Postup : 2019/2549(DEA)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0145/2019

Predkladané texty :

B8-0145/2019

Rozpravy :

Hlasovanie :

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0161

<Date>{22/02/2019}22.2.2019</Date>
<NoDocSe>B8‑0145/2019</NoDocSe>
PDF 139kWORD 48k

<TitreType>ODPORÚČANIE PRE ROZHODNUTIE</TitreType>

<TitreRecueil>v súlade s článkom 105 ods. 6 rokovacieho poriadku</TitreRecueil>


<Titre>nevzniesť námietku voči delegovanému nariadeniu Komisie z 30. januára 2019, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012, pokiaľ ide o zoznam oslobodených subjektov</Titre>

<DocRef>(C(2019)00791 – 2019/2549(DEA))</DocRef>


<Commission>{ECON}Výbor pre hospodárske a menové veci</Commission>

Zodpovedný poslanec: <Depute>Roberto Gualtieri</Depute>


B8‑0145/2019

Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu nevzniesť námietku voči delegovanému nariadeniu Komisie z 30. januára 2019, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012, pokiaľ ide o zoznam oslobodených subjektov

(C(2019)00791 – 2019/2549(DEA))

 

Európsky parlament,

 so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (C(2019)00791),

 so zreteľom na list Komisie z 30. januára 2019, ktorým ho žiada, aby oznámil, že nevznesie námietku voči delegovanému nariadeniu,

 so zreteľom na list Výboru pre hospodárske a menové veci predsedovi Konferencie predsedov výborov z 21. februára 2019,

 so zreteľom na článok 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

 so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 zo 4. júla 2012 o mimoburzových derivátoch, centrálnych protistranách a archívoch obchodných údajov[1], a najmä na jeho článok 1 ods. 6 a článok 82 ods. 6,

 so zreteľom na odporúčanie pre rozhodnutie Výboru pre hospodárske a menové veci,

 so zreteľom na článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku,

A. keďže delegovaný akt obsahuje dôležité zmeny s cieľom zabezpečiť, aby centrálna banka a verejné orgány Spojeného kráľovstva poverené riadením verejného dlhu alebo zasahujúce do riadenia verejného dlhu boli oslobodené od požiadaviek týkajúcich sa zúčtovania a ohlasovania a od požiadavky uplatňovať techniky zmierňovania rizika na nezúčtované transakcie podľa nariadenia (EÚ) č. 648/2012;

B. keďže Parlament uznáva význam rýchleho prijatia tohto aktu, aby sa zaistila pripravenosť Európskej únie v prípade, že Spojené kráľovstvo vystúpi z Únie bez dohody o vystúpení;

1. oznamuje, že nevznesie námietku voči delegovanému nariadeniu;

2. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie Rade a Komisii.

 

[1] Ú. v. EÚ L 201, 27.7.2012, s 1.

Posledná úprava: 8. marca 2019Právne oznámenie