Процедура : 2019/2547(DEA)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0144/2019

Внесени текстове :

B8-0144/2019

Разисквания :

Гласувания :

Приети текстове :

P8_TA(2019)0160

<Date>{22/02/2019}22.2.2019</Date>
<NoDocSe>B8‑0144/2019</NoDocSe>
PDF 134kWORD 50k

<TitreType>ПРЕПОРЪКА ЗА РЕШЕНИЕ</TitreType>

<TitreRecueil>внесена съгласно член 105, параграф 6 от Правилника за дейността</TitreRecueil>


<Titre>да не се представят възражения срещу Делегиран регламент на Комисията от 30 януари 2019 г. за изменение на Регламент (ЕС) 2015/2365 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на списъка на изключените от обхвата му субекти</Titre>

<DocRef>(C(2019)00794 – 2019/2547(DEA))</DocRef>


<Commission>{ECON}Комисия по икономически и парични въпроси</Commission>

Член на ЕП, компетентен за разглеждането на акта: <Depute>Роберто Гуалтиери</Depute>


B8‑0144/2019

Проект на решение на Европейския парламент да не се представят възражения срещу Делегиран регламент на Комисията от 30 януари 2019 г. за изменение на Регламент (ЕС) 2015/2365 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на списъка на изключените от обхвата му субекти

(C(2019)00794 – 2019/2547(DEA))

 

Европейският парламент,

 като взе предвид делегирания регламент на Комисията (C(2019)00794),

 като взе предвид писмото на Комисията от 30 януари 2019 г., с което последната отправя искане към Европейския парламент да заяви, че няма да представя възражения срещу делегирания регламент,

 като взе предвид писмото от 21 февруари 2019 г. на комисията по икономически и парични въпроси до председателя на Съвета на председателите на комисии,

 като взе предвид член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

 като взе предвид Регламент (ЕС) 2015/2365 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2015 година относно прозрачността при сделките за финансиране с ценни книжа и при повторното използване, и по-специално член 2, параграф 4 и член 30, параграф 5 от него[1],

 като взе предвид препоръката за решение на комисията по икономически и парични въпроси,

 като взе предвид член 105, параграф 6 от своя правилник,

А. като има предвид, че делегираният акт съдържа важни изменения, за да се гарантира, че централната банка и публичните органи на Обединеното кралство, на които е възложено или участват в управлението на държавния дълг, ще бъдат освободени от задължението за докладване съгласно член 4 и изискванията за прозрачност при повторно използване съгласно член 15 от Регламент (ЕС) 2015/2365;

Б. като има предвид, че Парламентът признава значението на бързото приемане на този акт, за да се гарантира готовността на Европейския съюз в случай на оттегляне на Обединеното кралство от Съюза без споразумение за оттегляне;

1. заявява, че не представя възражения срещу делегирания регламент;

2. възлага на своя председател да предаде настоящото решение на Съвета и на Комисията.

[1] ОВ L 337, 23.12.2015 г., стр. 1.

Последно осъвременяване: 7 март 2019 г.Правна информация