Förfarande : 2019/2541(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0139/2019

Ingivna texter :

B8-0139/2019

Debatter :

Omröstningar :

PV 13/03/2019 - 19.11

Antagna texter :

P8_TA(2019)0199

<Date>{21/02/2019}21.2.2019</Date>
<NoDocSe>B8‑0139/2019</NoDocSe>
PDF 189kWORD 60k

<TitreType>FÖRSLAG TILL RESOLUTION</TitreType>

<TitreRecueil>i enlighet med artikel 106.2 och 106.3 i arbetsordningen</TitreRecueil>


<Titre>om utkastet till kommissionens genomförandeförordning om ändring av genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 vad gäller förlängning av godkännandeperioderna för de verksamma ämnena abamektin, Bacillus subtilis (Cohn 1872) stam QST 713, Bacillus thuringiensis subsp. aizawai, Bacillus thuringiensis subsp. israeliensis, Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki, Beauveria bassiana, benfluralin, klodinafop, klopyralid, Cydia pomonella Granulovirus (CpGV), cyprodinil, diklorprop‑P, epoxikonazol, fenpyroximat, fluazinam, flutolanil, fosetyl, Lecanicillium muscarium, mepanipyrim, mepikvat, Metarhizium anisopliae var. anisopliae, metkonazol, metrafenon, Phlebiopsis gigantea, pirimikarb, Pseudomonas chlororaphis stam: MA 342, pyrimetanil, Pythium oligandrum, rimsulfuron, spinosad, Streptomyces K61, tiakloprid, tolklofosmetyl, Trichoderma asperellum, Trichoderma atroviride, Trichoderma gamsii, Trichoderma harzianum, triklopyr, trinexapak, tritikonazol, Verticillium albo-atrum och ziram</Titre>

<DocRef>(D060042/02 – 2019/2541(RSP))</DocRef>


<Commission>{ENVI}Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet</Commission>

Ansvariga ledamöter: <Depute>Sylvie Goddyn, Karin Kadenbach, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Anja Hazekamp</Depute>


B8‑0139/2019

Europaparlamentets resolution om utkastet till kommissionens genomförandeförordning om ändring av genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 vad gäller förlängning av godkännande perioderna för de verksamma ämnena abamektin, Bacillus subtilis (Cohn 1872) stam QST 713, Bacillus thuringiensis subsp. aizawai, Bacillus thuringiensis subsp. israeliensis, Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki, Beauveria bassiana, benfluralin, klodinafop, klopyralid, Cydia pomonella Granulovirus (CpGV), cyprodinil, diklorprop‑P, epoxikonazol, fenpyroximat, fluazinam, flutolanil, fosetyl, Lecanicillium muscarium, mepanipyrim, mepikvat, Metarhizium anisopliae var. anisopliae, metkonazol, metrafenon, Phlebiopsis gigantea, pirimikarb, Pseudomonas chlororaphis stam: MA 342, pyrimetanil, Pythium oligandrum, rimsulfuron, spinosad, Streptomyces K61, tiakloprid, tolklofosmetyl, Trichoderma asperellum, Trichoderma atroviride, Trichoderma gamsii, Trichoderma harzianum, triklopyr, trinexapak, tritikonazol, Verticillium albo-atrum och ziram

(D060042/02 – 2019/2541(RSP))

 

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

 med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/128/EG av den 21 oktober 2009 om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder för att uppnå en hållbar användning av bekämpningsmedel[1],

 med beaktande av utkastet till kommissionens genomförandeförordning om ändring av genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 vad gäller förlängning av godkännande perioderna för de verksamma ämnena abamektin, Bacillus subtilis (Cohn 1872) stam QST 713, Bacillus thuringiensis subsp. aizawai, Bacillus thuringiensis subsp. israeliensis, Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki, Beauveria bassiana, benfluralin, klodinafop, klopyralid, Cydia pomonella Granulovirus (CpGV), cyprodinil, diklorprop‑P, epoxikonazol, fenpyroximat, fluazinam, flutolanil, fosetyl, Lecanicillium muscarium, mepanipyrim, mepikvat, Metarhizium anisopliae var. anisopliae, metkonazol, metrafenon, Phlebiopsis gigantea, pirimikarb, Pseudomonas chlororaphis stam: MA 342, pyrimetanil, Pythium oligandrum, rimsulfuron, spinosad, Streptomyces K61, tiakloprid, tolklofosmetyl, Trichoderma asperellum, Trichoderma atroviride, Trichoderma gamsii, Trichoderma harzianum, triklopyr, trinexapak, tritikonazol, Verticillium albo-atrum och ziram (D060042/02),

 med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 av den 21 oktober 2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden och om upphävande av rådets direktiv 79/117/EEG och 91/414/EEG[2], särskilt artikel 17 första stycket,

 med beaktande av den förnyade bedömningsrapporten från oktober 2017, utarbetad i enlighet med kommissionens förordning (EU) nr 1107/2009 om tiakloprid[3],

 med beaktande av artiklarna 11 och 13 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter[4],

 med beaktande av förslaget till resolution från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet,

 med beaktande av artikel 106.2 och 106.3 i arbetsordningen, och av följande skäl:

Redogörelse för bakgrunden

A. Tiakloprid har varit godkänt för användning som insekticid sedan den 1 januari 2005.

B. Ett förfarande för att förnya godkännandet av tiakloprid enligt kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 844/2012[5] har pågått sedan 2015, och ansökan lämnades, i enlighet med reglerna, in minst tre år innan godkännandet löper ut. Den nuvarande godkännandeperioden löper ut den 30 april 2019.

C. Godkännandet av det verksamma ämnet tiakloprid har redan förlängts genom genomförandeförordning (EU) nr 2018/524[6].

D. Kommissionen underlåter att förklara skälen till en andra förlängning utöver att ange följande: ”På grund av att bedömningen av dessa ämnen [inbegripet tiakloprid] har försenats av orsaker som de sökande inte råder över kommer godkännandet av de verksamma ämnena sannolikt att löpa ut innan något beslut om att förnya det har fattats.”

E. Förordning (EG) nr 1107/2009 syftar till att säkerställa en hög skyddsnivå för såväl människors och djurs hälsa som miljön och samtidigt skydda EU-jordbrukets konkurrenskraft. Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt att skydda känsliga befolkningsgrupper, bland annat gravida kvinnor och barn.

F. Försiktighetsprincipen bör tillämpas, och förordning (EG) nr 1107/2009 fastställer att ämnen bör ingå i växtskyddsmedel endast om det har visats att de har klara fördelar för växtproduktionen och att de inte förväntas ha några skadliga effekter på människors och djurs hälsa eller några oacceptabla effekter på miljön.

G. Enligt förordning (EG) nr 1107/2009 bör strikta tidsfrister fastställas för de olika stegen i förfarandet, så att godkännandet av verksamma ämnen kan skyndas på, och detta har uppenbarligen inte skett.

H. I förordning (EG) nr 1107/2009 anges det att godkännandet av verksamma ämnen bör vara tidsbegränsat av säkerhetsskäl. Godkännandeperioden bör stå i proportion till de eventuella risker som är förenade med användningen av dessa ämnen. Det är dock uppenbart att en sådan proportionalitet saknas.

I. Det verksamma ämnet tiakloprid är en cyanosubstituerad neonikotinoid som används i stor utsträckning för att ersätta klotianidin, imidakloprid och tiametoxam, som är förbjudna i EU, med undantag för användning i växthus.

J. De formuleringar som är baserade på tiakloprid besprutas på fält i betydligt högre utsträckning än de tidigare använda ämnena klotianidin, imidakloprid och tiametoxam.

K. Tiaklopridformuleringar får användas under blomning eftersom mindre skador på pollinatörer förväntas.

Hormonstörande egenskaper

L. Ett flertal nyligen genomförda studier tyder på att tiakloprid har hormonstörande effekter[7], genotoxiska och cytotoxiska effekter[8],[9] samt effekter på nervsystemets utveckling, och är ett neurotoxiskt[10] och immunotoxiskt[11] ämne.

M. Det verksamma ämnet tiakloprid anses enligt EU:s databas över bekämpningsmedel[12] ha ”hormonstörande egenskaper”, och är ett kandidatämne för substitution.

N. Europeiska kemikaliemyndigheten har fastställt följande klassificering och märkning av det verksamma ämnet tiakloprid: ”misstänkt cancerframkallande för människor och förmodat reproduktionstoxiskt för människor”.

O. I oktober 2017 offentliggjorde Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet den förnyade bedömningsrapporten om tiakloprid för offentligt samråd[13]. Rapporten innehåller alarmerande och oåterkalleliga slutsatser om hur farligt tiakloprid är för människors hälsa.

P. Vid ett sammanträde i utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet den 16 juni 2016 förklarade kommissionsledamot Andriukaitis att försiktighetsprincipen skulle gälla om det råder tvivel om kriterierna för hormonstörande ämnen.

Q. Den franska miljömyndigheten Anses lämnade ett negativt yttrande om det verksamma ämnet tiakloprid i sin rapport om neonikotinoider i maj 2018[14],[15],[16].

R. I Frankrike är användningen av tiakloprid förbjuden sedan september 2018 på grund av dess misstänkta carcinogenicitet.

Hot mot den biologiska mångfalden

S. Tiakloprid kan vara lika giftigt för honungsbin som imidakloprid och tiametoxam[17].

T. Tiakloprid kan påverka honungsbins inlärnings- och minnesförmåga och därmed bikoloniernas livskraft[18]. Färska vetenskapliga uppgifter[19] visar att kronisk exponering för honungsbin på fält av låga koncentrationer av det verksamma ämnet tiakloprid leder till allvarliga subletala effekter, såsom nedsatt födosöksbeteende, kommunikation och navigering hos dessa djur, vilket ger upphov till frågan om huruvida användningen av det verksamma ämnet tiakloprid verkligen är förenlig med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005[20].

U. Utöver de redan kända biverkningarna av neonikotinoider på pollinatörer har färska vetenskapliga publikationer[21] visat att det verksamma ämnet tiakloprid påverkar honungsbins immunkompetens, som redan är kraftigt försvagad.

V. Den ökade toxiciteten för pollinerare är resultatet av en cocktaileffekt[22] av användningen av flera olika bekämpningsmedel och insekticider, inklusive tiakloprid.

1. Europaparlamentet anser att utkastet till kommissionens genomförandeförordning överskrider de genomförandebefogenheter som fastställs i förordning (EU) nr 1107/2009.

2. Europaparlamentet anser att beslutet om att registrera tiakloprid inte kan rättfärdigas, eftersom det inte finns tillräckliga belägg för att det går att förhindra oacceptabla risker för djur, livsmedelssäkerhet och pollinerare.

3. Europaparlamentet anser att utkastet till kommissionens genomförandeförordning inte grundas på ett brådskande behov av det verksamma ämnet tiakloprid för EU:s jordbruk.

4. Europaparlamentet anser inte att utkastet till kommissionens genomförandeförordning respekterar försiktighetsprincipen.

5. Europaparlamentet anser att kommissionen i stället bör föreslå en särskild status för honungsbin, som beaktar det faktum att pollinatörer är en grundförutsättning för ett hållbart jordbruk och produktion av grödor, liksom för andra vilda och livsmedelsproducerande djur, samt föreslå ändring och harmonisering av samt en större samstämdhet mellan relevanta bestämmelser mot bakgrund av detta, i syfte att säkerställa en hög skyddsnivå för honungsbin och andra pollinatörer.

6. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att dra tillbaka sitt utkast till genomförandeförordning och lägga fram ett nytt förslag för utskottet som beaktar den kroniska effekten av det verksamma ämnet tiakloprid på honungsbin, människors och djurs hälsa samt på miljön.

7. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utan dröjsmål förbjuda verksamma ämnen i neonikotinoidklassen och ämnen som fungerar på samma sätt, inbegripet tiakloprid.

8. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och kommissionen samt till medlemsstaternas regeringar och parlament.

 

[1] EUT L 309, 24.11.2009, s. 71.

[2] EUT L 309, 24.11.2009, s. 1.

[3] Renewal Assessment Report prepared according to the Commission Regulation (EU) No 1107/2009, Thiacloprid (förnyad bedömningsrapport, utarbetad i enlighet med kommissionens förordning (EU) nr 1107/2009, tiakloprid), volym 1, oktober 2017, https://www.efsa.europa.eu/en/consultations/call/180123

[4] EUT L 55, 28.2.2011, s. 13.

[5] Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 844/2012 av den 18 september 2012 om fastställande av de bestämmelser som behövs för att genomföra förnyelseförfarandet för verksamma ämnen enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden (EUT L 252, 19.9.2012, s. 26).

[6] Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 2018/2014 av den 28 mars 2018 om ändring av genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 vad gäller förlängning av godkännandeperioderna för de verksamma ämnena Bacillus subtilis (Cohn 1872) stam QST 713 identisk med stam AQ 713, klodinafop, klopyralid, cyprodinil, diklorprop-P, fosetyl, mepanipyrim, metkonazol, metrafenon, pirimikarb, Pseudomonas chlororaphis stam: MA 342, pyrimetanil, kinoxifen, rimsulfuron, spinosad, tiakloprid, tiametoxam, tiram, tolklofosmetyl, triklopyr, trinexapak, tritikonazol och ziram (EUT L 88, 4.4.2018, s. 4).

[7] Effects of commercial formulations of deltamethrin and/or thiacloprid on thyroid hormone levels in rat serum (effekter av kommersiella formuleringar av deltametrin och/eller tiakloprid på sköldkörtelhormonnivåer i råttserum). Sekeroglu, V., 2014, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22677783

[8] In vitro investigation of the genotoxic and cytotoxic effects of thiacloprid in cultured human peripheral blood lymphocytes (in vitro-undersökning av de genotoxiska och cytotoxiska effekterna av tiakloprid i odlade mänskliga perifera blodlymfocyter). Kocaman, A.Y., 2014, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22730181

[9] Investigation of the genotoxic and cytotoxic effects of widely used neonicotinoid insecticides in HepG2 and SH‑SY5Y cells (undersökning av de genotoxiska och cytotoxiska effekterna av neonikotinoidbaserad insekticider som används i stor utsträckning på HepG2-celler och SH-SY5Y-celler). Şenyildiz, M., 2018, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29591886

[10] A critical review of neonicotinoid insecticides for developmental neurotoxicity (en kritisk granskning av neonikotinoidbaserade insekticiders utvecklingsneurotoxicitet). Sheets, L.P., 2015, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4732412/

[11] Effects of thiacloprid, deltamethrin and their combination on oxidative stress in lymphoid organs, polymorphonuclear leukocytes and plasma of rats (effekter av tiakloprid, deltametrin och kombinationer av dem på oxidativ stress i lymfoida organ, polymorfonukleära leukocyter och plasma hos råttor). Birsen Aydin, 2011, https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0048357511000617

[14] Risques et bénéfices relatifs des alternatives aux produits phytopharmaceutiques comportant des néonicotinoïdes, Tome 1 – Rapport du groupe de travail Identification des alternatives aux usages autorisés des néonicotinoïdes (risker och fördelar med alternativa produkter till växtskyddsmedel som innehåller neonikotinoider). Rapport från en samlad expertis, maj 2018, https://www.anses.fr/fr/system/files/PHYTO2016SA0057Ra-Tome1.pdf

[15] Risques et bénéfices relatifs des alternatives aux produits phytopharmaceutiques comportant des néonicotinoïdes, Tome 2 – Rapport du groupe de travail Identification des alternatives aux usages autorisés des néonicotinoïdes (risker och fördelar med alternativa produkter till växtskyddsmedel som innehåller neonikotinoider). Rapport från en samlad expertis, maj 2018, https://www.anses.fr/fr/system/files/PHYTO2016SA0057Ra-Tome2.pdf

[16] Risques et bénéfices relatifs des alternatives aux produits phytopharmaceutiques comportant des néonicotinoïdes, Tome 3 – Rapport du groupe de travail Identification des alternatives aux usages autorisés des néonicotinoïdes (risker och fördelar med alternativa produkter till växtskyddsmedel som innehåller neonikotinoider). Rapport från en samlad expertis, maj 2018, https://www.anses.fr/fr/system/files/PHYTO2016SA0057Ra-Tome3.pdf

[20] Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 av den 23 februari 2005 om gränsvärden för bekämpningsmedelsrester i eller på livsmedel och foder av vegetabiliskt och animaliskt ursprung och om ändring av rådets direktiv 91/414/EEG (EUT L 70, 16.3.2005, s. 1).

[22] Traynor, K. S., Pettis, J. S., Tarpy, D. R., Mullin, C. A., Frazier, J. L., Frazier, M., van Engeldsorp, D., In-hive Pesticide Exposome: Assessing risks to migratory honey bees from in-hive pesticide contamination in the Eastern United States (en bedömning av riskerna för migrerande honungsbin av bekämpningsmedel i bikupan i östra Förenta staterna), Eastern United States’ Scientific Reports 6, 15.9.2016, http://www.nature.com/articles/srep33207

Senaste uppdatering: 6 mars 2019Rättsligt meddelande