Postup : 2019/2547(DEA)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0144/2019

Predkladané texty :

B8-0144/2019

Rozpravy :

Hlasovanie :

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0160

<Date>{22/02/2019}22.2.2019</Date>
<NoDocSe>B8‑0144/2019</NoDocSe>
PDF 138kWORD 49k

<TitreType>ODPORÚČANIE PRE ROZHODNUTIE</TitreType>

<TitreRecueil>v súlade s článkom 105 ods. 6 rokovacieho poriadku</TitreRecueil>


<Titre>nevzniesť námietku voči delegovanému nariadeniu Komisie z 30. januára 2019, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2365, pokiaľ ide o zoznam oslobodených subjektov</Titre>

<DocRef>(C(2019)00794 – 2019/2547(DEA))</DocRef>


<Commission>{ECON}Výbor pre hospodárske a menové veci</Commission>

Zodpovedný poslanec: <Depute>Roberto Gualtieri</Depute>


B8‑0144/2019

Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu nevzniesť námietku voči delegovanému nariadeniu Komisie z 30. januára 2019, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2365, pokiaľ ide o zoznam oslobodených subjektov

(C(2019)00794 – 2019/2547(DEA))

 

Európsky parlament,

 so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (C(2019)00794),

 so zreteľom na list Komisie z 30. januára 2019, ktorým ho žiada, aby oznámil, že nevznesie námietku voči delegovanému nariadeniu,

 so zreteľom na list Výboru pre hospodárske a menové veci predsedovi Konferencie predsedov výborov z 21. februára 2019,

 so zreteľom na článok 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

 so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/2365 zo 25. novembra 2015 o transparentnosti transakcií financovania prostredníctvom cenných papierov a opätovného použitia, a najmä na jeho článok 2 ods. 4 a článok 30 ods. 5[1],

 so zreteľom na odporúčanie pre rozhodnutie Výboru pre hospodárske a menové veci,

 so zreteľom na článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku,

A. keďže delegovaný akt obsahuje dôležité zmeny s cieľom zabezpečiť, aby centrálna banka a verejné orgány Spojeného kráľovstva poverené riadením verejného dlhu alebo zasahujúce do riadenia verejného dlhu boli oslobodené od oznamovacej povinnosti podľa článku 4 a od požiadaviek týkajúcich sa transparentnosti opätovného použitia podľa článku 15 nariadenia (EÚ) 2015/2365;

B. keďže Parlament uznáva význam rýchleho prijatia tohto aktu, aby sa zaistila pripravenosť Európskej únie v prípade, že Spojené kráľovstvo vystúpi z Únie bez dohody o vystúpení;

1. oznamuje, že nevznesie námietku voči delegovanému nariadeniu;

2. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie Rade a Komisii.

 

[1] Ú. v. EÚ L 337, 23.12.2015, s. 1.

Posledná úprava: 8. marca 2019Právne oznámenie