Postup : 2019/2545(RSO)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0147/2019

Predkladané texty :

B8-0147/2019

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 12/03/2019 - 9.4
CRE 12/03/2019 - 9.4

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0138

<Date>{04/03/2019}4.3.2019</Date>
<NoDocSe>B8‑0147/2019</NoDocSe>
PDF 138kWORD 49k

<TitreType>ODPORÚČANIE PRE ROZHODNUTIE</TitreType>

<TitreRecueil>predložené v súlade s článkom 159 ods. 4 rokovacieho poriadku</TitreRecueil>


<Titre>predĺžiť platnosť článku 159 rokovacieho poriadku Parlamentu do konca deviateho volebného obdobia</Titre>

<DocRef>(2019/2545(RSO))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Predsedníctvom</Depute>

</RepeatBlock-By>B8‑0147/2019


Rozhodnutie Európskeho parlamentu predĺžiť platnosť článku 159 rokovacieho poriadku Parlamentu do konca deviateho volebného obdobia

(2019/2545(RSO))

Európsky parlament,

 so zreteľom na článok 342 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

 so zreteľom na nariadenie Rady č. 1 z 15. apríla 1958 o používaní jazykov v Európskom hospodárskom spoločenstve[1],

 so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 920/2005[2] a na nariadenie Rady (EÚ, Euratom) 2015/2264[3],

 so zreteľom na Etický kódex viacjazyčnosti prijatý Predsedníctvom 16. júna 2014,

 so zreteľom na svoje rozhodnutie z 26. februára 2014[4] o predĺžení platnosti článku 159 rokovacieho poriadku Parlamentu do konca ôsmeho volebného obdobia a na následné rozhodnutia Predsedníctva o predĺžení odchýlky od ustanovení článku 158 do konca prebiehajúceho obdobia,

 so zreteľom na články 158 a 159 rokovacieho poriadku,

A. keďže podľa článku 158 musia byť všetky dokumenty Parlamentu vypracované v úradných jazykoch a každý poslanec má právo vystúpiť v Parlamente v úradnom jazyku podľa svojho výberu s tlmočením zabezpečeným do ostatných úradných jazykov;

B. keďže podľa článku 159 sú odchýlky od ustanovení článku 158 dovolené do konca ôsmeho volebného obdobia len v rozsahu a iba ak aj napriek prijatým primeraným opatreniam nie je k dispozícii dostatočný počet tlmočníkov alebo prekladateľov niektorého z úradných jazykov; keďže Predsedníctvo na návrh generálneho tajomníka a s náležitým ohľadom na dočasné osobitné opatrenia prijaté Radou na základe zmlúv týkajúce sa vypracúvania právnych aktov určí, či sú v súvislosti s každým úradným jazykom, v prípade ktorého sa výnimka považuje za nevyhnutnú, splnené podmienky, a svoje rozhodnutie každých šesť mesiacov preskúma;

C. keďže v nariadení Rady (ES) č. 920/2005 a nariadení Rady (EÚ, Euratom) 2015/2264 sa stanovuje postupné obmedzovanie výnimky pre írsky jazyk a v prípade, že neexistuje žiadne iné nariadenie Rady, v ktorom by bolo ustanovené inak, koniec uplatňovania tejto výnimky od 1. januára 2022;

D. keďže napriek všetkým predbežným opatreniam sa v prípade chorvátčiny, írčiny a maltčiny zrejme nepodarí zabezpečiť takú kapacitu, ktorá by od začiatku deviateho volebného obdobia umožnila poskytovanie tlmočníckych služieb v týchto jazykoch v plnom rozsahu;

E. keďže napriek intenzívnemu a nepretržitému medziinštitucionálnemu úsiliu a značnému pokroku bude počet kvalifikovaných prekladateľov v prípade írčiny pravdepodobne stále taký obmedzený, že v blízkej budúcnosti nebude možné zabezpečiť úplné pokrytie potrieb v tomto jazyku podľa článku 158; keďže podľa nariadenia Rady (ES) č. 920/2005 a nariadenia Rady (EÚ, Euratom) 2015/2264 sa čoraz väčší počet právnych aktov musí preložiť do írčiny, čo znižuje možnosť prekladať ďalšie parlamentné dokumenty do tohto jazyka;

F. keďže v článku 159 ods. 4 sa stanovuje, že na základe odôvodneného odporúčania Predsedníctva môže Parlament na konci volebného obdobia rozhodnúť o predĺžení platnosti tohto článku;

G. keďže Predsedníctvo na základe uvedených skutočností odporučilo, aby sa platnosť článku 159 predĺžila do konca deviateho volebného obdobia;

1. rozhoduje predĺžiť platnosť článku 159 rokovacieho poriadku Parlamentu do konca deviateho volebného obdobia;

2. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie Rade a Komisii pre informáciu.

 

[1] Ú. v. ES 17, 6.10.1958, s. 385/58.

[2] Nariadenie Rady (ES) č. 920/2005 z 13. júna 2005 o zmene a doplnení nariadenia č. 1 z 15. apríla 1958 o používaní jazykov v Európskom hospodárskom spoločenstve a nariadenia č. 1 z 15. apríla 1958, ktorým sa určujú jazyky používané Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu, a o dočasných odchylných opatreniach od týchto nariadení (Ú. v. EÚ L 156, 18.6.2005, s. 3).

[3] Nariadenie Rady (EÚ, Euratom) 2015/2264 z 3. decembra 2015, ktorým sa predlžujú a postupne rušia dočasné výnimky z nariadenia č. 1 z 15. apríla 1958 o používaní jazykov v Európskom hospodárskom spoločenstve a nariadenia Rady č. 1 z 15. apríla 1958, ktorým sa určujú jazyky používané Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu, zavedené nariadením (ES) č. 920/2005 (Ú. v. EÚ L 322, 8.12.2015, s. 1).

[4] Ú. v. EÚ C 285, 29.8.2017, s. 164.

Posledná úprava: 8. marca 2019Právne oznámenie