Menettely : 2019/2579(DEA)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-0149/2019

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0149/2019

Keskustelut :

Äänestykset :

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2019)0163

<Date>{05/03/2019}5.3.2019</Date>
<NoDocSe>B8‑0149/2019</NoDocSe>
PDF 126kWORD 50k

<TitreType>SUOSITUS PÄÄTÖKSEKSI</TitreType>

<TitreRecueil>työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohdan mukaisesti</TitreRecueil>


<Titre>olla vastustamatta delegoidun asetuksen (EU) 2017/588 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse mahdollisuudesta mukauttaa osaketta koskevien liiketoimien keskimääräistä päivittäistä lukumäärää, kun osakkeen osalta suurimman vaihdon kauppapaikka sijaitsee unionin ulkopuolella 13. helmikuuta 2019 annettua komission delegoitua asetusta</Titre>

<DocRef>(C(2019)00904 – 2019/2579(DEA))</DocRef>


<Commission>{ECON}Talous- ja raha-asioiden valiokunta</Commission>

Asiasta vastaava jäsen: <Depute>Markus Ferber</Depute>


B8‑0149/2019

Luonnos Euroopan parlamentin päätökseksi olla vastustamatta delegoidun asetuksen (EU) 2017/588 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse mahdollisuudesta mukauttaa osaketta koskevien liiketoimien keskimääräistä päivittäistä lukumäärää, kun osakkeen osalta suurimman vaihdon kauppapaikka sijaitsee unionin ulkopuolella 13. helmikuuta 2019 annettua komission delegoitua asetusta

(C(2019)00904 – 2019/2579(DEA))

 

Euroopan parlamentti, joka

 ottaa huomioon komission delegoidun asetuksen (C(2019)00904),

 ottaa huomioon komission 21. helmikuuta 2019 päivätyn kirjeen, jossa komissio pyytää parlamenttia ilmoittamaan, ettei se aio vastustaa delegoitua asetusta,

 ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan 4. maaliskuuta 2019 päivätyn kirjeen valiokuntien puheenjohtajakokouksen puheenjohtajalle,

 ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan,

 ottaa huomioon rahoitusvälineiden markkinoista sekä direktiivin 2002/92/EY ja direktiivin 2011/61/EU[1] muuttamisesta 15. toukokuuta 2014 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/65/EU ja erityisesti sen 49 artiklan 3 kohdan ja 89 artiklan 5 kohdan,

 ottaa huomioon Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen) perustamisesta sekä päätöksen N:o 716/2009/EY muuttamisesta ja komission päätöksen 2009/77/EY[2], kumoamisesta 24 päivänä marraskuuta 2010 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1095/2010 10 artiklan 1 kohdan,

 ottaa huomioon Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen 8. marraskuuta 2018 asetuksen (EU) N:o 65/2012 49 artiklan 3 kohdan nojalla toimittaman luonnoksen teknisistä sääntelystandardeista, jotka koskevat komission delegoidun asetuksen (EU) 2017/588 (RTS II) muuttamista,

 ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan suosituksen päätökseksi,

 ottaa huomioon työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohdan,

A. ottaa huomioon, että delegoitu säädös sisältää tärkeitä tarkistuksia, joilla säilytetään sellaisten EU:n kauppapaikkojen kilpailukyky, jotka käyvät kauppaa niillä osakkeilla, jotka on otettu kaupankäynnin kohteeksi tai joilla käydään kauppaa unionissa ja kolmannessa maassa samanaikaisesti, ja joissa kauppapaikka, joilla on näiden osakkeiden suurin liikevaihto, sijaitsee unionin ulkopuolella;

B. toteaa, että parlamentti on tietoinen tämän säädöksen nopean hyväksymisen merkityksestä, jotta voidaan varmistaa Euroopan unionin varautuminen siihen tilanteeseen, että Yhdistynyt kuningaskunta eroaa unionista ilman erosopimusta;

C. katsoo, että hyväksytyt tekniset sääntelystandardit eivät ole ”samoja” kuin Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen toimittama teknisten sääntelystandardien luonnos komission tähän luonnokseen tekemien muutosten vuoksi, ja katsoo, että sillä on kolme kuukautta aikaa (”tarkastuskausi”) vastustaa teknisiä sääntelystandardeja; kehottaa komissiota ilmoittamaan tarkastuskaudeksi yhden kuukauden ainoastaan tapauksissa, joissa komissio on hyväksynyt Euroopan valvontaviranomaisten luonnokset ilman muutoksia, eli kun luonnos ja hyväksytyt tekniset sääntelystandardit ”ovat samat”;

1. ilmoittaa, ettei se vastusta delegoitua asetusta;

2. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen neuvostolle ja komissiolle.

 

[1] EUVL L 173, 12.6.2014, s. 349.

[2] EUVL L 331, 15.12.2010, s. 84.

Päivitetty viimeksi: 8. maaliskuuta 2019Oikeudellinen huomautus