Förfarande : 2019/2545(RSO)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0147/2019

Ingivna texter :

B8-0147/2019

Debatter :

Omröstningar :

PV 12/03/2019 - 9.4
CRE 12/03/2019 - 9.4

Antagna texter :

P8_TA(2019)0138

<Date>{04/03/2019}4.3.2019</Date>
<NoDocSe>B8‑0147/2019</NoDocSe>
PDF 127kWORD 49k

<TitreType>REKOMMENDATION TILL BESLUT</TitreType>

<TitreRecueil>med beaktande av artikel 159.4 i arbetsordningen</TitreRecueil>


<Titre>om förlängning av tillämpningen av artikel 159 i Europaparlamentets arbetsordning till slutet av den nionde valperioden</Titre>

<DocRef>(2019/2545(RSO))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Presidiet</Depute>

</RepeatBlock-By>B8‑0147/2019


Europaparlamentets beslut om förlängning av tillämpningen av artikel 159 i Europaparlamentets arbetsordning till slutet av den nionde valperioden

(2019/2545(RSO))

Europaparlamentet fattar detta beslut

 med beaktande av artikel 342 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

 med beaktande av rådets förordning nr 1 av den 15 april 1958 om vilka språk som skall användas i Europeiska ekonomiska gemenskapen[1],

 med beaktande av rådets förordningar (EG) nr 920/2005[2] och (EU, Euratom) 2015/2264[3],

 med beaktande av riktlinjerna för flerspråkighet, antagna av presidiet den 16 juni 2014,

 med beaktande av sitt beslut av den 26 februari 2014[4] om förlängning av tillämpningen av artikel 159 i Europaparlamentets arbetsordning till slutet av den åttonde valperioden och presidiets påföljande beslut om förlängning av undantaget från artikel 158 till slutet av den åttonde valperioden,

 med beaktande av artiklarna 158 och 159 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. Enligt artikel 158 ska parlamentets samtliga handlingar avfattas på de officiella språken, och alla ledamöter har rätt att hålla sina anföranden i parlamentet på det officiella språk de önskar med tolkning till alla övriga officiella språk.

B. Enligt artikel 159 ska det vara tillåtet att göra undantag från artikel 158 fram till åttonde valperiodens utgång, om och i den utsträckning det för ett officiellt språk inte finns tillräckligt många tolkar eller översättare trots att lämpliga åtgärder vidtagits. För varje officiellt språk för vilket ett undantag bedöms nödvändigt ska presidiet, på förslag från generalsekreteraren, och med vederbörlig hänsyn till de tillfälliga arrangemang som rådet antagit på grundval av fördragen när det gäller utarbetandet av rättsakter, fastställa om villkoren är uppfyllda och var sjätte månad se över sitt beslut.

C. I rådets förordningar (EG) nr 920/2005 och (EU, Euratom) 2015/2264 föreskrivs en gradvis begränsning av undantaget när det gäller iriska och, i avsaknad av en annan rådsförordning som anger annat, att undantaget upphör från och med den 1 januari 2022.

D. Trots att alla lämpliga åtgärder vidtagits förväntas kapaciteten för kroatiska, iriska och maltesiska inte vara sådan att man kan erbjuda fullständig tolkning för dessa språk från början av den nionde valperioden.

E. Trots ständiga och ihållande interinstitutionella ansträngningar och avsevärda framsteg förväntas antalet kvalificerade översättare fortfarande vara så begränsat när det gäller iriska, att man för den överblickbara framtiden inte kan garantera full täckning av detta språk i enlighet med artikel 158. I enlighet med rådets förordningar (EG) nr 920/2005 och (EU, Euratom) 2015/2264 ska allt fler rättsakter översättas till iriska, vilket minskar möjligheterna att få andra parlamentsdokument översatta till iriska.

F. Enligt artikel 159.4 får parlamentet efter det att presidiet lämnat en motiverad rekommendation besluta att förlänga giltighetstiden för artikel 159 vid slutet av valperioden.

G. Mot bakgrund av ovanstående har presidiet rekommenderat att giltighetstiden för artikel 159 ska förlängas till slutet av den nionde valperioden.

1. Europaparlamentet beslutar att förlänga tillämpningen av artikel 159 i Europaparlamentets arbetsordning till slutet av den nionde valperioden.

2. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att för kännedom översända detta beslut till rådet och kommissionen.

 

[1] EGT 17, 6.10.1958, s. 385.

[2] Rådets förordning (EG) nr 920/2005 av den 13 juni 2005 om ändring av förordning nr 1 av den 15 april 1958 om vilka språk som skall användas i Europeiska ekonomiska gemenskapen och förordning nr 1 av den 15 april 1958 om vilka språk som skall användas i Europeiska atomenergigemenskapen och om införande av tillfälliga bestämmelser om undantag från de förordningarna (EUT L 156, 18.6.2005, s. 3).

[3] Rådets förordning (EU, Euratom) 2015/2264 av den 3 december 2015 om förlängning av giltighetstiden för och utfasning av de tillfälliga bestämmelser om undantag från förordning nr 1 av den 15 april 1958 om vilka språk som skall användas i Europeiska ekonomiska gemenskapen och förordning nr 1 av den 15 april 1958 om vilka språk som skall användas i Europeiska atomenergigemenskapen som införts genom förordning (EG) nr 920/2005 (EUT L 322, 8.12.2015, p. 1).

[4]EUT C 285, 29.8.2017, s. 164.

Senaste uppdatering: 8 mars 2019Rättsligt meddelande