Procedure : 2019/2549(DEA)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : B8-0145/2019

Ingediende teksten :

B8-0145/2019

Debatten :

Stemmingen :

Aangenomen teksten :

P8_TA(2019)0161

AANBEVELING VOOR EEN BESLUIT
PDF 127kWORD 48k
22.2.2019
PE635.370v01-00
 
B8-0145/2019

ingediend overeenkomstig artikel 105, lid 6, van het Reglement


om geen bezwaar te maken tegen de gedelegeerde verordening van de Commissie van 30 januari 2019 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de lijst van vrijgestelde entiteiten (C(2019)00791 – 2019/2549(DEA))


Commissie economische en monetaire zaken
Verantwoordelijk lid: Roberto Gualtieri

Ontwerpbesluit van het Europees Parlement om geen bezwaar te maken tegen de gedelegeerde verordening van de Commissie van 30 januari 2019 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de lijst van vrijgestelde entiteiten (C(2019)00791 – 2019/2549(DEA))  
B8‑0145/2019

Het Europees Parlement,

–  gezien de gedelegeerde verordening van de Commissie (C(2019)00791),

–  gezien het schrijven van de Commissie van 30 januari 2019, waarin zij het Parlement verzoekt te verklaren dat het geen bezwaar zal maken tegen de gedelegeerde verordening,

–  gezien het schrijven van de Commissie economische en monetaire zaken aan de voorzitter van de Conferentie van commissievoorzitters van 21 februari 2019,

–  gezien artikel 290 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 4 juli 2012 betreffende otc-derivaten, centrale tegenpartijen en transactieregisters(1), met name artikel 1, lid 6, en artikel 82, lid 6,

–  gezien de aanbeveling voor een besluit van de Commissie economische en monetaire zaken,

–  gezien artikel 105, lid 6, van zijn Reglement,

A.  overwegende dat de gedelegeerde handeling belangrijke wijzigingen omvat om te waarborgen dat de centrale bank en overheidsinstanties van het Verenigd Koninkrijk die belast zijn met of betrokken zijn bij het beheer van de overheidsschuld vrijgesteld zullen zijn van de clearing- en rapportageverplichting en de vereiste toepassing van risicolimiteringstechnieken voor niet-geclearde transacties uit hoofde van Verordening (EU) 648/2012;

B.  overwegende dat het Parlement het belang erkent van de snelle vaststelling van deze verordening teneinde te waarborgen dat de Europese Unie erop voorbereid is indien het Verenigd Koninkrijk zich zonder een terugtrekkingsakkoord terugtrekt uit de Europese Unie;

1.  verklaart geen bezwaar te maken tegen de gedelegeerde verordening;

2.  verzoekt zijn Voorzitter dit besluit te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.

 

(1)

PB L 201 van 27.7.2012, blz. 1.

Laatst bijgewerkt op: 4 maart 2019Juridische mededeling