Procedura : 2019/2579(DEA)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B8-0149/2019

Teksty złożone :

B8-0149/2019

Debaty :

Głosowanie :

Teksty przyjęte :

P8_TA(2019)0163

<Date>{05/03/2019}5.3.2019</Date>
<NoDocSe>B8‑0149/2019</NoDocSe>
PDF 141kWORD 51k

<TitreType>ZALECENIE DOTYCZĄCE DECYZJI</TitreType>

<TitreRecueil>złożone zgodnie z art. 105 ust. 6 Regulaminu</TitreRecueil>


<Titre>w sprawie niewyrażania sprzeciwu wobec rozporządzenia delegowanego Komisji z dnia 13 lutego 2019 r. zmieniającego rozporządzenie delegowane (UE) 2017/588 w odniesieniu do możliwości dostosowania średniej dziennej liczby transakcji dla danej akcji, w przypadku gdy system obrotu o najwyższych obrotach tą akcją znajduje się poza Unią</Titre>

<DocRef>(C(2019)00904 – 2019/2579(DEA))</DocRef>


<Commission>{ECON}Komisja Gospodarcza i Monetarna</Commission>

Poseł odpowiedzialny: <Depute>Markus Ferber</Depute>


B8‑0149/2019

Projekt decyzji Parlamentu Europejskiego w sprawie niewyrażania sprzeciwu wobec rozporządzenia delegowanego Komisji z dnia 13 lutego 2019 r. zmieniającego rozporządzenie delegowane (UE) 2017/588 w odniesieniu do możliwości dostosowania średniej dziennej liczby transakcji dla danej akcji, w przypadku gdy system obrotu o najwyższych obrotach tą akcją znajduje się poza Unią

(C(2019)00904 – 2019/2579(DEA))

 

Parlament Europejski,

 uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (C(2019)00904),

 uwzględniając pismo Komisji z dnia 21 lutego 2019 r., w którym Komisja zwraca się do Parlamentu o oświadczenie, że nie wyraża on sprzeciwu wobec rozporządzenia delegowanego,

 uwzględniając pismo Komisji Gospodarczej i Monetarnej z dnia 4 marca 2019 r. skierowane do przewodniczącego Konferencji Przewodniczących Komisji,

 uwzględniając art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

 uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniającą dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE[1], w szczególności jej art. 49 ust. 3 i art. 89 ust. 5,

 uwzględniając art 10 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1095/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych), zmiany decyzji nr 716/2009/WE i uchylenia decyzji Komisji 2009/77/WE[2],

 uwzględniając projekt regulacyjnych standardów technicznych w dokumencie „Amendment to Commission Delegated Regulation (EU) 2017/588 (RTS 11)” [Zmiany rozporządzenia delegowanego (UE) 2017/588 (regulacyjne standardy techniczne 11)] przedstawionym przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych w dniu 8 listopada 2018 r., zgodnie z art. 49 ust. 3 dyrektywy 2014/65/WE,

 uwzględniając zalecenie Komisji Gospodarczej i Monetarnej dotyczące decyzji,

 uwzględniając art. 105 ust. 6 Regulaminu,

A. mając na uwadze, że akt delegowany zawiera ważne zmiany służące zachowaniu konkurencyjności unijnych systemów obrotu oferujących obrót tymi akcjami, które zostały dopuszczone do obrotu lub znajdują się w obrocie równolegle w Unii i państwie trzecim, gdy system obrotu o najwyższych obrotach tymi akcjami znajduje się poza Unią;

B. mając na uwadze, że Parlament uznaje znaczenie szybkiego przyjęcia tego aktu, by zapewnić gotowość Unii Europejskiej w przypadku wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii bez zawarcia umowy o wystąpieniu;

C. mając na uwadze, że Parlament jest zdania, że przyjęte regulacyjne standardy techniczne i projekt regulacyjnych standardów technicznych przedłożony przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych nie są identyczne ze względu na zmiany wprowadzone przez Komisję w tym projekcie, i uważa, że ma trzy miesiące na zgłoszenie sprzeciwu wobec regulacyjnych standardów technicznych (okres kontroli); mając na uwadze, że Parlament wzywa Komisję do wskazania jednomiesięcznego okresu kontroli tylko w przypadkach, gdy Komisja przyjęła projekty Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych bez zmian, tj. gdy projekt i przyjęte regulacyjne standardy techniczne są identyczne;

1. oświadcza, że nie wyraża sprzeciwu wobec rozporządzenia delegowanego;

2. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji Radzie i Komisji.

 

[1] Dz.U. L 173 z 12.6.2014, s. 349.

[2] Dz.U. L 331 z 15.12.2010, s. 84.

Ostatnia aktualizacja: 8 marca 2019Informacja prawna