Procedūra : 2019/2579(DEA)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-0149/2019

Pateikti tekstai :

B8-0149/2019

Debatai :

Balsavimas :

Priimti tekstai :

P8_TA(2019)0163

<Date>{05/03/2019}5.3.2019</Date>
<NoDocSe>B8-0149/2019</NoDocSe>
PDF 137kWORD 49k

<TitreType>REKOMENDACIJA DĖL SPRENDIMO</TitreType>

<TitreRecueil>pateikta pagal Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalį</TitreRecueil>


<Titre>neprieštarauti 2019 m. vasario 13 d. Komisijos deleguotajam reglamentui, kuriuo dėl galimybės koreguoti akcijos sandorių skaičiaus dienos vidurkį, kai prekybos vieta, kurios prekybos ta akcija apyvarta didžiausia, yra ne Sąjungoje, iš dalies keičiamas Deleguotasis reglamentas (ES) 2017/588</Titre>

<DocRef>(C(2019)00904 – 2019/2579(DEA))</DocRef>


<Commission>{ECON}Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas</Commission>

Atsakingas Parlamento narys: <Depute>Markus Ferber</Depute>


B8-0149/2019

Europos Parlamento sprendimo neprieštarauti 2019 m. vasario 13 d. Komisijos deleguotajam reglamentui, kuriuo dėl galimybės koreguoti akcijos sandorių skaičiaus dienos vidurkį, kai prekybos vieta, kurios prekybos ta akcija apyvarta didžiausia, yra ne Sąjungoje, iš dalies keičiamas Deleguotasis reglamentas (ES) 2017/588, projektas

(C(2019)00904 – 2019/2579(DEA))

 

Europos Parlamentas,

 atsižvelgdamas į Komisijos deleguotąjį reglamentą (C(2019)00904),

 atsižvelgdamas į 2019 m. vasario 21 d. Komisijos laišką, kuriame ji prašo Parlamento pareikšti, kad jis neprieštaraus deleguotajam reglamentui,

 atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto 2019 m. kovo 4 d. laišką Komitetų pirmininkų sueigos pirmininkui,

 atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį,

 atsižvelgdamas į 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/65/ES dėl finansinių priemonių rinkų, kuria iš dalies keičiamos Direktyva 2002/92/EB ir Direktyva 2011/61/ES[1], ypač į jos 49 straipsnio 3 dalį ir 89 straipsnio 5 dalį,

 atsižvelgdamas į 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1095/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija) ir iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB bei panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/77/EB[2],

 atsižvelgdamas į techninių reguliavimo standartų dėl „Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2017/588 pakeitimo (TRS 11)“ projektą, kurį pagal Direktyvos 2014/65/ES 49 straipsnio 3 dalį 2018 m. lapkričio 8 d. pateikė Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija,

 atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto rekomendaciją dėl sprendimo,

 atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalį,

A. kadangi deleguotajame akte pateikiami svarbūs pakeitimai, kuriais siekiama išsaugoti konkurencingas ES prekybos vietas, kuriose prekiaujama tomis akcijomis, kuriomis leista prekiauti arba prekiaujama tuo pačiu metu Sąjungoje ir trečiojoje šalyje, ir kai prekybos vieta, kurios prekybos tomis akcijomis apyvarta didžiausia, yra ne Sąjungoje;

B. kadangi Parlamentas pripažįsta, jog svarbu skubiai priimti šį aktą, siekiant užtikrinti Europos Sąjungos pasirengimą tuo atveju, jei Jungtinė Karalystė išstotų iš Sąjungos nesudariusi susitarimo dėl išstojimo;

C. kadangi Parlamentas mano, kad priimti techniniai reguliavimo standartai yra ne tokie patys kaip Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos pateikti projekte, nes Komisija tame projekte padarė pakeitimų, ir mano, kad Parlamentas turi tris mėnesius prieštaravimui dėl techninių reguliavimo standartų pateikti (tikrinimo laikotarpis); kadangi Parlamentas primygtinai ragina Komisiją nurodyti vieno mėnesio tikrinimo laikotarpį tik tais atvejais, kai Komisija patvirtina Europos priežiūros institucijų projektus be pakeitimų, t. y. kai projekte pateikti ir priimti techniniai reguliavimo standartai yra tokie patys;

1. pareiškia, kad neprieštarauja deleguotajam reglamentui;

2. paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Tarybai ir Komisijai.

[1] OL L 173, 2014 6 12, p. 349.

[2] OL L 331, 2010 12 15, p. 84.

Atnaujinta: 2019 m. kovo 8 d.Teisinis pranešimas