Postup : 2019/2546(DEA)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0143/2019

Predkladané texty :

B8-0143/2019

Rozpravy :

Hlasovanie :

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0159

<Date>{22/02/2019}22.2.2019</Date>
<NoDocSe>B8‑0143/2019</NoDocSe>
PDF 139kWORD 49k

<TitreType>ODPORÚČANIE PRE ROZHODNUTIE</TitreType>

<TitreRecueil>v súlade s článkom 105 ods. 6 rokovacieho poriadku</TitreRecueil>


<Titre>nevzniesť námietku voči delegovanému nariadeniu Komisie z 30. januára 2019, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2017/1799, pokiaľ ide o výnimku z požiadaviek na predobchodnú a poobchodnú transparentnosť v nariadení (EÚ) č. 600/2014 pre Bank of England</Titre>

<DocRef>(C(2019)00793 – 2019/2546(DEA))</DocRef>


<Commission>{ECON}Výbor pre hospodárske a menové veci</Commission>

Zodpovedný poslanec: <Depute>Roberto Gualtieri</Depute>


B8‑0143/2019

Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu nevzniesť námietku voči delegovanému nariadeniu Komisie z 30. januára 2019, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2017/1799, pokiaľ ide o výnimku z požiadaviek na predobchodnú a poobchodnú transparentnosť v nariadení (EÚ) č. 600/2014 pre Bank of England

(C(2019)00793 – 2019/2546(DEA))

 

Európsky parlament,

 so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (C(2019)00793),

 so zreteľom na list Komisie z 30. januára 2019, ktorým žiada Parlament, aby oznámil, že nevznesie námietku voči delegovanému nariadeniu,

 so zreteľom na list Výboru pre hospodárske a menové veci predsedovi Konferencie predsedov výborov z 21. februára 2019,

 so zreteľom na článok 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

 so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 600/2014 z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 648/2012[1], a najmä na jeho článok 1 ods. 9 a článok 50 ods. 5,

 so zreteľom na odporúčanie pre rozhodnutie Výboru pre hospodárske a menové veci,

 so zreteľom na článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku,

A. keďže pozmeňujúci delegovaný akt obsahuje dôležité zmeny s cieľom zabezpečiť, aby pre Bank of England aj po zmene štatútu Spojeného kráľovstva na štatút tretej krajiny naďalej platila existujúca výnimka v súlade s článkom 1 ods. 9 nariadenia (EÚ) č. 600/2014;

B. keďže Parlament uznáva význam rýchleho prijatia tohto aktu, aby sa zaistila pripravenosť Európskej únie v prípade, že Spojené kráľovstvo vystúpi z Únie bez dohody o vystúpení;

1. oznamuje, že nevznesie námietku voči delegovanému nariadeniu;

2. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie Rade a Komisii.

[1] Ú. v. EÚ L 173, 12.6.2014, s. 84.

Posledná úprava: 7. marca 2019Právne oznámenie