse alustala ning on kriitilise tähtsusega Euroopa ja kogu maailma kollektiivse julgeoleku jaoks;

C.  arvestades, et Venemaa ja USA püüdsid 2007. aastal ühiselt muuta keskmaa-tuumajõudude piiramise lepingu mitmepoolseks lepinguks ja esitasid vastava ettepaneku ÜROle, kuid need pingutused ei olnud tulemuslikud, sest teised tuumariigid ei toetanud neid;

D.  arvestades, et 2014. aastal täheldas president Obama aegne administratsioon, et Venemaa rikkus oma keskmaa-tuumajõudude piiramise lepingust tulenevaid kohustusi mitte omada, toota või katsetada maapealse baseerumisega tiibrakette lennukaugusega 500–5500 kilomeetrit või omada või toota selliste rakettide jaoks kanderakette; arvestades, et järgmistes aruannetes, mille USA välisministeerium avaldas 2015., 2016., 2017. ja 2018. aastal, kordas USA väidet, et Venemaa rikub jätkuvalt lepingut;

E.  arvestades, et 2017. aastal keskmaa-tuumajõudude piiramise lepingu 30. aastapäeva puhul teatas USA, et esitab reaktsioonina Venemaa poolsele lepingu rikkumisele lepingu täitmise spetsiaalsele kontrolliorganile (Special Verification Commission) diplomaatilise, sõjalise ja majandusliku sisuga kaebuse, viidates seejuures sellele, et nad ise kavatsevad töötada välja lepinguga kooskõlas oleva raketitehnoloogia, mida on võimalik täiustada, ja ühtlasi tahavad nad, et Venemaa üksuste suhtes, kes on kaasatud keelatud tiibraketisüsteemide arendamisse, kehtestatakse sanktsioonid;

F.  arvestades, et 20. oktoobril 2018. aastal teatas president Trump, et USA taganeb lepingust, sest Venemaa rikub lepingut ja Hiina ei osale selles; arvestades, et 4. detsembril 2018 teatas pärast NATO liikmesriikide välisministrite kohtumist USA riigisekretär Mike Pompeo, et USA on arvamusel, et Venemaa rikub olulisel määral lepingut ja USA peatab seetõttu omapoolsete kohustuste täitmise 60 päeva pärast, kui Venemaa ei hakka uuesti täiel määral ja kontrollitaval viisil lepingutingimusi täitma;

G.  arvestades, et 4. detsembril 2018 kinnitasid NATO liikmesriikide välisministrid, et Venemaa rikub keskmaa-tuumajõudude piiramise lepingut ja kutsus Venemaad üles asuma viivitamata uuesti täielikult ja kontrollitaval viisil lepingutingimusi täitma;

H.  arvestades, et lepingu võimalik kehtetuks tunnistamine võib viia tuumariikide vaheliste pingete eskaleerumiseni, arusaamatusteni ja uue võidurelvastumiseni;

I.  arvestades, et muude oluliste relvastuskontrolli lepingute mittepikendamine, nagu Ameerika Ühendriikide ja Venemaa Föderatsiooni vaheline strateegilise ründerelvastuse täiendava piiramise ja vähendamise meetmete leping (uus START-leping), võib rahvusvahelisele relvastuskontrollile, mis tagas aastakümneid tuumarelvade valdkonnas stabiilsuse, anda tõsise tagasilöögi ja luua olukorra, kus tuumarelvavarude puhul ei ole maailmas enam õiguslikult siduvaid ja kontrollitavaid piiranguid;

J.  arvestades, et tuumarelva levik suurendab julgeolekuohtusid; arvestades, et tuumarelva levik suurendab ka ohtu, et tuumarelvad satuvad valitsusväliste osaliste kätte, nt terrorivõrgustikud ja -organisatsioonid;

K.  arvestades, et Nobeli rahupreemia laureaat Rahvusvahelise Tuumarelvade Kaotamise Kampaania (ICAN) kutsus kõiki riike üles ratifitseerima tuumarelvade keelustamise leppe;

1.  tuletab meelde, et EL püüdleb kogu maailmas rahu tagamise poole ja nõuab, et EL suurendaks oma osa üleilmsetes desarmeerimise ja relvastuse leviku tõkestamise alastes pingutustes ning seaks liidu meetmetes ja poliitikas eesmärgiks rahvusvahelise rahu ja julgeoleku säilitamise ning reeglipõhise maailmakorra toetamise;

2.  väljendab muret USA avalduse pärast peatada keskmaa-tuumajõudude piiramise lepingust tulenevate kohustuste täitmine ja taganeda lepingust pärast kuue kuu möödumist; täheldab, et see ohustab julgeolekukeskkonda maailmas ja ELis ning kardab, et seeläbi halvenevad ka tuumariikide vahelised suhted;

3.  kutsub Venemaa Föderatsiooni üles tõendama täiel määral ja kontrollitaval viisil lepingu täitmist, et kõrvaldada USA ja NATO tõstatatud kahtlused ja võimaldada keskmaa-tuumajõudude piiramise lepingu jätkuvat järgimist;

4.  kutsub Ameerika Ühendriike ja Venemaad üles suurendama oluliselt diplomaatilisi pingutusi konstruktiivseks dialoogiks, mille raames võetakse arvesse mõlema poole huvisid ja soove, ning jätkata heas usus läbirääkimisi, et päästa keskmaa-tuumajõudude piiramise leping enne USA lõplikku taganemist 2019. aasta augustis;

5.  nõuab tungivalt, et komisjoni asepresident ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja Federica Mogherini algataks dialoogi lepingu osalisriikide esindajatega, et taastada vastastikune usaldus; nõuab, et nõukogu ja komisjoni asepresident ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja käivitaksid ELi juhtimisel algatuse, mille eesmärk on muuta keskmaa-tuumajõudude piiramise leping mitmepoolseks lepinguks, millesse oleksid kaasatud kõik tuumariigid, sh vähemalt Hiina Rahvavabariik;

6.  palub komisjoni asepresidendil ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgel esindajal esitada Euroopa Parlamendile ühine mõjuhinnang Euroopa julgeoleku kohta juhuks, kui keskmaa-tuumajõudude piiramise leping enam liitu ega selle kodanikke ei kaitse; rõhutab, et on täielikult uue võidurelvastumise ja Euroopa taasrelvastumise vastu;

7.  palub komisjoni asepresidendil ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgel esindajal esitada ettepanek massihävitusrelvade leviku tõkestamise ja relvastuskontrolli alaste eriteadmiste suurendamiseks ELis ja tagada, et EL võtaks endale globaalse reeglitepõhise massihävitusrelvade leviku tõkestamise ja relvastuskontrolli ning desarmeerimise struktuuri loomisel veenva ja konstruktiivse rolli;

8.  rõhutab, et keskmaa-tuumajõudude piiramise lepingu ebakindel tulevik ei tohiks seada ohtu teisi relvastuskontrolli alaseid kokkuleppeid; nõuab eelkõige, et Ameerika Ühendriigid ja Venemaa pikendaksid uut START-lepingut enne, kui see 2021. aastal kehtivuse kaotab;

9.  on arvamusel, et ilma massihävitusrelvadeta oleks maailm kõigi jaoks ohutum; kinnitab oma täielikku pühendumist tõhusa rahvusvahelise relvastuskontrolli, desarmeerimise ja tuumarelva leviku tõkestamise korra säilitamisele Euroopa ja ülemaailmse julgeoleku nurgakivina; rõhutab, et toetab täielikult ÜRO menetlusi, UNODA tegevust ja ÜRO peasekretäri António Guterrese algatatud desarmeerimiskava; viitab sellele, et on kohustunud järgima meetmeid, mille eesmärk on liikuda kogu tuumarelvavaru vähendamise ja hävitamise suunas ning luua lõpuks tuumarelvavaba maailm;

10.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, Euroopa välisteenistusele, liikmesriikidele, NATO-le ja Ühinenud Rahvaste Organisatsioonile.

(1)

ELT C 215, 19.6.2018, lk 202.

(2)

https://front.un-arm.org/documents/SG+disarmament+agenda_1.pdf

(3)

https://sustainabledevelopment.un.org/sdg16

(4)

https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%201657/v1657.pdf

(5)

https://www.state.gov/secretary/remarks/2019/02/288722.htm

(6)

https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_161122.htm

(7)

https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_162996.htm

(8)

http://www.icanw.org/campaign-news/us-withdrawal-inf-treaty-threatens-europe/

Viimane päevakajastamine: 13. veebruar 2019Õigusalane teave