Menetlus : 2019/2541(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B8-0139/2019

Esitatud tekstid :

B8-0139/2019

Arutelud :

Hääletused :

PV 13/03/2019 - 19.11

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2019)0199

<Date>{21/02/2019}21.2.2019</Date>
<NoDocSe>B8‑0139/2019</NoDocSe>
PDF 180kWORD 60k

<TitreType>RESOLUTSIOONI ETTEPANEK</TitreType>

<TitreRecueil>vastavalt kodukorra artikli 106 lõigetele 2 ja 3</TitreRecueil>


<Titre>komisjoni rakendusmääruse eelnõu kohta, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) nr 540/2011 seoses toimeainete abamektiini, Bacillus subtilis’e ((Cohn 1872) tüvi QST 713, identne tüvega AQ 713), Bacillus thuringiensis subsp. aizawai, Bacillus thuringiensis subsp. israeliensis’e, Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki, Beauveria bassiana, benfluraliini, klodinafopi, klopüraliidi, Cydia pomonella Granulovirus’e (CpGV), tsüprodiniili, dikloroprop‑P, epoksikonasooli, fenpüroksimaadi, fluasinaami, flutolaniili, fosetüüli, Lecanicillium muscarium’i, mepanipüriimi, mepikvaadi, Metarhizium anisopliae var. anisopliae, metkonasooli, metrafenooni, Phlebiopsis gigantea, pirimikarbi, Pseudomonas chlororaphis’e (tüvi MA 342), pürimetaniili, Pythium oligandrum’i, rimsulfurooni, spinosaadi, Streptomyces K61, tiaklopriidi, metüültolklofossi, Trichoderma asperellum’i, Trichoderma atroviride, Trichoderma gamsii, Trichoderma harzianum’i, triklopüüri, trineksapaki, tritikonasooli, Verticillium albo-atrum’i ja tsiraami heakskiidu kehtivusaja pikendamisega</Titre>

<DocRef>(D060042/02 – 2019/2541(RSP))</DocRef>


<Commission>{ENVI}Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon</Commission>

Vastutavad parlamendiliikmed: <Depute>Sylvie Goddyn, Karin Kadenbach, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Anja Hazekamp</Depute>


B8‑0139/2019

Euroopa Parlamendi resolutsioon komisjoni rakendusmääruse eelnõu kohta, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) nr 540/2011 seoses toimeainete abamektiini, Bacillus subtilis’e ((Cohn 1872) tüvi QST 713, identne tüvega AQ 713), Bacillus thuringiensis subsp. aizawai, Bacillus thuringiensis subsp. israeliensis’e, Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki, Beauveria bassiana, benfluraliini, klodinafopi, klopüraliidi, Cydia pomonella Granulovirus’e (CpGV), tsüprodiniili, dikloroprop‑P, epoksikonasooli, fenpüroksimaadi, fluasinaami, flutolaniili, fosetüüli, Lecanicillium muscarium’i, mepanipüriimi, mepikvaadi, Metarhizium anisopliae var. anisopliae, metkonasooli, metrafenooni, Phlebiopsis gigantea, pirimikarbi, Pseudomonas chlororaphis’e (tüvi MA 342), pürimetaniili, Pythium oligandrum’i, rimsulfurooni, spinosaadi, Streptomyces K61, tiaklopriidi, metüültolklofossi, Trichoderma asperellum’i, Trichoderma atroviride, Trichoderma gamsii, Trichoderma harzianum’i, triklopüüri, trineksapaki, tritikonasooli, Verticillium albo-atrum’i ja tsiraami heakskiidu kehtivusaja pikendamisega

(D060042/02 – 2019/2541(RSP))

 

Euroopa Parlament,

 võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. oktoobri 2009. aasta direktiivi 2009/128/EÜ, millega kehtestatakse ühenduse tegevusraamistik pestitsiidide säästva kasutamise saavutamiseks[1],

 võttes arvesse komisjoni rakendusmääruse eelnõud, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) nr 540/2011 seoses toimeainete abamektiini, Bacillus subtilis’e ((Cohn 1872) tüvi QST 713, identne tüvega AQ 713), Bacillus thuringiensis subsp. aizawai, Bacillus thuringiensis subsp. israeliensis’e, Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki, Beauveria bassiana, benfluraliini, klodinafopi, klopüraliidi, Cydia pomonella Granulovirus’e (CpGV), tsüprodiniili, dikloroprop‑P, epoksikonasooli, fenpüroksimaadi, fluasinaami, flutolaniili, fosetüüli, Lecanicillium muscarium’i, mepanipüriimi, mepikvaadi, Metarhizium anisopliae var. anisopliae, metkonasooli, metrafenooni, Phlebiopsis gigantea, pirimikarbi, Pseudomonas chlororaphis’e (tüvi MA 342), pürimetaniili, Pythium oligandrum’i, rimsulfurooni, spinosaadi, Streptomyces K61, tiaklopriidi, metüültolklofossi, Trichoderma asperellum’i, Trichoderma atroviride, Trichoderma gamsii, Trichoderma harzianum’i, triklopüüri, trineksapaki, tritikonasooli, Verticillium albo-atrum’i ja tsiraami heakskiidu kehtivusaja pikendamisega (D060042/02),

 võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. oktoobri 2009. aasta määrust (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite turulelaskmise ja nõukogu direktiivide 79/117/EMÜ ja 91/414/EMÜ kehtetuks tunnistamise kohta[2], eriti selle artikli 17 esimest lõiku,

 võttes arvesse komisjoni määruse (EL) nr 1107/2009 kohaselt 2017. aasta oktoobris koostatud tiaklopriidi heakskiidu pikendamise hindamisaruannet[3],

 võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 2011. aasta määruse (EL) nr 182/2011 (millega kehtestatakse eeskirjad ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad liikmesriikide läbiviidava kontrolli mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni rakendamisvolituste teostamise suhtes)[4] artikleid 11 ja 13,

 võttes arvesse keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni resolutsiooni ettepanekut,

 võttes arvesse kodukorra artikli 106 lõikeid 2 ja 3,

Taust

A. arvestades, et tiaklopriidi kasutamine insektitsiidina kiideti heaks 1. jaanuaril 2005;

B. arvestades, et komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 844/2012[5] kohane tiaklopriidi heakskiidu pikendamise menetlus käib alates 2015. aastast ja hõlmab nõutavat kolmeaastast etteteatamisaega; arvestades, et praegune heakskiidu kehtivusaeg lõpeb 30. aprillil 2019;

C. arvestades, et toimeaine tiaklopriidi heakskiidu kehtivusaega on juba pikendatud komisjoni rakendusmäärusega (EL) 2018/524[6];

D. arvestades, et komisjon ei ole selgitanud teise pikendamise põhjuseid, peale avalduse, et „[k]una kõnealuste toimeainete [sealhulgas tiaklopriidi] hindamine on taotlejatest sõltumatutel põhjustel hilinenud, aegub nende toimeainete heakskiit tõenäoliselt enne selle pikendamist käsitleva otsuse vastuvõtmist“;

E. arvestades, et määruse (EÜ) nr 1107/2009 eesmärk on tagada nii inimeste kui ka loomade tervise ja keskkonna kaitse kõrge tase ning samal ajal kaitsta liidu põllumajanduse konkurentsivõimet; arvestades, et erilist tähelepanu tuleks pöörata haavatavate elanikkonnarühmade, sealhulgas rasedate, imikute ja laste kaitsele;

F. arvestades, et kohaldada tuleks ettevaatuspõhimõtet, ja arvestades, et määruses (EÜ) nr 1107/2009 märgitakse, et taimekaitsevahendite koostises tuleks kasutada ainult selliseid aineid, mille puhul on tõendatud, et need on taimekasvatusele selgelt kasulikud ning nende kasutamine ei avalda eeldatavalt kahjulikku mõju inimeste ja loomade tervisele ega lubamatut mõju keskkonnale;

G. arvestades, et määruses (EÜ) nr 1107/2009 sedastatakse, et toimeainete heakskiitmise kiirendamiseks tuleks eri menetlusetappidele määrata ranged tähtajad, mida ei ole ilmselgelt veel tehtud;

H. arvestades, et määruses (EÜ) nr 1107/2009 viidatakse, et ohutuse huvides peaks toimeaine heakskiidu kehtivusaeg olema ajaliselt piiratud; arvestades, et heakskiidu kehtivusaeg peaks olema proportsionaalne selliste ainete kasutamisest tulenevate võimalike ohtudega, kuid et sellisest proportsionaalsusest on ilmselgelt puudus;

I. arvestades, et toimeaine tiaklopriid on tsüanorühmaga neonikotinoid, mida kasutatakse laialdaselt selleks, et asendada klotianidiini, imidaklopriidi ja tiametoksaami, mille kasutamine mujal kui kasvuhoonetes on liidus keelatud;

J. arvestades, et tiaklopriidil põhinevaid vahendeid pihustatakse põldudele palju rohkem kui varem kasutatud aineid klotianidiini, imidaklopriidi ja tiametoksaami;

K. arvestades, et tiaklopriidil põhinevaid vahendeid lubatakse kasutada põldudel õitsemisperioodil, sest eeldatavasti kahjustavad need tolmeldajaid vähem;

Endokriinfunktsiooni kahjustavad omadused

L. arvestades, et mitmes hiljutises uuringus viidatakse sellele, et tiaklopriidil on endokriinfunktsiooni kahjustav toime[7], genotoksiline ja tsütotoksiline toime[8],[9], mõju neuroloogilisele arengule ning neurotoksiline[10] ja immunotoksiline toime[11];

M. arvestades, et ELi pestitsiidide andmebaasis[12] peetakse toimeainet tiaklopriidi endokriinfunktsiooni kahjustavate omadustega ja asendust vajavaks aineks;

N. arvestades, et Euroopa Kemikaaliamet on toimeaine tiaklopriidi liigitanud ja märgistanud järgmiselt: „eeldatavasti inimesele kantserogeenne aine ja oletatavasti inimesele reproduktiivtoksiline aine“;

O. arvestades, et Euroopa Toiduohutusamet avaldas tiaklopriidi ohtliku toime kohta inimeste tervisele muret tekitavad ja lõplikud järeldused 2017. aasta oktoobris avaldatud tiaklopriidi heakskiidu pikendamise hindamisaruandes, mis esitati avalikkusega konsulteerimiseks[13];

P. arvestades, et keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni 16. juuni 2016. aasta kohtumisel selgitas volinik Andriukaitis, et juhul kui endokriinfunktsiooni kahjustavate kemikaalide kriteeriumide osas on kahtlusi, jääb peale ettevaatuspõhimõte;

Q. arvestades, et Prantsusmaa keskkonnaamet ANSES esitas neonikotinoide käsitlevas 2018. aasta mai aruandes toimeaine tiaklopriidi kohta ebasoodsa arvamuse[14],[15],[16];

R. arvestades, et Prantsusmaa keelas tiaklopriidi kasutamise alates 2018. aasta septembrist selle eeldatava kantserogeense toime tõttu;

Oht bioloogilisele mitmekesisusele

S. arvestades, et tiaklopriid võib olla meemesilastele sama toksiline kui imidaklopriid ja tiametoksaam[17];

T. arvestades, et tiaklopriid võib kahjustada meemesilaste õppimisvõimet ja mälu ning seega nende kolooniate elujõulisust[18]; arvestades, et hiljutiste teadusandmete[19] kohaselt põhjustab meemesilaste krooniline kokkupuude põldudel väikeses kontsentratsioonis toimeainega tiaklopriid märkimisväärset subletaalset toimet, nagu nende putukate korjealase käitumise, teabevahetus- ja navigatsioonihäired, mis võib tõstatada küsimuse toimeaine tiaklopriidi kasutamise tegeliku vastavuse kohta Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 396/2005[20];

U. arvestades, et lisaks neonikotinoidide juba teadaolevatele kõrvaltoimetele tolmeldajatele on hiljutistes teadusväljaannetes[21] tõendatud, et toimeaine tiaklopriid kahjustab meemesilaste immunoloogilist vastupanuvõimet, mis on juba niigi märgatavalt nõrgenenud;

V. arvestades, et toksilisus tolmeldajatele on suurenenud mitme pestitsiidi ja insektitsiidi, sealhulgas tiaklopriidi kasutamisest tuleneva nn kokteiliefekti tõttu[22];

1. on seisukohal, et komisjoni rakendusmääruse eelnõu ületab määruses (EÜ) nr 1107/2009 sätestatud rakendamisvolitusi;

2. on seisukohal, et otsus tiaklopriidi registreerimise kohta ei ole põhjendatud, kuna puuduvad piisavad tõendid selle kohta, et välditakse lubamatuid riske loomadele, toiduohutusele ja tolmeldajatele;

3. on seisukohal, et komisjoni rakendusmääruse eelnõu ei põhine tungival vajadusel toimeaine tiaklopriidi kasutamise järele liidu põllumajanduses;

4. on seisukohal, et komisjoni rakendusmääruse eelnõu on vastuolus ettevaatuspõhimõttega;

5. peab asjakohaseks, et komisjon pakub selle asemel meemesilaste jaoks välja eristaatuse, mille puhul võetakse arvesse asjaolu, et tolmeldajad on asendamatud säästvas põllumajanduses, põllukultuuride tootmises ja samal ajal teistele mets- ja toiduloomadele, ning et komisjon esitab seda arvestades ettepaneku muuta, ühtlustada ja suurendada asjakohaste määruste sidusust eesmärgiga tagada meemesilaste ja teiste tolmeldajate kõrgetasemeline kaitse;

6. palub komisjonil rakendusmääruse eelnõu tagasi võtta ja esitada keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjonile uus eelnõu, milles võetakse arvesse toimeaine tiaklopriidi kroonilist toimet meemesilastele, inimeste ja loomade tervisele ning keskkonnale;

7. palub komisjonil viivitamata keelata neonikotinoidide klassi kuuluvad toimeained või sama toimega ained, sealhulgas tiaklopriid;

8. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele.

[1] ELT L 309, 24.11.2009, lk 71.

[2] ELT L 309, 24.11.2009, lk 1.

[3] Komisjoni määruse (EL) nr 1107/2009 kohaselt koostatud pikendamise hindamisaruanne, Tiaklopriid, köide 1, oktoober 2017, https://www.efsa.europa.eu/en/consultations/call/180123

[4] ELT L 55, 28.2.2011, lk 13.

[5] Komisjoni 18. septembri 2012. aasta rakendusmäärus (EL) nr 844/2012, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) nr 1107/2009 (taimekaitsevahendite turulelaskmise kohta) ette nähtud toimeainete heakskiidu pikendamise menetluse rakendamiseks vajalikud sätted (ELT L 252, 19.9.2012, lk 26).

[6] Komisjoni 28. märtsi 2018. aasta rakendusmäärus (EL) 2018/524, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) nr 540/2011 seoses toimeainete Bacillus subtilis’e ((Cohn 1872) tüvi QST 713, identne tüvega AQ 713), klodinafopi, klopüraliidi, tsüprodiniili, diklorprop-P, fosetüüli, mepanipüriimi, metkonasooli, metrafenooni, pirimikarbi, Pseudomonas chlororaphis’e tüve MA 342, pürimetaniili, kinoksüfeeni, rimsulfurooni, spinosaadi, tiaklopriidi, tiametoksaami, tiraami, metüültolklofossi, triklopüüri, trineksapaki, tritikonasooli ja tsiraami heakskiidu kehtivusaja pikendamisega (ELT L 88, 4.4.2018, lk 4).

[7] „Effects of commercial formulations of deltamethrin and/or thiacloprid on thyroid hormone levels in rat serum“ (Deltametriini ja/või tiaklopriidi valmistoodete toime kilpnäärmehormooni sisaldusele roti seerumis). Sekeroglu, V., 2014, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22677783

[8] „In vitro investigation of the genotoxic and cytotoxic effects of thiacloprid in cultured human peripheral blood lymphocytes“ (In vitro katsed tiaklopriidi genotoksilise ja tsütotoksilise toime uurimiseks inimese perifeerse verekülvi lümfotsüütides). Kocaman, A. Y., 2014, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22730181

[9] „Investigation of the genotoxic and cytotoxic effects of widely used neonicotinoid insecticides in HepG2 and SH-SY5Y cells“ (Uuring laialdaselt kasutatavate neonikotinoididest insektitsiidide genotoksilise ja tsütotoksilise toime kohta HepG2 ja SH-SY5Y rakkudele). Şenyildiz, M., 2018, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29591886

[10] „A critical review of neonicotinoid insecticides for developmental neurotoxicity“ (Kriitiline analüüs neonikotinoididest insektitsiidide neurotoksilise toime kohta arengule). Sheets, L. P., 2015, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4732412/

[11] „Effects of thiacloprid, deltamethrin and their combination on oxidative stress in lymphoid organs, polymorphonuclear leukocytes and plasma of rats“ (Tiaklopriidi, deltametriini ja nende kombinatsioonide toime oksüdatiivsele stressile rottide lümfisüsteemi organites, polümorfonukleaarsetes leukotsüütides ja vereplasmas). Birsen Aydin, 2011, https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0048357511000617

[14] „Risques et bénéfices relatifs des alternatives aux produits phytopharmaceutiques comportant des néonicotinoïdes, Tome 1 – Rapport du groupe de travail Identification des alternatives aux usages autorisés des néonicotinoïdes“. Rapport d’expertise collective, mai 2018, https://www.anses.fr/fr/system/files/PHYTO2016SA0057Ra-Tome1.pdf

[15] „Risques et bénéfices relatifs des alternatives aux produits phytopharmaceutiques comportant des néonicotinoïdes, Tome 2 – Rapport sur les indicateurs de risque“. Rapport d’expertise collective, mai 2018, https://www.anses.fr/fr/system/files/PHYTO2016SA0057Ra-Tome2.pdf

[16] „Risques et bénéfices relatifs des alternatives aux produits phytopharmaceutiques comportant des néonicotinoïdes, Tome 3 – Rapport d’appui scientifique et technique sur l’impact agricole“. Rapport d’expertise collective, mai 2018, https://www.anses.fr/fr/system/files/PHYTO2016SA0057Ra-Tome3.pdf

[20] Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. veebruari 2005. aasta määrus (EÜ) nr 396/2005 taimses ja loomses toidus ja söödas või nende pinnal esinevate pestitsiidide jääkide piirnormide ja nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ muutmise kohta (ELT L 70, 16.3.2005, lk 1).

[22] Traynor, K. S., Pettis, J. S., Tarpy, D. R., Mullin, C. A., Frazier, J. L., Frazier, M., van Engeldsorp, D., „In-hive Pesticide Exposome: Assessing risks to migratory honey bees from in-hive pesticide contamination in the Eastern United States“ (Mesilate eksposoom pestitsiididele: Ameerika Ühendriikide idapiirkonnas pestitsiididega saastunud rändmesilate meemesilastele avalduvate ohtude hindamine), Scientific Reports 6, 15. september 2016, http://www.nature.com/articles/srep33207

Viimane päevakajastamine: 8. märts 2019Õigusalane teave