Menetlus : 2019/2549(DEA)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B8-0145/2019

Esitatud tekstid :

B8-0145/2019

Arutelud :

Hääletused :

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2019)0161

<Date>{22/02/2019}22.2.2019</Date>
<NoDocSe>B8‑0145/2019</NoDocSe>
PDF 122kWORD 48k

<TitreType>SOOVITUS VÕTTA VASTU OTSUS</TitreType>

<TitreRecueil>vastavalt kodukorra artikli 105 lõikele 6</TitreRecueil>


<Titre>mitte esitada vastuväiteid komisjoni 30. jaanuari 2019. aasta delegeeritud määrusele, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 648/2012 seoses vabastatud üksuste loeteluga</Titre>

<DocRef>(C(2019)00791 – 2019/2549(DEA))</DocRef>


<Commission>{ECON}Majandus- ja rahanduskomisjon</Commission>

Vastutav parlamendiliige: <Depute>Roberto Gualtieri</Depute>


B8‑0145/2019

Euroopa Parlamendi otsuse eelnõu mitte esitada vastuväiteid komisjoni 30. jaanuari 2019. aasta delegeeritud määrusele, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 648/2012 seoses vabastatud üksuste loeteluga

(C(2019)00791 – 2019/2549(DEA))

 

Euroopa Parlament,

 võttes arvesse komisjoni delegeeritud määrust (C(2019)00791),

 võttes arvesse komisjoni 30. jaanuari 2019. aasta kirja, milles komisjon palub Euroopa Parlamendil teatada, et tal ei ole delegeeritud määrusele vastuväiteid,

 võttes arvesse majandus- ja rahanduskomisjoni 21. veebruari 2019. aasta kirja komisjonide esimeeste konverentsi esimehele,

 võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 290,

 võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. juuli 2012. aasta määrust (EL) nr 648/2012 börsiväliste tuletisinstrumentide, kesksete vastaspoolte ja kauplemisteabehoidlate kohta[1], eriti selle artikli 1 lõiget 6 ja artikli 82 lõiget 6,

 võttes arvesse majandus- ja rahanduskomisjoni soovitust võtta vastu otsus,

 võttes arvesse kodukorra artikli 105 lõiget 6,

A. arvestades, et delegeeritud õigusakt sisaldab olulisi muudatusi, tagamaks et Ühendkuningriigi keskpank ja avaliku sektori asutused, kelle ülesanne on riigivõla haldamine või kes on kaasatud riigivõla haldamisse, oleksid vabastatud kliirimis- ja aruandlusnõuetest ning nõudest kohaldada riskimaandamismeetmeid määruses (EL) nr 648/2012 sätestatud kliirimata tehingute suhtes;

B. arvestades, et Euroopa Parlament tunnistab kõnealuse õigusakti kiire vastuvõtmise tähtsust, et tagada Euroopa Liidu valmisolek juhuks, kui Ühendkuningriik astub liidust välja ilma väljaastumislepinguta;

1. teatab, et Euroopa Parlamendil ei ole delegeeritud määrusele vastuväiteid;

2. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus nõukogule ja komisjonile.

 

[1] ELT L 201, 27.7.2012, lk 1.

Viimane päevakajastamine: 8. märts 2019Õigusalane teave