Процедура : 2019/2545(RSO)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0147/2019

Внесени текстове :

B8-0147/2019

Разисквания :

Гласувания :

PV 12/03/2019 - 9.4
CRE 12/03/2019 - 9.4

Приети текстове :

P8_TA(2019)0138

<Date>{04/03/2019}4.3.2019</Date>
<NoDocSe>B8‑0147/2019</NoDocSe>
PDF 122kWORD 49k

<TitreType>ПРЕПОРЪКА ЗА РЕШЕНИЕ</TitreType>

<TitreRecueil>съгласно член 159, параграф 4 от Правилника за дейността</TitreRecueil>


<Titre>за удължаване на срока на прилагане на член 159 от Правилника за дейността на Европейския парламент до края на деветия парламентарен мандат</Titre>

<DocRef>(2019/2545(RSO))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>на Бюрото</Depute>

</RepeatBlock-By>B8‑0147/2019


Решение на Европейския парламент за удължаване на срока на прилагане на член 159 от Правилника за дейността на Европейския парламент до края на деветия парламентарен мандат

(2019/2545(RSO))

Европейският парламент,

 като взе предвид член 342 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

 като взе предвид Регламент № 1 на Съвета от 15 април 1958 г. за определяне на езиковия режим на Европейската икономическа общност[1],

 като взе предвид Регламент (ЕО) № 920/2005 на Съвета[2] и Регламент (ЕС, Евратом) 2015/2264 на Съвета[3],

 като взе предвид Кодекса за поведение относно езиковото многообразие, приет от Бюрото на 16 юни 2014 г.,

 като взе предвид своето решение от 26 февруари 2014 г.[4] за удължаване на срока на прилагане на член 159 от Правилника за дейността на Европейския парламент до края на осмия парламентарен мандат, както и последващите решения на Бюрото за удължаване на срока на дерогацията от член 158 до края на настоящия мандат,

 като взе предвид членове 158 и 159 от своя правилник,

A. като има предвид, че съгласно член 158 всички документи на Парламента се съставят на официалните езици и всички членове на ЕП имат право да говорят в Парламента на официален език по техен избор, като им се осигурява устен превод на останалите официални езици,

Б. като има предвид, че съгласно член 159 до края на осмия парламентарен мандат са допустими отклонения от разпоредбите на член 158, когато и доколкото не е налице необходимият брой устни или писмени преводачи за даден официален език, въпреки взетите съответни мерки; като има предвид, че по отношение на всеки официален език, за който се счита, че е необходима дерогация, Бюрото, по предложение на генералния секретар и при надлежно отчитане на временните специални разпоредби, приети от Съвета въз основа на Договорите относно изготвянето на правните актове, трябва да установи дали са изпълнени условията и да преразглежда решението си на всеки шест месеца;

В. като има предвид, че Регламент (ЕО) № 920/2005 на Съвета и Регламент (ЕС, Евратом) 2015/2264 на Съвета предвиждат постепенно ограничаване на дерогацията по отношение на ирландския език и, при липсата на друг регламент на Съвета, който да предвижда друго, изтичането на тази дерогация, считано от 1 януари 2022 г.;

Г. като има предвид, че въпреки взетите съответни мерки се очаква, че капацитетът на хърватски, ирландски и малтийски език няма да бъде достатъчен за пълно предоставяне на устен превод на тези езици от началото на деветия парламентарен мандат;

Д. като има предвид, че въпреки последователните и постоянни усилия на междуинституционално равнище и постигнатия значителен напредък броят на квалифицираните писмени преводачи все още се очаква да бъде толкова ограничен по отношение на ирландския език, че в обозримо бъдеще не може да се гарантира пълно покритие за този език съгласно член 158; като има предвид, че съгласно Регламент (ЕО) № 920/2005 на Съвета и Регламент (ЕС, Евратом) 2015/2264 на Съвета все по-голям брой правни актове трябва да бъдат преведени на ирландски език, което намалява възможността за превод на други парламентарни документи на посочения език;

Е. като има предвид, че член 159, параграф 4 предвижда, че по мотивирана препоръка от Бюрото Парламентът може да реши в края на парламентарния мандат да удължи срока на прилагане на разпоредбите на посочения член;

Ж. като има предвид, че с оглед на посоченото по-горе Бюрото препоръча срокът на прилагане на член 159 да се удължи до края на деветия парламентарен мандат;

1. решава да удължи до края на деветия парламентарен мандат срока на прилагане на член 159 от Правилника за дейността на Европейския парламент;

2. възлага на своя председател да предаде за сведение настоящото решение на Съвета и на Комисията.

[1] OВ 17, 6.10.1958 г., стр. 385/58.

[2] Регламент (ЕО) № 920/2005 на Съвета от 13 юни 2005 г. за изменение на Регламент № 1 от 15 април 1958 година за определяне на езиковия режим на Европейската икономическа общност, и на Регламент № 1 от 15 април 1958 година относно определянето на езиковия режим в Европейската общност за атомна енергия, както и за въвеждане на мерки за временна дерогация от тези регламенти (ОВ L 156, 18.6.2005 г., стр. 3).

[3] Регламент (ЕС, Евратом) 2015/2264 на Съвета от 3 декември 2015 година за удължаване на срока на действие и постепенно премахване на мерките за временна дерогация от Регламент № 1 от 15 април 1958 г. за определяне на езиковия режим на Европейската икономическа общност и от Регламент № 1 от 15 април 1958 г. относно определянето на езиковия режим в Европейската общност за атомна енергия, въведени с Регламент (ЕО) № 920/2005 (ОВ L 322, 8.12.2015 г., стр. 1).

[4] OВ C 285, 29.8.2017 г., стр. 164.

Последно осъвременяване: 8 март 2019 г.Правна информация