Procedure : 2019/2579(DEA)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0149/2019

Indgivne tekster :

B8-0149/2019

Forhandlinger :

Afstemninger :

Vedtagne tekster :

P8_TA(2019)0163

<Date>{05/03/2019}5.3.2019</Date>
<NoDocSe>B8‑0149/2019</NoDocSe>
PDF 131kWORD 50k

<TitreType>HENSTILLING TIL AFGØRELSE</TitreType>

<TitreRecueil>jf. forretningsordenens artikel 105, stk. 6</TitreRecueil>


<Titre>om ikke at gøre indsigelse mod Kommissionens delegerede forordning af 13. februar 2019 om ændring af delegeret forordning (EU) 2017/588 for så vidt angår muligheden for at justere det gennemsnitlige antal daglige transaktioner i en aktie, hvis markedspladsen med den største omsætning i denne aktie er beliggende uden for Unionen</Titre>

<DocRef>(C(2019)00904 – 2019/2579(DEA))</DocRef>


<Commission>{ECON}Økonomi- og Valutaudvalget</Commission>

Ansvarligt medlem: <Depute>Markus Ferber</Depute>


B8‑0149/2019

Forslag til Europa-Parlamentets afgørelse om ikke at gøre indsigelse mod Kommissionens delegerede forordning af 13. februar 2019 om ændring af delegeret forordning (EU) 2017/588 for så vidt angår muligheden for at justere det gennemsnitlige antal daglige transaktioner i en aktie, hvis markedspladsen med den største omsætning i denne aktie er beliggende uden for Unionen

(C(2019)00904 – 2019/2579(DEA))

 

Europa-Parlamentet,

 der henviser til Kommissionens delegerede forordning (C(2019)00904),

 der henviser til Kommissionens skrivelse af 21. februar 2019, hvori Parlamentet anmodes om at erklære, at det ikke vil gøre indsigelse mod den delegerede forordning,

 der henviser til skrivelse af 4. marts 2019 fra Økonomi- og Valutaudvalget til Udvalgsformandskonferencens formand,

 der henviser til artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

 der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU af 15. maj 2014 om markeder for finansielle instrumenter og om ændring af direktiv 2002/92/EF og direktiv 2011/61/EU[1], særlig artikel 49, stk. 3, og artikel 89, stk. 5.

 der henviser til artikel 10, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/77/EF[2],

 der henviser til udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder om "ændring af Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/588 (RTS 11)", forelagt af Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed den 8. november 2018 i henhold til artikel 49, stk. 3, i direktiv 2014/65/EU,

 der henviser til henstilling til afgørelse fra Økonomi- og Valutaudvalget,

 der henviser til forretningsordenens artikel 105, stk. 6,

A. der henviser til, at den delegerede retsakt indeholder vigtige ændringer for at bevare konkurrenceevnen for EU's markedspladser, der tilbyder handel med de aktier, der er optaget til handel eller handles i Unionen og et tredjeland samtidig, og hvor markedspladsen med den største omsætning i disse aktier er beliggende uden for Unionen;

B. der henviser til, at Parlamentet anerkender betydningen af en hurtig vedtagelse af denne retsakt for at sikre Den Europæiske Unions beredskab i tilfælde af, at Det Forenede Kongerige udtræder af Unionen uden en udtrædelsesaftale;

C. der henviser til, at Parlamentet mener, at de vedtagne reguleringsmæssige tekniske standarder ikke er "de samme" som udkastet til reguleringsmæssige tekniske standarder, som Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed har forelagt som følge af Kommissionens ændringer, der blev indført i dette udkast, og mener, at det har tre måneder til at gøre indsigelse mod de reguleringsmæssige tekniske standarder (kontrolperioden); der henviser til, at Parlamentet indtrængende opfordrer Kommissionen til kun at fastsætte en kontrolperiode på én måned i tilfælde, hvor Kommissionen har vedtaget de europæiske tilsynsmyndigheders udkast uden ændringer, dvs. hvor udkastet og de vedtagne reguleringsmæssige tekniske standarder er "de samme";

1. erklærer, at det ikke gør indsigelse mod den delegerede forordning;

2. pålægger sin formand at sende denne afgørelse til Rådet og Kommissionen.

 

[1] EUT L 173 af 12.6.2014, s. 349.

[2] EUT L 331 af 15.12.2010, s. 84.

Seneste opdatering: 8. marts 2019Juridisk meddelelse