Postup : 2019/2574(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0130/2019

Předložené texty :

B8-0130/2019

Rozpravy :

PV 13/02/2019 - 20
CRE 13/02/2019 - 20

Hlasování :

PV 14/02/2019 - 10.16

Přijaté texty :

P8_TA(2019)0130

NÁVRH USNESENÍ
PDF 146kWORD 51k
Viz také společný návrh usnesení RC-B8-0128/2019
12.2.2019
PE635.355v01-00
 
B8-0130/2019

předložený na základě prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku

v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu


o budoucnosti smlouvy INF a důsledcích pro Evropskou unii (2019/2574(RSP))


Michael Gahler, Cristian Dan Preda, Sandra Kalniete, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Tunne Kelam, Eduard Kukan za skupinu PPE Group

Usnesení Evropského parlamentu o budoucnosti smlouvy INF a důsledcích pro Evropskou unii (2019/2574(RSP))  
B8-0130/2019

Evropský parlament,

–  s ohledem na Smlouvu o jaderných zbraních středního doletu (dále jen „smlouva INF“), kterou dne 8. prosince 1987 podepsali ve Washingtonu prezident USA Ronald Reagan a tehdejší generální tajemník ÚV KSSS Michail Gorbačov,

–  s ohledem na Zprávu o přijetí a dodržování dohod a závazků týkajících se kontroly zbraní, jejich nešíření a odzbrojení, již připravilo ministerstvo zahraničí USA,

–  s ohledem na prohlášení prezidenta USA Donalda Trumpa ze dne 21. října 2018, v němž hrozil, že Spojené státy od smlouvy INF odstoupí,

–  s ohledem na prohlášení prezidenta USA Trumpa ze dne 1. února 2019, v němž potvrdil, že Spojené státy od smlouvy INF odstoupí,

–  s ohledem na prohlášení prezidenta Ruské federace Vladimíra Putina ze dne 2. února 2019, v němž potvrdil, že ruská vláda pozastavuje účast Ruska na smlouvě INF,

–  s ohledem na prohlášení týkající se smlouvy INF, které vydali ministři zahraničí zemí NATO dne 4. prosince 2018 v Bruselu,

–  s ohledem na globální strategii EU z června 2016,

–  s ohledem na strategii EU proti šíření zbraní hromadného ničení ze dne 10. prosince 2003 a na Výroční zprávu o pokroku v provádění strategie Evropské unie proti šíření zbraní hromadného ničení (2017) ze dne 18. května 2018(1),

–  s ohledem na vyjádření místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Federicy Mogheriniové, která učinila na sedmé konferenci EU o nešíření a odzbrojení konané v Bruselu ve dnech 18. a 19. prosince 2018,

–  s ohledem na společné prohlášení o spolupráci mezi EU a NATO podepsané dne 10. července 2018 v Bruselu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro zahraniční věci o stavu politických vztahů mezi EU a Ruskem ze dne 8. února 2019;

–  s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že smlouva INF, kterou v roce 1987 podepsaly Spojené státy a Sovětský svaz, byla jedinou dohodou z období studené války, která od obou zemí požaduje, aby zničily, nejen omezily, svůj arzenál balistických střel a střel s plochou dráhou letu s doletem mezi 500 a 5500 km, odpalovaných ze země a vybavených jadernými a konvenčními hlavicemi, a zakazuje oběma stranám takové rakety vlastnit, vyrábět a testovat;

B.  vzhledem k tomu, že smlouva INF přispěla k zabránění strategické soutěži mezi USA a Sovětským svazem, přičemž pomohla budovat a posilovat stabilitu v období studené války; vzhledem k tomu, že nadále zůstává pilířem mezinárodního míru a stability, zejména v evropské bezpečnostní architektuře, a že má zásadní význam pro bezpečnost USA a jejich evropských spojenců;

C.  vzhledem k tomu, že v roce 2014 vydala americká vláda prezidenta Obamy prohlášení, že Rusko „porušuje své závazky podle smlouvy INF nevlastnit, nevyrábět a netestovat střely s plochou dráhou letu odpalované ze země s doletem 500 až 5500 km a nevlastnit a nevyrábět zařízení pro odpalování těchto střel“; vzhledem k tomu, že také následné zprávy ministerstva zahraničí USA z let 2015, 2016, 2016 a 2017 uváděly, že Rusko smlouvu soustavně porušuje;

D.  vzhledem k tomu, že v prosinci roku 2017, u příležitosti 30. výročí této smlouvy administrativa prezidenta Trumpa oznámila „integrovanou strategii“ diplomatických, vojenských a ekonomických opatření, jejichž cílem je, aby Rusko opět dosáhlo souladu s touto smlouvou; vzhledem k tomu, že tato opatření zahrnula diplomatické úsilí prostřednictvím zvláštní komise pro ověřování, zahájení vojenského výzkumného a rozvojového programu a hospodářských opatření vůči ruským subjektům, které se podílejí na vývoji a výrobě raket v rozporu se smlouvou;

E.  vzhledem k tomu, že dne 20. října 2018 prezident Trump oznámil, že Spojené státy smlouvu vypovědí z důvodu jejího porušování ze strany Ruska a z důvodu neúčasti Číny; vzhledem k tomu, že dne 4. prosince 2018 po zasedání ministrů zahraničí NATO ministr zahraničí USA Mike Pompeo oznámil, že USA mají důkazy o tom, že Rusko smlouvu zásadním způsobem porušuje, a že USA proto pozastaví plnění svých závazků, pokud Rusko ve lhůtě 60 dnů neobnoví plný a ověřitelný soulad se smlouvou;

F.  vzhledem k tomu, že v prosinci 2018 NATO vydalo prohlášení podporující zjištění Spojených států o tom, že Rusko závažně porušuje své povinnosti podle této smlouvy, a vyzvalo Rusko, aby začalo smlouvu okamžitě a v plném rozsahu ověřitelně plnit;

G.  vzhledem k tomu, že dne 1. února 2019 Spojené státy oznámily, že pozastaví plnění svých povinností v rámci smlouvy INF a zahájí proces odstoupení od této smlouvy, pokud Ruská federace ve lhůtě 180 dnů nezačne znovu plnit podmínky smlouvy; vzhledem k tomu, že dne 2. února 2019 Rusko přijalo podobné rozhodnutí o pozastavení své účasti na této smlouvě;

1.  znovu opakuje, že bude usilovat o zachování účinných mezinárodních systémů kontroly zbrojení, odzbrojení a nešíření, které jsou základem euroatlantické a globální bezpečnosti;

2.  důrazně odsuzuje Ruskou federaci za to, že smlouvu INF nadále porušuje a že neprojevuje žádnou ochotu k opětovnému dosažení souladu s touto smlouvou;

3.  vyzývá Ruskou federaci, aby prokázala plný a ověřitelný soulad se smlouvou, rozptýlilo tak obavy USA a NATO a umožnilo, aby smlouva INF zůstala v platnosti;

4.  uznává význam, který má plná transparentnost a dialog pro budování důvěry v provádění smlouvy INF a jakýchkoli jiných dohod, které podporují strategickou stabilitu a bezpečnost; vybízí, s ohledem na výše uvedené, k obnovení konstruktivního dialogu Spojených států a Ruské federace, a žádá, aby byla v dobré víře vedena jednání o účinných opatřeních týkajících se jaderného arzenálu obou zemí;

5.  vyjadřuje politování nad tím, že pozastavení uplatňování smlouvy INF může v nejhorším případě vést k ukončení současné strategické rovnováhy v Evropě a vyústit v možné závody ve zbrojení a v eskalaci napětí, což může mít neblahý vliv na evropskou bezpečnost a na strategickou stabilitu kontinentu;

6.  vyzývá místopředsedkyni Komise, vysokou představitelku, aby vypracovala společné posouzení hrozeb a analyzovala v něm dopady na bezpečnost EU a možné pokračování strategické rovnováhy, pokud by se smlouva INF stala nadbytečnou, což je nejpravděpodobnější vývoj, a aby včas informovala Parlament v souladu s článkem 36 Smlouvy o Evropské unii;

7.  vyzývá místopředsedkyni Komise, vysokou představitelku, aby byla členským státům nápomocna při vypracování společného postoje, který zaručí jak odrazení, tak uvolnění, v souvislosti se zprávou Výboru pro zahraniční věci o stavu politických vztahů mezi EU a Ruskem; vyzývá členské státy, aby, pokud by budoucí jednání mezi USA a Ruskou federací nepřinesla hmatatelné výsledky, zvážily možnosti, jak by samy obnovily strategickou jadernou rovnováhu na evropském kontinentě;

8.  vyzývá místopředsedkyni Komise, vysokou představitelku, aby iniciovala využití finančních i jiných prostředků EU a dohlížela na ně s cílem zlepšit znalostní základnu Unie s ohledem na lidskou kapacitu analyzovat hrozby vyplývající z jaderných zbraní; vyzývá místopředsedkyni Komise, vysokou představitelku, aby předložila prozíravé plány toho, jak lze předcházet neúmyslnému nebo náhodnému použití jaderných zbraní;

9.  naléhavě žádá místopředsedkyni Komise, vysokou představitelku, aby zahájila dialog s oběma signatářskými státy a zároveň jim předala odborné znalosti a zkušenosti EU v oblasti mediace, ve snaze o vyjednání nové dohody o zbraních mezi USA a Ruskou federací, jež by mohla zahrnout maximální úrovně nebo zeměpisná omezení pro použití jaderných zbraní;

10.  naléhavě vyzývá obě strany, aby prodloužily platnost nové dohody START z roku 2010, která má vypršet v roce 2021 a která omezuje počet strategických hlavic rozmístěných na každé straně na 1 550 kusů;

11.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, Evropské službě pro vnější činnost, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, vládám a parlamentům členských států, prezidentovi a členům Kongresu Spojených států, prezidentovi Ruské federace a členům ruské Státní dumy a Rady federace.

 

(1)

Úř. věst. C 172, 18.5.2018, s. 1.

Poslední aktualizace: 13. února 2019Právní upozornění