Процедура : 2019/2546(DEA)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0143/2019

Внесени текстове :

B8-0143/2019

Разисквания :

Гласувания :

Приети текстове :

P8_TA(2019)0159

<Date>{22/02/2019}22.2.2019</Date>
<NoDocSe>B8‑0143/2019</NoDocSe>
PDF 135kWORD 50k

<TitreType>ПРЕПОРЪКА ЗА РЕШЕНИЕ</TitreType>

<TitreRecueil>внесена съгласно член 105, параграф 6 от Правилника за дейността</TitreRecueil>


<Titre>да не се представят възражения срещу Делегиран регламент на Комисията от 30 януари 2019 г. за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2017/1799 с цел освобождаване на Английската централна банка от изискванията на Регламент (ЕС) № 600/2014 за прозрачност преди и след сключването на сделките</Titre>

<DocRef>(C(2019)00793 – 2019/2546(DEA))</DocRef>


<Commission>{ECON}Комисия по икономически и парични въпроси</Commission>

Член на ЕП, компетентен за разглеждането на акта: <Depute>Роберто Гуалтиери</Depute>


B8‑0143/2019

Проект на решение на Европейския парламент да не се представят възражения срещу Делегиран регламент на Комисията от 30 януари 2019 г. за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2017/1799 с цел освобождаване на Английската централна банка от изискванията на Регламент (ЕС) № 600/2014 за прозрачност преди и след сключването на сделките

 

(C(2019)00793 – 2019/2546(DEA))

 

Европейският парламент,

 като взе предвид Делегиран регламент на Комисията (C(2019)00793),

 като взе предвид писмото на Комисията от 30 януари 2019 г., с което последната отправя искане към Европейския парламент да заяви, че няма да представя възражения срещу делегирания регламент,

 като взе предвид писмото от 21 февруари 2019 г. на комисията по икономически и парични въпроси до председателя на Съвета на председателите на комисии,

 като взе предвид член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

 като взе предвид Регламент (ЕС) № 600/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. относно пазарите на финансови инструменти и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012[1], и по-специално член 1, параграф 9 и член 50, параграф 5 от него,

 като взе предвид препоръката за решение на комисията по икономически и парични въпроси,

 като взе предвид член 105, параграф 6 от своя правилник,

А. като има предвид, че делегираният акт за изменение съдържа важни изменения, за да се гарантира, че Английската централна банка ще продължи да се ползва от съществуващото освобождаване, в съответствие с член 1, параграф 9 от Регламент (ЕС) № 600/2014, след смяна на статута на Обединеното кралство, което ще стане трета държава;

Б. като има предвид, че Парламентът признава значението на бързото приемане на този акт, за да се гарантира готовността на Европейския съюз в случай на оттегляне на Обединеното кралство от Съюза без споразумение за оттегляне;

1. заявява, че не представя възражения срещу делегирания регламент;

2. възлага на своя председател да предаде настоящото решение на Съвета и на Комисията.

[1] OВ L 173, 12.6.2014 г., стp. 84.

Последно осъвременяване: 8 март 2019 г.Правна информация