Postup : 2019/2579(DEA)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0149/2019

Předložené texty :

B8-0149/2019

Rozpravy :

Hlasování :

Přijaté texty :

P8_TA(2019)0163

<Date>{05/03/2019}5.3.2019</Date>
<NoDocSe>B8-0149/2019</NoDocSe>
PDF 139kWORD 49k

<TitreType>DOPORUČENÍ K ROZHODNUTÍ</TitreType>

<TitreRecueil>předložené v souladu s čl. 105 odst. 6 jednacího řádu</TitreRecueil>


<Titre>nevyslovit námitku proti nařízení Komise v přenesené pravomoci ze dne 13. února 2019, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/588, pokud jde o možnost upravit průměrný denní počet obchodů s akcií, jestliže se obchodní systém s nejvyšším obratem obchodů s danou akcií nachází mimo Unii</Titre>

<DocRef>(C(2019)00904 – 2019/2579(DEA))</DocRef>


<Commission>Hospodářský a měnový výbor

Odpovědný poslanec: <Depute>Markus Ferber</Depute>

</Commission>


B8-0149/2019

Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu nevyslovit námitku proti nařízení Komise v přenesené pravomoci ze dne 13. února 2019, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/588, pokud jde o možnost upravit průměrný denní počet obchodů s akcií, jestliže se obchodní systém s nejvyšším obratem obchodů s danou akcií nachází mimo Unii

(C(2019)00904 – 2019/2579(DEA))

 

Evropský parlament,

 s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (C(2019)00904),

 s ohledem na dopis Komise ze dne 21. března 2019, v němž Komise žádá Evropský parlament, aby uvedl, že nevysloví námitku k nařízení přenesené pravomoci,

 s ohledem na dopis Hospodářského a měnového výboru předsedkyni Konference předsedů výborů ze dne 4. března 2019,

 s ohledem na článek 290 Smlouvy o fungování Evropské unie,

 s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů a o změně směrnic 2002/92/ES a 2011/61/EU[1], a zejména na čl. 49 odst. 3 a čl. 89 odst. 5 uvedené směrnice,

 s ohledem na čl. 10 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/77/ES[2],

 s ohledem na návrh regulačních technických norem pro změnu nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 2017/588 (RTS 11), který dne 8. listopadu 2018 předložil Evropský orgán pro cenné papíry a trhy podle čl. 49 odst. 3 nařízení č. 2014/65/EU,

 s ohledem na doporučení k rozhodnutí Hospodářského a měnového výboru,

 s ohledem na čl. 105 odst. 6 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že tento akt v přenesené pravomoci obsahuje důležité změny, jejichž cílem je zachovat konkurenceschopnost obchodních systémů EU, které nabízejí obchodování s akciemi přijatými k obchodování nebo obchodovanými v Unii a současně v některé třetí zemi, pokud se obchodní systém s nejvyšším obratem těchto akcií nachází mimo území Unie;

B. vzhledem k tomu, že Parlament uznává, že je důležité, aby byl tento akt přijat rychle, aby byla Evropská unie připravena na případný odchod Spojeného království z Unie bez dohody o vystoupení;

C. vzhledem k tomu, že Parlament se domnívá, že přijaté regulační technické normy nejsou kvůli změnám provedeným Komisí totožné s návrhem regulačních technických norem, který předložil Evropský orgán pro cenné papíry a trhy, a domnívá se, že má tři měsíce na to, aby k regulačním technickým normám vyslovil námitku (lhůta pro přezkum); vzhledem k tomu, že Parlament důrazně vyzývá Komisi, aby uváděla jednoměsíční lhůtu pro přezkum pouze v případech, kdy přijala návrhy evropských orgánů dohledu beze změn, tj. kdy jsou návrhy a přijaté regulační technické normy „totožné“;

1. prohlašuje, že nevysloví námitku vůči nařízení v přenesené pravomoci;

2. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi.

 

 

[1] Úř. věst. L 173, 12.6.2014, s. 349.

[2] Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 84.

Poslední aktualizace: 8. března 2019Právní upozornění