Menetlus : 2019/2546(DEA)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B8-0143/2019

Esitatud tekstid :

B8-0143/2019

Arutelud :

Hääletused :

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2019)0159

<Date>{22/02/2019}22.2.2019</Date>
<NoDocSe>B8‑0143/2019</NoDocSe>
PDF 122kWORD 49k

<TitreType>SOOVITUS VÕTTA VASTU OTSUS</TitreType>

<TitreRecueil>vastavalt kodukorra artikli 105 lõikele 6</TitreRecueil>


<Titre>mitte esitada vastuväiteid komisjoni 30. jaanuari 2019. aasta delegeeritud määrusele, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) 2017/1799 seoses Inglise Pangale määruse (EL) nr 600/2014 kohastest kauplemiseelse ja -järgse läbipaistvuse nõuetest erandi tegemisega</Titre>

<DocRef>(C(2019)00793 – 2019/2546(DEA))</DocRef>


<Commission>{ECON}Majandus- ja rahanduskomisjon</Commission>

Vastutav parlamendiliige: <Depute>Roberto Gualtieri</Depute>


B8‑0143/2019

Euroopa Parlamendi otsuse eelnõu mitte esitada vastuväiteid komisjoni 30. jaanuari 2019. aasta delegeeritud määrusele, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) 2017/1799 seoses Inglise Pangale määruse (EL) nr 600/2014 kohastest kauplemiseelse ja -järgse läbipaistvuse nõuetest erandi tegemisega

(C(2019)00793 – 2019/2546(DEA))

 

Euroopa Parlament,

 võttes arvesse komisjoni delegeeritud määrust (C(2019)00793),

 võttes arvesse komisjoni 30. jaanuari 2019. aasta kirja, milles komisjon palub Euroopa Parlamendil teatada, et tal ei ole delegeeritud määrusele vastuväiteid,

 võttes arvesse majandus- ja rahanduskomisjoni 21. veebruari 2019. aasta kirja komisjonide esimeeste konverentsi esimehele,

 võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 290,

 võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. mai 2014. aasta määrust (EL) nr 600/2014 finantsinstrumentide turgude kohta ning millega muudetakse määrust (EL) nr 648/2012[1], eriti selle artikli 1 lõiget 9 ja artikli 50 lõiget 5,

 võttes arvesse majandus- ja rahanduskomisjoni soovitust võtta vastu otsus,

 võttes arvesse kodukorra artikli 105 lõiget 6,

A. arvestades, et muudatusi sätestav delegeeritud õigusakt sisaldab olulisi muudatusi, tagamaks, et Inglise Pank saaks jätkuvalt kasutada kehtivat erandit vastavalt määruse (EL) nr 600/2014 artikli 1 lõikele 9, kui muutub Ühendkuningriigi staatus ja temast saab kolmas riik;

B. arvestades, et Euroopa Parlament tunnistab kõnealuse õigusakti kiire vastuvõtmise tähtsust, et tagada Euroopa Liidu valmisolek juhuks, kui Ühendkuningriik astub liidust välja väljaastumislepinguta;

1. teatab, et Euroopa Parlamendil ei ole delegeeritud määrusele vastuväiteid;

2. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus nõukogule ja komisjonile.

[1] ELT L 173, 12.6.2014, lk 84.

Viimane päevakajastamine: 8. märts 2019Õigusalane teave