Menettely : 2019/2549(DEA)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-0145/2019

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0145/2019

Keskustelut :

Äänestykset :

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2019)0161

<Date>{22/02/2019}22.2.2019</Date>
<NoDocSe>B8‑0145/2019</NoDocSe>
PDF 124kWORD 48k

<TitreType>SUOSITUS PÄÄTÖKSEKSI</TitreType>

<TitreRecueil>työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohdan mukaisesti</TitreRecueil>


<Titre>olla vastustamatta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta sen soveltamisalan ulkopuolelle jääviä yhteisöjä koskevan luettelon osalta 30. tammikuuta 2019 annettua komission delegoitua asetusta</Titre>

<DocRef>(C(2019)00791 – 2019/2549(DEA))</DocRef>


<Commission>{ECON}Talous- ja raha-asioiden valiokunta</Commission>

Asiasta vastaava jäsen: <Depute>Roberto Gualtieri</Depute>


B8‑0145/2019

luonnos Euroopan parlamentin päätökseksi olla vastustamatta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta sen soveltamisalan ulkopuolelle jääviä yhteisöjä koskevan luettelon osalta 30. tammikuuta 2019 annettua komission delegoitua asetusta

(C(2019)00791 – 2019/2549(DEA))

 

Euroopan parlamentti, joka

 ottaa huomioon komission delegoidun asetuksen (C(2019)00791),

 ottaa huomioon komission 30. tammikuuta 2019 päivätyn kirjeen, jossa komissio pyytää parlamenttia ilmoittamaan, ettei se aio vastustaa delegoitua asetusta,

 ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan 21. helmikuuta 2019 päivätyn kirjeen valiokuntien puheenjohtajakokouksen puheenjohtajalle,

 ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan,

 ottaa huomioon OTC-johdannaisista, keskusvastapuolista ja kauppatietorekistereistä 4. heinäkuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012[1] ja erityisesti sen 1 artiklan 6 kohdan ja 82 artiklan 6 kohdan,

 ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan suosituksen päätökseksi,

 ottaa huomioon työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohdan,

A. ottaa huomioon, että delegoitu säädös sisältää merkittäviä muutoksia, joilla varmistetaan, että Yhdistyneen kuningaskunnan keskuspankki ja julkiset elimet, joiden vastuulla on julkisen velan hoito tai jotka osallistuvat sen hoitoon, vapautetaan asetuksessa (EU) N:o 648/2012 säädetyistä määritys- ja ilmoitusvaatimuksista sekä asetuksessa säädetystä vaatimuksesta soveltaa riskien vähentämistekniikoita määrittämättömiin transaktioihin;

B. toteaa, että parlamentti on tietoinen tämän säädöksen nopean hyväksymisen merkityksestä, jotta voidaan varmistaa Euroopan unionin varautuminen siihen tilanteeseen, että Yhdistynyt kuningaskunta eroaa unionista ilman erosopimusta;

1. ilmoittaa, ettei se vastusta delegoitua asetusta;

2. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen neuvostolle ja komissiolle.

 

[1] EUVL L 201, 27.7.2012, s. 1.

Päivitetty viimeksi: 6. maaliskuuta 2019Oikeudellinen huomautus