Förfarande : 2019/2549(DEA)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0145/2019

Ingivna texter :

B8-0145/2019

Debatter :

Omröstningar :

Antagna texter :

P8_TA(2019)0161

REKOMMENDATION TILL BESLUT
PDF 125kWORD 48k
22.2.2019
PE635.370v01-00
 
B8-0145/2019

i enlighet med artikel 105.6 i arbetsordningen


om att inte invända mot kommissionens delegerade förordning av den 30 januari 2019 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 med avseende på förteckningen över undantagna enheter (C(2019)00791 – 2019/2549(DEA))


Utskottet för ekonomi och valutafrågor
Ansvarig ledamot: Roberto Gualtieri

Förslag till Europaparlamentets beslut om att inte invända mot kommissionens delegerade förordning av den 30 januari 2019 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 med avseende på förteckningen över undantagna enheter (C(2019)00791 – 2019/2549(DEA))  
B8‑0145/2019

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (C(2019)00791),

–  med beaktande av kommissionens skrivelse av den 30 januari 2019, i vilken parlamentet uppmanas att tillkännage att det inte avser att invända mot den delegerade förordningen,

–  med beaktande av skrivelsen av den 21 februari 2019 från utskottet för ekonomi och valutafrågor till utskottsordförandekonferensens ordförande,

–  med beaktande av artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 av den 4 juli 2012 om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister(1), särskilt artiklarna 1.6 och 82.6,

–  med beaktande av rekommendationen till beslut från utskottet för ekonomi och valutafrågor,

–  med beaktande av artikel 105.6 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Den delegerade akten innehåller viktiga ändringar för att säkerställa att Förenade kungarikets centralbank och offentliga organ som förvaltar eller medverkar i förvaltningen av statsskulden undantas från clearing- och rapporteringskraven samt kravet på att tillämpa riskreduceringstekniker för ej clearade transaktioner som fastställs i förordning (EU) nr 648/2012.

B.  Europaparlamentet erkänner vikten av ett snabbt antagande av denna akt för att säkerställa Europeiska unionens beredskap i händelse av att Förenade kungariket lämnar unionen utan ett utträdesavtal.

1.  Europaparlamentet tillkännager att det inte invänder mot den delegerade förordningen.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till rådet och kommissionen.

(1)

EUT L 201, 27.7.2012, s. 1.

Senaste uppdatering: 27 februari 2019Rättsligt meddelande