Διαδικασία : 2019/2549(DEA)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0145/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0145/2019

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0161

<Date>{22/02/2019}22.2.2019</Date>
<NoDocSe>B8‑0145/2019</NoDocSe>
PDF 134kWORD 49k

<TitreType>ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ</TitreType>

<TitreRecueil>σύμφωνα με το άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού</TitreRecueil>


<Titre>περί μη διατύπωσης αντίρρησης σχετικά με τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό της Επιτροπής, της 30ής Ιανουαρίου 2019, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον κατάλογο των εξαιρούμενων οντοτήτων</Titre>

<DocRef>(C(2019)00791 – 2019/2549(DEA))</DocRef>


<Commission>{ECON}Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής</Commission>

Αρμόδιος βουλευτής: <Depute>Roberto Gualtieri</Depute>


B8‑0145/2019

Σχέδιο απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου περί μη διατύπωσης αντίρρησης σχετικά με τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό της Επιτροπής, της 30ής Ιανουαρίου 2019, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον κατάλογο των εξαιρούμενων οντοτήτων

(C(2019)00791 – 2019/2549(DEA))

 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

 έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό της Επιτροπής (C(2019)00791),

 έχοντας υπόψη την με ημερομηνία 30 Ιανουαρίου 2019 επιστολή της Επιτροπής δια της οποίας του ζητείται να δηλώσει ότι δεν θα διατυπώσει αντίρρηση σχετικά με τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό,

 έχοντας υπόψη την με ημερομηνία 21 Φεβρουαρίου 2019 επιστολή της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής προς την Πρόεδρο της Διάσκεψης των Προέδρων των Επιτροπών,

 έχοντας υπόψη το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

 έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Ιουλίου 2012, για τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους και τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών[1], και ιδιαίτερα το άρθρο 1 παράγραφος 6 και το άρθρο 82 παράγραφος 6,

 έχοντας υπόψη τη σύσταση απόφασης της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής,

 έχοντας υπόψη το άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού του,

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη περιέχει σημαντικές τροποποιήσεις, ώστε να διασφαλιστεί ότι η κεντρική τράπεζα και οι δημόσιοι φορείς του Ηνωμένου Βασιλείου που διαχειρίζονται το δημόσιο χρέος ή παρεμβαίνουν στη διαχείρισή του εξαιρούνται από τις απαιτήσεις εκκαθάρισης και αναφοράς, καθώς και από την απαίτηση εφαρμογής τεχνικών μετριασμού του κινδύνου σε μη εκκαθαριζόμενες συναλλαγές, όπως προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 648/2012·

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο αναγνωρίζει τη σημασία της ταχείας έγκρισης της εν λόγω πράξης, προκειμένου να διασφαλιστεί η ετοιμότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε περίπτωση που αποχωρήσει το Ηνωμένο Βασίλειο από την Ένωση χωρίς συμφωνία αποχώρησης·

1. δηλώνει ότι δεν διατυπώνει αντίρρηση σχετικά με τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό·

2. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

 

[1] ΕΕ L 201 της 27.7.2012, σ. 1.

Τελευταία ενημέρωση: 8 Μαρτίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου