Postupak : 2019/2541(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : B8-0139/2019

Podneseni tekstovi :

B8-0139/2019

Rasprave :

Glasovanja :

PV 13/03/2019 - 19.11

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2019)0199

<Date>{21/02/2019}21.2.2019</Date>
<NoDocSe>B8-0139/2019</NoDocSe>
PDF 186kWORD 56k

<TitreType>PRIJEDLOG REZOLUCIJE</TitreType>

<TitreRecueil>podnesen u skladu s člankom 106. stavcima 2. i 3. Poslovnika</TitreRecueil>


<Titre>o nacrtu Provedbene uredbe Komisije o izmjeni Provedbene uredbe (EU) br. 540/2011 u pogledu produljenja roka važenja odobrenja aktivnih tvari abamektin, Bacillus subtilis (Cohn 1872) soj QST 713, Bacillus thuringiensis subsp. Aizawai, Bacillus thuringiensis subsp. israeliensis, Bacillus thuringiensis subsp. Kurstaki, Beauveria bassiana, benfluralin, klodinafop, klopiralid, Cydia pomonella Granulovirus (CpGV), ciprodinil, diklorprop-P, epoksikonazol, fenpiroksimat, fluazinam, flutolanil, fosetil, Lecanicillium muscarium, mepanipirim, mepikvat, Metarhizium anisopliae var. anisopliae, metkonazol, metrafenon, Phlebiopsis gigantea, pirimikarb, Pseudomonas chlororaphis soj MA 342, pirimetanil, Pythium oligandrum, rimsulfuron, spinosad, Streptomyces K61, tiakloprid, tolklofos-metil, Trichoderma asperellum, Trichoderma atroviride, Trichoderma gamsii, Trichoderma harzianum, triklopir, trineksapak, tritikonazol, Verticillium albo-atrum i ziram</Titre>

<DocRef>(D060042/2 – 2019/2541(RSP))</DocRef>


<Commission>{ENVI}Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane</Commission>

Nadležni zastupnici: <Depute>Sylvie Goddyn, Karin Kadenbach, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Anja Hazekamp</Depute>


B8-0139/2019

Rezolucija Europskog parlamenta o nacrtu Provedbene uredbe Komisije o izmjeni Provedbene uredbe (EU) br. 540/2011 u pogledu produljenja roka važenja odobrenja aktivnih tvari abamektin, Bacillus subtilis (Cohn 1872) soj QST 713, Bacillus thuringiensis subsp. Aizawai, Bacillus thuringiensis subsp. israeliensis, Bacillus thuringiensis subsp. Kurstaki, Beauveria bassiana, benfluralin, klodinafop, klopiralid, Cydia pomonella Granulovirus (CpGV), ciprodinil, diklorprop-P, epoksikonazol, fenpiroksimat, fluazinam, flutolanil, fosetil, Lecanicillium muscarium, mepanipirim, mepikvat, Metarhizium anisopliae var. anisopliae, metkonazol, metrafenon, Phlebiopsis gigantea, pirimikarb, Pseudomonas chlororaphis soj MA 342, pirimetanil, Pythium oligandrum, rimsulfuron, spinosad, Streptomyces K61, tiakloprid, tolklofos-metil, Trichoderma asperellum, Trichoderma atroviride, Trichoderma gamsii, Trichoderma harzianum, triklopir, trineksapak, tritikonazol, Verticillium albo-atrum i ziram

(D060042/2 – 2019/2541(RSP))

 

Europski parlament,

 uzimajući u obzir Direktivu 2009/128/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o uspostavi okvira za djelovanje Zajednice u postizanju održive upotrebe pesticida[1],

 uzimajući u obzir nacrt Provedbene uredbe Komisije o izmjeni Provedbene uredbe (EU) br. 540/2011 u pogledu produljenja roka važenja odobrenja aktivnih tvari abamektin, Bacillus subtilis (Cohn 1872) soj QST 713, Bacillus thuringiensis subsp. Aizawai, Bacillus thuringiensis subsp. israeliensis, Bacillus thuringiensis subsp. Kurstaki, Beauveria bassiana, benfluralin, klodinafop, klopiralid, Cydia pomonella Granulovirus (CpGV), ciprodinil, diklorprop-P, epoksikonazol, fenpiroksimat, fluazinam, flutolanil, fosetil, Lecanicillium muscarium, mepanipirim, mepikvat, Metarhizium anisopliae var. anisopliae, metkonazol, metrafenon, Phlebiopsis gigantea, pirimikarb, Pseudomonas chlororaphis soj MA 342, pirimetanil, Pythium oligandrum, rimsulfuron, spinosad, Streptomyces K61, tiakloprid, tolklofos-metil, Trichoderma asperellum, Trichoderma atroviride, Trichoderma gamsii, Trichoderma harzianum, triklopir, trineksapak, tritikonazol, Verticillium albo-atrum i ziram (D060042/02),

 uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja i stavljanju izvan snage direktiva Vijeća 79/117/EEZ i 91/414/EEZ[2], a posebno njezin članak 17. prvi stavak,

 uzimajući u obzir Izvješće o procjeni produljenja iz listopada 2017. pripremljeno u skladu s Uredbom Komisije (EU) br. 1107/2009 o tiaklopridu[3],

 uzimajući u obzir članke 11. i 13. Uredbe (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. o utvrđivanju pravila i općih načela u vezi s mehanizmima nadzora država članica nad izvršavanjem provedbenih ovlasti Komisije[4],

 uzimajući u obzir prijedlog rezolucije Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane,

 uzimajući u obzir članak 106. stavke 2. i 3. Poslovnika,

Uvođenje konteksta

A. budući da je tiakloprid  od 1. siječnja 2005. odobren za uporabu kao insekticid;

B. budući da je od 2015. u tijeku postupak za obnovu odobrenja tiakloprida u skladu s Provedbenom uredbom Komisije (EU) br. 844/2012[5] i uključuje potrebu da se obnova zatraži tri godine prije isteka odobrenja; budući da aktualni rok važenja odobrenja istječe 30. travnja 2019.;

C. budući da je Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2018/524[6] rok važenja odobrenja aktivne tvari tiakloprid već produljen;

D. budući da Komisija nije objasnila razloge za drugo produljenje, osim sljedeće izjave: „Budući da je ocjenjivanje tih tvari [uključujući tiakloprid]odgođeno zbog razloga koji su izvan kontrole podnositelja zahtjeva, odobrenje tih aktivnih tvari vjerojatno će isteći prije donošenja odluke o njihovu produljenju.”;

E. budući da je svrha Uredbe (EZ) br. 1107/2009 osigurati visoku razinu zaštite zdravlja ljudi i životinja i zaštite okoliša te istodobno očuvati konkurentnost poljoprivrede Unije; budući da bi posebnu pozornost trebalo posvetiti zaštiti ranjivih skupina stanovništva, uključujući trudnice, dojenčad i djecu;

F. budući da je potrebno primijeniti načelo predostrožnosti te da se u Uredbi (EZ) br. 1107/2009 navodi da tvari trebaju biti dijelom sredstava za zaštitu bilja samo ako je dokazano da one predstavljaju očitu korist kod uzgoja bilja i prema predviđanjima nemaju štetne učinke na zdravlje ljudi i životinja ili neprihvatljive učinke na okoliš;

G. budući da se u Uredbi (EZ) br. 1107/2009 navodi da je za ubrzanje odobrenja aktivnih tvari potrebno utvrditi stroge rokove za različite postupovne korake, što se očito nije dogodilo;

H. budući da se u Uredbi (EZ) br. 1107/2009 navodi da bi u interesu sigurnosti rok važenja odobrenja za aktivne tvari trebao biti vremenski ograničen; budući da bi rok važenja odobrenja trebao biti razmjeran mogućim rizicima povezanima s uporabom takvih tvari, međutim, očito je da nema takve proporcionalnosti;

I. budući da aktivna tvar tiakloprid pripada skupini cijano-supstituiranih neonikotinoida i u velikoj se mjeri upotrebljava za zamjenu klotianidina, imidakloprida i tiametoksama, koji su zabranjeni u Uniji osim za uporabu u staklenicima;

J. budući da se formulacije na osnovi tiakloprida raspršuju po poljima po znatno višoj stopi od prethodno korištenih tvari klotianidina, imidakloprida i tiametoksama;

K. budući da se formulacije tiakloprida mogu upotrebljavati tijekom cvata jer se očekuje da one uzrokuju manju štetu od oprašivača;

Endokrino disruptivna svojstva

L. budući da nekoliko novijih studija ukazuje na to da tiakloprid ima endokrino disruptivna svojstva[7], genotoksične i citotoksične učinke[8] [9]i učinke na neurološki razvoj te ima neurotoksične[10] i imunotoksične učinke[11];

M. budući da se u bazi podataka EU-a za pesticide navodi da aktivna tvar tiakloprid ima „endokrino disruptivna svojstva”[12] i smatra se kandidatom za zamjenu;

N. budući da je Europska agencija za kemikalije utvrdila sljedeće razvrstavanje i označivanje aktivne tvari tiakloprid: „sumnja se da je tvar karcinogena za ljude i pretpostavlja se da je reproduktivno toksična za ljude”;

O. budući da je Europska agencija za sigurnost hrane objavila alarmantne i neopozive zaključke o opasnostima tiakloprida za ljudsko zdravlje u Izvješću o ocjeni produljenja iz listopada 2017. o tiaklopridu, koje je izdano u svrhu javnog savjetovanja[13];

P. budući da je na sastanku Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane od 16. lipnja 2016. povjerenik Andriukaitis objasnio da bi načelo predostrožnosti prevladavalo u slučaju sumnje u pogledu kriterija za endokrine disruptore;

Q. budući da je francuska agencija za okoliš ANSES u svojem Izvješću o neonikotinoidima iz svibnja 2018.[14] [15] [16] dala negativno mišljenje u pogledu aktivne tvari tiakloprid;

R. budući da je Francuska od rujna 2018. zabranila uporabu tiakloprida zbog sumnje na njegovu karcinogenost;

Prijetnja za biološku raznolikost

S. budući da tiakloprid može biti otrovan za pčele medarice kao i imidakloprid i tiametoksam[17];

T. budući da tiakloprid može utjecati na rezultate pčela medarica u pogledu učenja i pamćenja, a time i na vitalnost njihovih kolonija[18]; budući da najnoviji znanstveni podaci[19] ukazuju na to da kronična izloženost pčela medarica u poljima malim koncentracijama aktivne tvari tiakloprida dovodi do važnih subletalnih učinaka, kao što su oštećeno ponašanje povezano s potragom za hranom, oštećena komunikacija i navigacija tih životinja, što znači da se može postaviti pitanje je li uporaba aktivne tvari tiakloprid doista u skladu s Uredbom (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća[20];

U. budući da su, uz već poznate nuspojave neonikotinoida u oprašivačima, nedavne znanstvene publikacije[21] pokazale da aktivna tvar tiakloprid utječe na imunokompetenciju pčela medarica, koja je već znatno oslabljena;

V. budući da povećanje toksičnosti za oprašivače proizlazi iz „učinka koktela”[22] iz upotrebe više pesticida i insekticida, uključujući tiakloprid;

1. smatra da Nacrt provedbene uredbe Komisije prekoračuje provedbene ovlasti predviđene Uredbom (EC) No 1107/2009;

 smatra da se odluka o registriranju tiakloprida ne može opravdati jer nema dostatnih dokaza koji ukazuju na to da će neprihvatljivi rizici za životinje, sigurnost hrane i oprašivače biti spriječeni;

3. smatra da se nacrt Provedbene uredbe Komisije ne temelji na hitnoj potrebi za aktivnom tvari tiakloprid u poljoprivredne svrhe u Uniji;

4. smatra da se nacrtom Provedbene uredbe Komisije ne poštuje načelo predostrožnosti;

5. smatra da je prikladno da Komisija umjesto toga predloži poseban status za pčele medarice, pri čemu se uzima u obzir činjenica da su oprašivači neophodni za održivu poljoprivredu, za proizvodnju usjeva i istodobno za druge divlje životinje i životinje koje se koriste za proizvodnju hrane, te da predloži izmjenu, usklađivanje i povećanje koherentnosti relevantnih odredbi u svjetlu toga, s ciljem osiguranja visoke razine zaštite za pčele medarice i druge oprašivače;

6. poziva Komisiju da povuče svoj nacrt Provedbene uredbe i da Odboru podnese novi nacrt kojim se u obzir uzima kronični učinak aktivne tvari tiakloprid na pčele medarice, zdravlje ljudi i životinja te okoliš;

7. poziva Komisiju da bez odlaganja zabrani aktivne tvari iz skupine neonikotinoida ili tvari koje djeluju na isti način, uključujući tiakloprid;

8. nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću i Komisiji te vladama i parlamentima država članica.

 

[1] SL L 309, 24.11.2009., str. 71.

[2] SL L 309, 24.11.2009., str. 1.

[3] Izvješće o ocjeni produljenja pripremljeno u skladu s Uredbom Komisije (EU) br. 1107/2009 o tiaklopridu, svezak 1., listopad 2017., https://www.efsa.europa.eu/en/consultations/call/180123

[4] SL L 55, 28.2.2011., str. 13.

[5] Provedbena uredba Komisije (EU) br. 844/2012 od 18. rujna 2012. o određivanju odredaba potrebnih za provedbu postupka obnavljanja odobrenja za aktivne tvari, kako je predviđeno Uredbom (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja (SL L 252, 19.9.2012., str. 26.).

[6] Provedbena uredba Komisije (EU) br. 2018/524 оd 28. ožujka 2018. o izmjeni Provedbene uredbe (EU) br. 540/2011 u pogledu produljenja roka važenja odobrenja aktivnih tvari Bacillus subtilis (Cohn 1872) soj QST 713, identičan soju AQ 713, klodinafop, klopiralid, ciprodinil, diklorprop-P, fosetil, mepanipirim, metkonazol, metrafenon, pirimikarb, Pseudomonas chlororaphis soj MA 342, pirimetanil, kvinoksifen, rimsulfuron, spinosad, tiakloprid, tiametoksam, tiram, tolklofos-metil, triklopir, trineksapak, tritikonazol i ziram (SL L 88, 4.4.2018., str. 4.).

[7] Effects of commercial formulations of deltamethrin and/or thiacloprid on thyroid hormone levels in rat serum. Sekeroglu, V., 2014., https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22677783

[8] In vitro investigation of the genotoxic and cytotoxic effects of thiacloprid in cultured human peripheral blood lymphocytes. Kocaman, A.Y., 2014., https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22730181

[9] Investigation of the genotoxic and cytotoxic effects of widely used neonicotinoid insecticides in HepG2 and SH-SY5Y cells. Şenyildiz, M., 2018,, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29591886

[10] A critical review of neonicotinoid insecticides for developmental neurotoxicity. Sheets, L.P., 2015., https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4732412/

[11] Effects of thiacloprid, deltamethrin and their combination on oxidative stress in lymphoid organs, polymorphonuclear leukocytes and plasma of rats. Birsen Aydin, 2011., https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0048357511000617

[14] Risques et bénéfices relatifs des alternatives aux produits phytopharmaceutiques comportant des néonicotinoïdes, Tome 1 – Rapport du groupe de travail Identification des alternatives aux usages autorisés des néonicotinoïdes. Rapport d’expertise collective, svibanj 2018., https://www.anses.fr/fr/system/files/PHYTO2016SA0057Ra-Tome1.pdf

[15] Risques et bénéfices relatifs des alternatives aux produits phytopharmaceutiques comportant des néonicotinoïdes, Tome 2 – Rapport sur les indicateurs de risque. Rapport d’expertise collective, svibanj 2018., https://www.anses.fr/fr/system/files/PHYTO2016SA0057Ra-Tome2.pdf

[16] Risques et bénéfices relatifs des alternatives aux produits phytopharmaceutiques comportant des néonicotinoïdes, Tome 3 – Rapport d’appui scientifique et technique sur l’impact agricole. Rapport d’expertise collective, svibanj 2018., https://www.anses.fr/fr/system/files/PHYTO2016SA0057Ra-Tome3.pdf

[20] Uredba (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. veljače 2005. o maksimalnim razinama ostataka pesticida u ili na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog podrijetla i o izmjeni Direktive Vijeća 91/414/EEZ (SL L 70, 16.3.2005., str. 1.).

[22] Traynor, K.S., Pettis, J.S., Tarpy, D.R., Mullin, C.A., Frazier, J.L., Frazier, M., van Engeldsorp, D., ‘In-hive Pesticide Exposome: Assessing risks to migratory honey bees from in-hive pesticide contamination in the Eastern United States’, Znanstvena izvješća 6, 15. rujna 2016., http://www.nature.com/articles/srep33207

Posljednje ažuriranje: 8. ožujka 2019.Pravna napomena