Procedura : 2019/2546(DEA)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B8-0143/2019

Teksty złożone :

B8-0143/2019

Debaty :

Głosowanie :

Teksty przyjęte :

P8_TA(2019)0159

<Date>{22/02/2019}22.2.2019</Date>
<NoDocSe>B8‑0143/2019</NoDocSe>
PDF 138kWORD 49k

<TitreType>ZALECENIE DOTYCZĄCE DECYZJI</TitreType>

<TitreRecueil>złożone zgodnie z art. 105 ust. 6 Regulaminu</TitreRecueil>


<Titre>w sprawie niewyrażania sprzeciwu wobec rozporządzenia delegowanego Komisji z dnia 30 stycznia 2019 r. zmieniającego rozporządzenie delegowane (UE) 2017/1799 w odniesieniu do objęcia Banku Anglii wyłączeniem spod wymogów przejrzystości przed- i posttransakcyjnej określonych w rozporządzeniu (UE) nr 600/2014</Titre>

<DocRef>(C(2019)00793 – 2019/2546(DEA))</DocRef>


<Commission>{ECON}Komisja Gospodarcza i Monetarna</Commission>

Poseł odpowiedzialny: <Depute>Roberto Gualtieri</Depute>


B8‑0143/2019

Projekt decyzji Parlamentu Europejskiego w sprawie niewyrażania sprzeciwu wobec rozporządzenia delegowanego Komisji z dnia 30 stycznia 2019 r. zmieniającego rozporządzenie delegowane (UE) 2017/1799 w odniesieniu do objęcia Banku Anglii wyłączeniem spod wymogów przejrzystości przed- i posttransakcyjnej określonych w rozporządzeniu (UE) nr 600/2014

(C(2019)00793 – 2019/2546(DEA))

 

Parlament Europejski,

 uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (C(2019)00793),

 uwzględniając pismo z 30 stycznia 2019 r., w którym Komisja zwraca się do Parlamentu o oświadczenie, że nie zgłasza on sprzeciwu wobec przedmiotowego rozporządzenia delegowanego,

 uwzględniając pismo Komisji Gospodarczej i Monetarnej z 21 lutego 2019 r. skierowane do przewodniczącego Konferencji Przewodniczących Komisji,

 uwzględniając art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

 uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 600/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012[1], w szczególności jego art. 1 ust. 9 i art. 50 ust. 5,

 uwzględniając zalecenie dotyczące decyzji Komisji Gospodarczej i Monetarnej,

 uwzględniając art. 105 ust. 6 Regulaminu,

A. mając na uwadze, że zmieniający akt delegowany zawiera istotne zmiany mające na celu zapewnienie, że Bank Anglii nadal będzie korzystał z obowiązującego wyłączenia zgodnie z art. 1 ust. 9 rozporządzenia (UE) nr 600/2014 po zmianie statusu Zjednoczonego Królestwa na państwo trzecie;

B. mając na uwadze, że Parlament uznaje znaczenie szybkiego przyjęcia tego aktu, aby zapewnić przygotowanie Unii Europejskiej na wypadek wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii bez umowy o wystąpieniu;

1. oświadcza, że nie wyraża sprzeciwu wobec rozporządzenia delegowanego;

2. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji Radzie i Komisji.

[1] Dz.U. L 173 z 12.6.2014, s. 84.

Ostatnia aktualizacja: 8 marca 2019Informacja prawna