Procedure : 2019/2574(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : B8-0129/2019

Ingediende teksten :

B8-0129/2019

Debatten :

PV 13/02/2019 - 20
CRE 13/02/2019 - 20

Stemmingen :

PV 14/02/2019 - 10.16

Aangenomen teksten :

P8_TA(2019)0130

ONTWERPRESOLUTIE
PDF 142kWORD 54k
Zie ook gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B8-0128/2019
12.2.2019
PE635.354v01-00
 
B8-0129/2019

naar aanleiding van een verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie / hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid

ingediend overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement


over de toekomst van het INF-verdrag en de gevolgen voor de Europese Unie  (2019/2574(RSP))


Clare Moody, Knut Fleckenstein, Elena Valenciano, Victor Boştinaru namens de S&D-Fractie

Resolutie van het Europees Parlement over de toekomst van het INF-verdrag en de gevolgen voor de Europese Unie  (2019/2574(RSP))  
B8‑0129/2019

Het Europees Parlement,

–  gezien Titel V, artikel 21, van het Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU),

–  gezien het document getiteld "Een mondiale strategie van de Europese Unie voor buitenlands en veiligheidsbeleid – gedeelde visie, gemeenschappelijke actie: Een sterker Europa",

  gezien zijn resolutie van 27 oktober 2016 over nucleaire veiligheid en non-proliferatie(1),

–  gezien de agenda voor ontwapening van de Verenigde Naties(2),

–  gezien duurzameontwikkelingsdoelstelling 16 van de VN, die gericht is op de bevordering van vreedzame en inclusieve samenlevingen met het oog op duurzame ontwikkeling(3),

–  gezien het Verdrag tussen de Verenigde Staten van Amerika en de Unie van Socialistische Sovjetrepublieken ter vernietiging van de kernwapens voor de middellange en de korte afstand van 8 december 1987 (hierna "het INF-verdrag" genoemd)(4),

–  gezien de verklaring van de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken van 2 februari 2019 over het voornemen van de VS om zich terug te trekken uit het INF‑verdrag(5),

–  gezien de verklaring over het INF-verdrag die de ministers van Buitenlandse Zaken van de NAVO op 4 december 2018 hebben afgelegd(6),

–  gezien de verklaring over de niet-naleving door Rusland van het INF-verdrag, die de Noord-Atlantische Raad op 1 februari 2019 heeft afgelegd(7),

–  gezien de desbetreffende verklaringen van maatschappelijke organisaties, met name de verklaring van 1 februari 2019 van de winnaar van de Nobelprijs voor de vrede van 2017, de Internationale Campagne tot Afschaffing van Kernwapens (ICAN), getiteld "US withdrawal from INF Treaty puts Europe (and the world) at risk" (De terugtrekking van de VS uit het INF-verdrag brengt Europa (en de wereld) in gevaar)(8),

–  gezien artikel 123, lid 2, van zijn Reglement,

A.  overwegende dat het INF-verdrag beide landen ertoe verplichtte hun voorraden van vanop de grond te lanceren nucleaire en conventionele ballistische raketten en kruisraketten met een bereik van 500 tot 5 500 km te vernietigen, en beide partijen verbood deze raketten te bezitten, te produceren en te testen;

B.  overwegende dat het INF-verdrag heeft bijgedragen tot de totstandbrenging en de versterking van stabiliteit in het tijdperk van de Koude Oorlog door het aantal raketten in Europa fors terug te dringen, en dat het succes van het INF-verdrag daardoor in de eerste plaats Europa ten goede is gekomen; overwegende dat het INF-verdrag nog steeds een pijler van internationale vrede en stabiliteit is, en van cruciaal belang is voor de collectieve veiligheid in Europa en de wereld;

C.  overwegende dat de gezamenlijke inspanningen van Rusland en de VS om het INF‑verdrag om te zetten in een multilateraal verdrag door in 2007 bij de VN een voorstel in te dienen, geen steun van andere kernwapenstaten hebben gekregen;

D.  overwegende dat de regering-Obama in 2014 stelde dat Rusland "niet voldeed aan zijn verplichtingen uit hoofde van het INF-verdrag om geen vanop de grond te lanceren kruisraketten met een bereik van 500 tot 5 500 km te bezitten, te produceren of te testen, of lanceerinrichtingen voor deze raketten te bezitten of te produceren"; overwegende dat de beweringen van de VS over de aanhoudende schending van het verdrag door Rusland werden herhaald in latere rapporten die in 2015, 2016, 2017 en 2018 door het Amerikaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken zijn gepubliceerd;

E.  overwegende dat de VS in 2017, ter gelegenheid van het 30-jarig bestaan van het INF‑verdrag, hadden aangekondigd dat zij in reactie op de niet-naleving van het verdrag door Rusland diplomatieke, militaire en economische stappen zouden ondernemen via de Speciale Controlecommissie (SVC) van het INF-verdrag, waarbij zij onder meer INF-conforme rakettechnologie zouden ontwikkelen die kan worden opgeschaald en sancties zouden opleggen aan Russische entiteiten die betrokken zijn bij de ontwikkeling van verboden kruisraketsystemen;

F.  overwegende dat president Trump op 20 oktober 2018 heeft aangekondigd dat de VS zich uit het verdrag zullen terugtrekken omdat Rusland het verdrag niet naleeft en China geen partij is bij het verdrag; overwegende dat de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Mike Pompeo, op 4 december 2018, na de bijeenkomst van de ministers van Buitenlandse Zaken van de NAVO, heeft aangekondigd dat de VS hebben vastgesteld dat Rusland een materiële inbreuk op het verdrag heeft gepleegd en dat de VS in reactie daarop hun verplichtingen binnen 60 dagen zullen opschorten tenzij Rusland het verdrag weer volledig en op controleerbare wijze naleeft;

G.  overwegende dat de ministers van Buitenlandse Zaken van de NAVO op 4 december 2018 hebben erkend dat Rusland inbreuken op het verdrag heeft gepleegd en Rusland hebben verzocht om het verdrag zo spoedig mogelijk opnieuw volledig en op controleerbare wijze na te leven;

H.  overwegend dat een eventuele stopzetting van het verdrag de spanningen tussen kernwapenstaten zou kunnen doen oplopen en zou kunnen leiden tot misverstanden en een nieuwe wapenwedloop;

I.  overwegende dat de niet-verlenging van belangrijke wapenbeheersingsverdragen zoals het Verdrag tussen de Verenigde Staten van Amerika en de Russische Federatie over maatregelen voor de verdere vermindering van strategische aanvalswapens (New START) ernstige schade zou toebrengen aan de internationale regelingen inzake wapenbeheersing die voor jarenlange stabiliteit op het gebied van kernwapens hebben gezorgd, en zou betekenen dat er niet langer wettelijke, verifieerbare grenzen worden gesteld aan de kernarsenalen;

J.  overwegende dat nucleaire proliferatie de veiligheidsrisico's vergroot; overwegende dat nucleaire proliferatie ook het risico vergroot dat kernwapens in de handen vallen van niet-overheidsactoren, zoals terroristische netwerken en organisaties;

K.  overwegende dat de winnaar van de Nobelprijs voor de vrede ICAN alle staten heeft opgeroepen om het Verdrag tot verbod van kernwapens te ratificeren;

1.  herinnert aan de ambitie van de EU om zich in te zetten voor de vrede in de wereld en dringt erop aan dat zij haar rol op het gebied van ontwapening en inspanningen op het gebied van non-proliferatie versterkt; wenst dat de EU zich met haar optreden en beleid inzet voor de handhaving van de internationale vrede en veiligheid en ondersteuning van de op regels gebaseerde internationale orde;

2.  spreekt zijn grote verontrusting uit over de aankondiging van de VS dat zij hun verplichtingen in het kader van het INF-verdrag zullen opschorten en binnen een periode van zes maanden uit het verdrag zullen stappen; is bezorgd dat dit ernstige risico's met zich meebrengt voor de veiligheid in de wereld en in de EU, en vreest dat dit zal leiden tot een verslechtering van de betrekkingen tussen kernwapenstaten;

3.  verzoekt Rusland aan te tonen dat het het verdrag volledig en op controleerbare wijze naleeft teneinde de door de VS en de NAVO geuite bezorgdheid weg te nemen en de voortzetting van het INF-verdrag mogelijk te maken;

4.  roept de VS en Rusland op hun diplomatieke inspanningen te verdubbelen om een constructieve dialoog aan te gaan die rekening houdt met de belangen en bekommernissen van beide partijen, en te goeder trouw de onderhandelingen voort te zetten om de handhaving van het INF-verdrag veilig te stellen vóór de VS zich in augustus 2019 daadwerkelijk uit het verdrag terugtrekken;

5.  dringt er bij de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid (VV/HV), Federica Mogherini, op aan de dialoog met de partijen bij het INF-verdrag aan te gaan om het wederzijds vertrouwen tussen de staten te herstellen; dringt er bij de Raad en de VV/HV op aan een door de EU geleid initiatief te lanceren om te ijveren voor de omzetting van het INF-verdrag in een multilateraal verdrag waarbij alle kernwapenstaten, en ten minste de Volksrepubliek China, betrokken zijn;

6.  verzoekt de VV/HV en de Commissie een gezamenlijke effectbeoordeling inzake de Europese veiligheid aan het Parlement voor te leggen indien de bescherming die het INF-verdrag de Unie en haar burgers biedt niet langer van toepassing is; onderstreept dat het sterk gekant is tegen een nieuwe wapenwedloop en hernieuwde militarisering op Europese bodem;

7.  verzoekt de VV/HV voorstellen te doen om de beschikbare expertise op het gebied van non-proliferatie en wapenbeheersing in de EU te versterken en ervoor te zorgen dat de EU een sterke en constructieve rol speelt bij de ontwikkeling en versterking van de mondiale op regels gebaseerde non-proliferatie-inspanningen en de architectuur voor wapenbeheersing en ontwapening;

8.  benadrukt dat de onzekere toekomst van het INF-verdrag andere overeenkomsten inzake wapenbeheersing niet op de helling mag zetten; dringt er met name bij de VS en Rusland op aan het New START-verdrag te verlengen vóór het in 2021 afloopt;

9.  meent dat een wereld zonder massavernietigingswapens een veiliger wereld zou zijn voor iedereen; herhaalt dat het zich ten volle wil inzetten voor het behoud van doeltreffende internationale regelingen voor wapenbeheersing, ontwapening en non-proliferatie als hoekstenen van de veiligheid in Europa en de wereld; benadrukt zijn volledige steun voor de VN-processen, het werk van het VN-Bureau voor ontwapeningszaken (Unoda) en de agenda voor ontwapening die door VN-secretaris-generaal António Guterres is gelanceerd; wijst nogmaals op zijn vastbeslotenheid om beleid te voeren dat erop gericht is vooruitgang te boeken bij de beperking en uitbanning van alle kernwapenarsenalen en een wereld zonder kernwapens tot stand te brengen;

10.  verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie, de Europese Dienst voor extern optreden, de lidstaten, de NAVO en de Verenigde Naties.

(1)

PB C 215 van 19.6.2018, blz. 202.

(2)

https://front.un-arm.org/documents/SG+disarmament+agenda_1.pdf

(3)

https://sustainabledevelopment.un.org/sdg16

(4)

https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%201657/v1657.pdf

(5)

https://www.state.gov/secretary/remarks/2019/02/288722.htm

(6)

https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_161122.htm

(7)

https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_162996.htm

(8)

http://www.icanw.org/campaign-news/us-withdrawal-inf-treaty-threatens-europe/

Laatst bijgewerkt op: 13 februari 2019Juridische mededeling