Postup : 2019/2579(DEA)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0149/2019

Predkladané texty :

B8-0149/2019

Rozpravy :

Hlasovanie :

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0163

<Date>{05/03/2019}5.3.2019</Date>
<NoDocSe>B8-0149/2019</NoDocSe>
PDF 141kWORD 50k

<TitreType>ODPORÚČANIE PRE ROZHODNUTIE</TitreType>

<TitreRecueil>predložené v súlade s článkom 105 ods. 6 rokovacieho poriadku</TitreRecueil>


<Titre>nevzniesť námietku voči delegovanému nariadeniu Komisie z 13. februára 2019, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2017/588, pokiaľ ide o možnosť upraviť priemerný denný počet transakcií s akciou, ak sa obchodné miesto s najvyšším obratom uvedenej akcie nachádza mimo Únie</Titre>

<DocRef>(C(2019)00904 – 2019/2579(DEA))</DocRef>


<Commission>{ECON}Výbor pre hospodárske a menové veci</Commission>

Zodpovedný poslanec: <Depute>Markus Ferber</Depute>


B8-0149/2019

Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu nevzniesť námietku voči delegovanému nariadeniu Komisie z 13. februára 2019, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2017/588, pokiaľ ide o možnosť upraviť priemerný denný počet transakcií s akciou, ak sa obchodné miesto s najvyšším obratom uvedenej akcie nachádza mimo Únie

(C(2019)00904 – 2019/2579(DEA))

 

Európsky parlament,

 so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (C(2019)00904),

 so zreteľom na list Komisie z 21. februára 2019, ktorým ho žiada, aby oznámil, že nevznesie námietku voči delegovanému nariadeniu,

 so zreteľom na list Výboru pre hospodárske a menové veci predsedovi Konferencie predsedov výborov zo 4. marca 2019,

 so zreteľom na článok 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

 so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ[1], a najmä na jej článok 49 ods. 3 a článok 89 ods. 5,

 so zreteľom na článok 10 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/77/ES[2],

 so zreteľom na návrh regulačných technických predpisov o zmene delegovaného nariadenia Komisie (EU) 2017/588 (RTP 11), ktorý predložil Európsky orgán pre cenné papiere a trhy 8. novembra 2018 podľa článku 49 ods. 3 smernice 2014/65/EÚ,

 so zreteľom na odporúčanie pre rozhodnutie Výboru pre hospodárske a menové veci,

 so zreteľom na článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku,

A. keďže delegovaný akt obsahuje dôležité zmeny na zachovanie konkurencieschopnosti obchodných miest EÚ, ktoré ponúkajú obchodovanie s akciami, ktoré sú prijaté na obchodovanie alebo s ktorými sa súčasne obchoduje v Únii a v tretej krajine a ak sa obchodné miesto s najvyšším obratom s týmito akciami nachádza mimo Únie;

B. keďže Parlament uznáva význam rýchleho prijatia tohto aktu, aby sa zaistila pripravenosť Európskej únie v prípade, že Spojené kráľovstvo vystúpi z Únie bez dohody o vystúpení;

C. keďže Parlament sa domnieva, že prijaté regulačné technické predpisy nie sú rovnaké, ako návrh regulačných technických predpisov predložený Európskym orgánom pre cenné papiere a trhy z dôvodu zmien, ktoré Komisia zaviedla v tomto návrhu, a zastáva názor, že má tri mesiace („lehota na preskúmanie“) na vznesenie námietok voči regulačným technickým predpisom; keďže Parlament naliehavo vyzýva Komisiu, aby stanovila jednomesačnú lehotu na preskúmanie len v prípadoch, keď prijala návrhy európskych orgánov dohľadu bez zmien, t. j. keď návrh a prijaté regulačné technické predpisy sú rovnaké;

1. oznamuje, že nevznesie námietku voči delegovanému nariadeniu;

2. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie Rade a Komisii.

 

[1] Ú. v. EÚ L 173, 12.6.2014, s. 349.

[2] Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 84.

Posledná úprava: 8. marca 2019Právne oznámenie