Förfarande : 2019/2546(DEA)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0143/2019

Ingivna texter :

B8-0143/2019

Debatter :

Omröstningar :

Antagna texter :

P8_TA(2019)0159

REKOMMENDATION TILL BESLUT
PDF 125kWORD 49k
22.2.2019
PE635.368v01-00
 
B8-0143/2019

i enlighet med artikel 105.6 i arbetsordningen


om att inte invända mot kommissionens delegerade förordning av den 30 januari 2019 om ändring av delegerad förordning (EU) 2017/1799 vad gäller undantaget för Bank of England från de krav på transparens före och efter handel som föreskrivs i förordning (EU) nr 600/2014 (C(2019)00793 – 2019/2546(DEA))


Utskottet för ekonomi och valutafrågor
Ansvarig ledamot: Roberto Gualtieri

Förslag till Europaparlamentets beslut om att inte invända mot kommissionens delegerade förordning av den 30 januari 2019 om ändring av delegerad förordning (EU) 2017/1799 vad gäller undantaget för Bank of England från de krav på transparens före och efter handel som föreskrivs i förordning (EU) nr 600/2014 (C(2019)00793 – 2019/2546(DEA))  
B8‑0143/2019

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (C(2019)00793),

–  med beaktande av kommissionens skrivelse av den 30 januari 2019, i vilken parlamentet uppmanas att tillkännage att det inte avser att invända mot den delegerade förordningen,

–  med beaktande av skrivelsen av den 21 februari 2019 från utskottet för ekonomi och valutafrågor till utskottsordförandekonferensens ordförande,

–  med beaktande av artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 600/2014 av den 15 maj 2014 om marknader för finansiella instrument och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012(1), särskilt artiklarna 1.9 och 50.5,

–  med beaktande av rekommendationen till beslut från utskottet för ekonomi och valutafrågor,

–  med beaktande av artikel 105.6 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Den delegerade ändringsakten innehåller viktiga ändringar för att säkerställa att Bank of England kommer att fortsätta att åtnjuta det befintliga undantaget i enlighet med artikel 1.9 i förordning (EU) nr 600/2014, efter det att Förenade kungariket status har ändrats till ett tredjeland.

B.  Europaparlamentet erkänner vikten av ett snabbt antagande av denna akt för att säkerställa Europeiska unionens beredskap i händelse av att Förenade kungariket lämnar unionen utan ett utträdesavtal.

1.  Europaparlamentet tillkännager att det inte invänder mot den delegerade förordningen.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till rådet och kommissionen.

(1)

EUT L 173, 12.6.2014, s. 84.

Senaste uppdatering: 27 februari 2019Rättsligt meddelande