Postup : 2019/2574(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0131/2019

Předložené texty :

B8-0131/2019

Rozpravy :

PV 13/02/2019 - 20
CRE 13/02/2019 - 20

Hlasování :

PV 14/02/2019 - 10.16

Přijaté texty :


NÁVRH USNESENÍ
PDF 147kWORD 54k
12.2.2019
PE635.356v01-00
 
B8-0131/2019

předložený na základě prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku

v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu


o budoucnosti Smlouvy o likvidaci raket středního a kratšího doletu a důsledcích pro EU (2019/2574(RSP))


Helmut Scholz, Merja Kyllönen, Takis Hadjigeorgiou, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Marisa Matias, Kateřina Konečná, Paloma López Bermejo, Eleonora Forenza, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Sabine Lösing, Luke Ming Flanagan za skupinu GUE/NGL

Usnesení Evropského parlamentu o budoucnosti Smlouvy o likvidaci raket středního a kratšího doletu a důsledcích pro EU (2019/2574(RSP))  
B8-0131/2019

Evropský parlament,

–  s ohledem na své usnesení ze dne 27. října 2016 o jaderné bezpečnosti a nešíření jaderných zbraní(1),

–  s ohledem na článek VI Smlouvy o nešíření jaderných zbraní (dále jen „smlouva NPT“), který státům vlastnícím jaderné zbraně ukládá, aby jednání o jaderném odzbrojení vedly v duchu dobré vůle,

–  s ohledem na Agendu OSN pro odzbrojení;

–  s ohledem na cíl udržitelného rozvoje č. 16, který usiluje o podporu mírových a inkluzivních společností pro udržitelný růst,

–  s ohledem na Smlouvu o likvidaci raket středního a kratšího doletu (dále jen „smlouva INF“) uzavřenou dne 8. prosince 1987 mezi Spojenými státy americkými a Svazem sovětských socialistických republik (SSSR),

–  s ohledem na prohlášení ministra zahraničí USA ze dne 2. února 2019 o úmyslu vypovědět smlouvu INF(2),

–  s ohledem na příslušná prohlášení organizací občanské společnosti, zejména Mezinárodní kampaně za zrušení jaderných zbraní, oceněné Nobelovou cenou míru za rok 2017, která dne 1. února 2019 vydala prohlášení nazvané „Vypovězení smlouvy INF Spojenými státy ohrožuje Evropu (a celý svět)“(3),

–  s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že smlouva INF má pro evropskou bezpečnost zásadní význam; vzhledem k tomu, že po obou smluvních stranách požaduje, aby zničily svůj arzenál balistických střel a střel s plochou dráhou letu vybavených jadernými a konvenčními hlavicemi s doletem od 500 do 5500 km, a zakazuje jim takové rakety vlastnit, vyrábět a testovat; vzhledem k tomu, že toto ujednání zajistilo zničení téměř 2 700 raket středního a kratšího doletu;

B.  vzhledem k tomu, že smlouva INF přispěla k zajištění a upevňování stability v době studené války, neboť se díky ní výrazně snížil počet raket rozmístěných v Evropě, což vedlo k tomu, že Evropa měla z úspěšného plnění této smlouvy největší prospěch;

C.  vzhledem k tomu, že USA i Rusko se navzájem obviňují z porušení uvedené smlouvy; vzhledem k tomu, že obě strany nevyužily možnosti řešit své vzájemné výhrady skrze diplomatické rozhovory; vzhledem k tomu, že nebyl svolán zvláštní výbor pro ověřování, který byl na základě smlouvy zřízen mimo jiné s cílem řešit výhrady ohledně jejího dodržování; vzhledem k tomu, že Rusko nedávno vybídlo odborníky z USA k prověření možných porušení smlouvy a k výměně názorů;

D.  vzhledem k tomu, že USA v červnu 2002 odstoupily od Smlouvy o omezení protiraketové obrany; vzhledem k tomu, že od té doby došlo k rozmístění nových systémů protiraketové obrany ve východní Evropě;

E.  vzhledem k tomu, že dne 20. října 2018 prezident Trump oznámil, že USA smlouvu INF vypoví z důvodu, že ji Rusko porušuje a Čína není její smluvní stranou; vzhledem k tomu, že ačkoli Rusko prohlásilo, že má zájem na zachování závaznosti této smlouvy, rovněž zveřejnilo plán na vyvázání se ze smlouvy;

F.  vzhledem k tomu, že ohlášený záměr USA odstoupit od smlouvy INF rovněž vyvolává otázky ohledně možné spolupráce mezi USA a Ruskem na prodloužení platnosti nové Smlouvy o omezení strategických zbraní (dále jen „smlouva New START“) poté, co její platnost vyprší v roce 2021; vzhledem k tomu, že neprodloužení platnosti smlouvy New START by vážně oslabilo mezinárodní systém kontroly zbraní, který ve vztahu k jaderním zbraním zajistil desetiletí trvající stabilitu;

G.  vzhledem k tomu, že smlouva INF je základním prvkem pro zachování celosvětové strategické stability, světového míru a regionální bezpečnosti; vzhledem k tomu, že udržení platnosti uvedené smlouvy by přispělo k úsilí o zachování dalších stávajících úmluv o kontrole zbraní a odzbrojení, včetně smlouvy New START, jakož i k vytvoření příznivějších podmínek pro jednání o omezení zbraní, jejich nešíření a odzbrojení;

H.  vzhledem k tomu, že se Evropa a svět nachází na křižovatce před možností zachovat systém kontroly jaderných zbraní a odzbrojení, nebo čelit novým závodům ve zbrojení;

1.  je hluboce znepokojen záměrem USA odstoupit od smlouvy INF a vyvázat se ze svých závazků přijatých na jejím základě; připomíná, že tento krok ohrozí bezpečnost a mír v Evropě i ve světě, vystupňuje vojenské soupeření a povede ke zhoršení vztahů mezi státy vybavenými jadernými zbraněmi;

2.  vyzývá USA a Rusko, aby obnovily úsilí o vyřešení pochybností ohledně dodržování smlouvy za pomoci ověřovacího mechanismu vymezeného ve smlouvě a také prostřednictvím jednání; naléhavě vyzývá obě strany, aby smlouvu INF zachovaly a posílily ji skrze plné a přísné dodržování jejích ustanovení;

3.  vyzývá Rusko a USA k obnovení konstruktivního dialogu s cílem snížit napětí, prohloubit mezinárodní bezpečnost a stabilitu a pokročit ve snižování počtu jaderných zbraní; vyzývá obě strany, aby vytvořily dodatečné nástroje ke spolupráci za účelem prohloubení vzájemné důvěry a snížení pravděpodobnosti, že dojde k mylnému výkladu nebo nedorozumění;

4.  zdůrazňuje, že nejistá budoucnost smlouvy INF by neměla mít negativní vliv na jiné dohody o kontrole zbraní; naléhavě vyzývá USA a Rusko, aby prodloužily platnost smlouvy New START, dříve než v roce 2021 vyprší;

5.  je hluboce znepokojen tím, že odstoupení od smlouvy INF může z Evropy učinit místo jaderného střetu mezi Ruskem a USA; důrazně odmítá veškeré strategické koncepce vycházející z logiky odstrašení, jež v minulém století svět dovedly na pokraj jaderné války;

6.  vyzývá EU a její členské státy, aby sehrály roli zprostředkovatele a usnadnily dialog o regionální a celosvětové stabilitě, jaderném odzbrojení a nešíření jaderných zbraní, který bude zaměřen na dosažení výsledků; vyzývá EU, aby zahájila jednání za účelem vytvoření evropského mírového uspořádání, které zaručí bezpečnost pro všechny, mimo jiné i pro státy ve společném sousedství EU a Ruska, a které bude usilovat o odzbrojení, upevnění demokracie a právního státu a zároveň bude zaručovat všechna lidská práva, usnadňovat navazování kontaktů v rámci občanské společnosti a taktéž podporovat obchodní a hospodářskou spolupráci; je toho názoru, že OBSE by mohla představovat vhodné fórum pro zahájení takových jednání;

7.  vyjadřuje závažné obavy z toho, že v Evropě hrozí opětovné zahájení závodů v jaderném zbrojení; důrazně odmítá jakýkoli plán na opětovné rozmístění jaderných zbraní v Evropě a vyzývá k okamžitému stažení jaderných zbraní USA z Německa, Itálie, Belgie a Nizozemska; důrazně se ohrazuje vůči neustávajícímu posilování vojenských kapacit v Evropě a žádá, aby byly tyto nové závody ve zbrojení ukončeny;

8.  vyzývá EU a její členské státy, aby z jaderného odzbrojení učinily prioritu v rámci zahraniční a bezpečností politiky; naléhavě žádá členské státy, aby podepsaly a ratifikovaly Úmluvu OSN o zákazu jaderných zbraní;

9.  staví se kriticky k tomu, že státy vlastnící jaderné zbraně i nadále modernizují své arzenály, otálejí se snižováním počtu svých jaderných zbraní či s jejich odstraňováním a že se řídí vojenskou doktrínou jaderného odstrašování; vyzývá státy vlastnící jaderné zbraně, aby okamžitě zastavily zdokonalování, vývoj, výrobu a vytváření zásob jaderných hlavic a jejich nosičů, a vyjadřuje znepokojení nad tím, že tento vývoj vystavuje smlouvu NPT riziku;

10.  naléhavě vyzývá všechny státy vlastnící jaderné zbraně, aby vstoupily do dvoustranných a vícestranných jednání o jaderném odzbrojení;

11.  připomíná, že vytvoření světa beze zbraní hromadného ničení je jediným způsobem, jak zabránit potenciálně největší člověkem zapříčiněné katastrofě; znovu opakuje, že bude usilovat o zachování účinných mezinárodních systémů kontroly zbraní, jejich nešíření a odzbrojení jakožto základu celosvětové a evropské bezpečnosti; zdůrazňuje svou plnou podporu procesům v rámci OSN, činnosti Úřadu OSN pro otázky odzbrojení a Agendě pro odzbrojení, kterou zahájil generální tajemník OSN António Guterres; opětovně zdůrazňuje svůj závazek provádět politiku, jejímž cílem je dosáhnout pokroku na cestě k omezení a likvidaci veškerého jaderného arzenálu a vytvoření světa bez jaderných zbraní;

12.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, Evropské službě pro vnější činnost, členským státům a OSN.

 

(1)

Úř. věst. C 215, 19.6.2018, s. 202.

(2)

https://www.state.gov/secretary/remarks/2019/02/288722.htm

(3)

http://www.icanw.org/campaign-news/us-withdrawal-inf-treaty-threatens-europe/

Poslední aktualizace: 13. února 2019Právní upozornění