Procedūra : 2019/2579(DEA)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B8-0149/2019

Iesniegtie teksti :

B8-0149/2019

Debates :

Balsojumi :

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2019)0163

<Date>{05/03/2019}5.3.2019</Date>
<NoDocSe>B8-0149/2019</NoDocSe>
PDF 137kWORD 48k

<TitreType>IETEIKUMS LĒMUMAM</TitreType>

<TitreRecueil>iesniegts saskaņā ar Reglamenta 105. panta 6. punktu</TitreRecueil>


<Titre>par iebildumu neizteikšanu pret Komisijas 2019. gada 13. februāra deleģēto regulu, ar ko Deleģēto regulu (ES) 2017/588 groza attiecībā uz iespēju koriģēt vidējo dienas darījumu skaitu par akciju, ja tirdzniecības vieta ar šīs akcijas lielāko apgrozījumu atrodas ārpus Savienības</Titre>

<DocRef>(C(2019)00904 – 2019/2579(DEA))</DocRef>


<Commission>Ekonomikas un monetārā komiteja</Commission>

Atbildīgais deputāts: <Depute>Markus Ferber</Depute>


B8-0149/2019

Projekts Eiropas Parlamenta lēmumam par iebildumu neizteikšanu pret Komisijas 2019. gada 13. februāra deleģēto regulu, ar ko Deleģēto regulu (ES) 2017/588 groza attiecībā uz iespēju koriģēt vidējo dienas darījumu skaitu par akciju, ja tirdzniecības vieta ar šīs akcijas lielāko apgrozījumu atrodas ārpus Savienības

(C(2019)00904 – 2019/2579(DEA))

 

Eiropas Parlaments,

 ņemot vērā Komisijas deleģēto regulu (C(2019)00904),

 ņemot vērā Komisijas 2019. gada 21. februāra vēstuli, kurā tā lūdz paziņot, ka Parlaments neizteiks iebildumus pret deleģēto regulu,

 ņemot vērā Ekonomikas un monetārās komitejas 2019. gada 4. marta vēstuli Komiteju priekšsēdētāju konferences priekšsēdētājam,

 ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. pantu,

 ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 15. maija Direktīvu 2014/65/ES par finanšu instrumentu tirgiem un ar ko groza Direktīvu 2002/92/EK un Direktīvu 2011/61/ES[1], un jo īpaši tās 49. panta 3. punktu un 89. panta 5. punktu,

 ņemot vērā 10. panta 1. punktu Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 24. novembra Regulā (ES) Nr. 1095/2010, ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/77/EK[2],

 ņemot vērā regulatīvo tehnisko standartu (RTS) projektu par „Komisijas deleģētās regulas (EU) 2017/588 (RTS 11) grozījumu, ko 2018. gada 8. novembrī saskaņā ar Direktīvas 2014/65/ES 49. panta 3. punktu  iesniedza Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde,

 ņemot vērā Ekonomikas un monetārās komitejas ieteikumu lēmumam,

 ņemot vērā Reglamenta 105. panta 6. punktu,

A. tā kā deleģētajā aktā ir iekļauti svarīgi grozījumi, lai saglabātu to ES tirdzniecības vietu konkurētspēju, kuras piedāvā tirdzniecību ar tām akcijām, kuras ir atļauts tirgot vai kuras vienlaikus tirgo Savienībā un kādā trešā valsī, un ja tirdzniecības vieta ar augstāko minēto akciju apgrozījumu atrodas ārpus Savienības;

B. tā kā Parlaments atzīst šā akta ātras pieņemšanas nozīmi, lai nodrošinātu Eiropas Savienības gatavību gadījumā, ja Apvienotā Karaliste izstājas no Savienības bez izstāšanās līguma,

C. tā kā Parlaments uzskata, ka pieņemtie RTS neatbilst Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes iesniegtajam RTS projektam, jo Komisija minētajā projektā ir ieviesusi izmaiņas, un tādēļ uzskata, ka tā rīcībā ir trīs mēneši („laikposms rūpīgas pārbaudes veikšanai”), lai iebilstu pret minētajiem RTS; tā kā Parlaments mudina Komisiju norādīt viena mēneša laikposmu pārbaudes veikšanai tikai tajos gadījumos, kad Komisija ir pieņēmusi Eiropas uzraudzības aģentūru projektus bez izmaiņām, t. i., ja projekts un pieņemtie regulatīvie tehniskie standarti ir vienādi;

1. paziņo, ka tas neizsaka iebildumus pret deleģēto regulu;

2. uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu nosūtīt Padomei un Komisijai.

[1] OV L 173, 12.6.2014., 349. lpp.

[2] OV L 331, 15.12.2010., 84. lpp.

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 8. martsJuridisks paziņojums